هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوسـيتوزين(FLUCYTOSINE)

ضد قارچ

تعداد بازدید :786

موارد مصرف:

فلوسـيتوزين در درمـان عفونـت هـاي قارچي ومخمري سيستميك، همـراه بـا آمفوتريـسين يـا فلوكونازول، در درمان مننژيـت كريپتوكـوكي ، كانديـدياز شـــديد و سيـــستميك ناشـــي از كانديـــداآلبيكانس (آندوكارديت، پنوموني، سپتي سمي و عفونت هاي مجـاري ادرار) وهمراه با آمفوتريسين در درمان سا ير عفونـت هـاي طولاني مدت وشديد مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

فلوسيتوزين پس از نفـوذ در سـلول هـاي قارچي، به فلوئورواوراسيل كه يك آنتـي متابوليـت اسـت، تبديل ميشود و بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك و پروتئين ها را مختل ميسازد.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو بــه خــوبي و بــسرعت از مجراي گوارش جذب ميشـود و پـس از جـذب بـه طـور گسترده درتمام بدن منتشر مي گردد. غلظت سـرمي دارو 2-1 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو 6-5/2 ساعت است كـه در صـورت عيـب كـار كليـه ممكـن اسـت بـه 250-12 سـاعت افـزايش يابـد. دفـع فلوسيتوزين عمدتاً كليوي است.

هشدارها:

1 -اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود عيب كار كبد و عيب كار كليه (ممكـن اسـت بـه كـاهش مقدار مصرف و اندازه گيري غلظت خوني دارو نياز باشـد )، بيماران سالخورده، اختلال هاي خوني (ازجمله ضعف مغـز استخوان) وبيماراني كه قـبلاً تحـت درمـان بـا دارو هـاي سيتوتوكسيك يا پرتودرماني بوده اند.

2 -درطول مصرف اين دارو، بـه ويـژه در صـورت ابـتلاي بيمار به عيب كار كليه يا اختلال هاي خوني، ممكن اسـت انجام آزمـون هـاي كـار كليـه و شـمارش خـون ضـروري ميباشد.

عوارض جانبي :

عوارض گزارش شده ناشـي از مـصرف ايــن دارو عبارتنــد از كــم خــوني، هپات يــت يــا يرقــان، واكنشهـاي حـساسيت مفـرط (شـامل بثـورات جلـدي، قرمزي يا خارش )، كاهش گلبول هاي سفيد و پلاكت هـاي خون، اخـتلال هـاي گوارشـي (شـامل دردشـكم، اسـهال ، كاهش اشتها، توهم، افزايش حساسيت پوسـت بـه نـور و اثرات CNS) شامل سرگيجه يا منگـي، خـواب آلـودگي و سردرد).

تداخلهاي دارويي :

فلوسـيتوزين ممكـن اسـت اثـر ساير دارو هاي تضعيف كننده مغزاستخوان و پرتودرماني را در كاهش فعاليت مغز استخوان تشديد نمايد.

نكات قابل توصيه:

1 -احتمال بروز واكنش هاي ناشي از حساسيت پوست به نـور وجـود دارد. از ايـن رو بيمـار نبايـد در معـرض نـور مستقيم خورشيد قرارگيرد.

2 -درصورت بروز سرگيجه، منگي يا خواب آلـودگي بايـد احتياط كرد. 

مقدار مصرف:

بزرگـــسالان وكودكـــان: ايــن دارو بــه مقــدار kg/mg 150-50 در چهار د وز منقسم مصرف ميشـود . در بيماران مبتلا به عيب كار كليه مي توان فواصل مصرف دارو را افزايش داد.

اشكال دارويي :

mg 500: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد