هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلودارابين فسفات - FLUDARABINE PHOSPHATE

تعداد بازدید : 1128

موارد مصرف :

فلودارابين فـسفات در درمـان لـوكمي لمفوسيتيك مزمن استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو به عنـوان يـك آنتـي متابوليـت آنتاگونيست پورين عمل ميكند.

 فارماكوكينتيك:

اين دارو پس از تجويز داخـل وريـدي به سرعت دفسفريله شده و به فلودارابين تبديل مـي شـود كه توسط لمفوسيت ها جذب شده و در آنجا به نوكلئوتيـد فعال تري فسفات تبديل مي شـود . كليـر انس فلـودرابين از پلاسما تري فازيك بوده و نيمه عمر انتهايي آن 20 ساعت ميباشد. حذف دارو عمدتاًاز راه دفع كليوي ميباشد.

 مـوارد منـع مـصرف:

 ايـن دارو در صـورت وجـود حــساسيت مفــرط ، در بيمــاراني كــه مبــتلا بــه آنمــي هموليتيــك جبــران نــشده هــستند و در بيمــاراني كــه كليرانس كراتينين در آنها كمتـر از min/ml 30 اسـت، نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1-مقدار مصرف اين دارو در بيمـاران مبـتلا بـه نارسـايي كليه بايد كاهش داده ميباشند نبايستي تجويز شود.

 2-آزمايشات خوني با يد به طور مـنظم انجـام شـده و در صورت بروز تضعيف مغز استخوان مقدار مصرف دارو با يـد كاهش داده شود.

 عوارض جـانبي :

 تـضعيف مغـز اسـتخوان (نـوترو پني، ترومبوسيتوپني، كم خوني )، تب و لرز، سرفه، تنگي نفس، پنوموني، اخـتلالات گوارشـي، اسـتوماتيت، ادم، سـندروم ليزتومور، بثورات پوستي، كم خوني هموليتيك، سيستيت هموراژيك و اختلالات عصبي (نوروپاتي محيطي، هيجـان و آشفتگي، اغتشاش شـعور، اخـتلالات بينـايي، اغمـاء ) از عوارض جانبي دارو هستند.

 تداخلهاي دارويي :

 در تجويز همزمان فلـودارابين بـا پنتوستاتين افزايش سميت ريوي و مـرگ و ميـر گـزارش شده است . سيتارابين ممكن است فعال سـازي متابوليـك فلودارابين را كاهش دهد ، در حاليكه غلظت داخل سلولي سيتارابين افزايش مي يابد. اثربخشي درماني فلودارابين در اثر تجويز همزمان دي پيريدامول و ساير مهار كننـده هـاي بازجذب آدنوزين كاهش مييابد.

 نكات قابل توصيه:

 1-بيمار با يد مصرف ساير داروها يا مكمل هـاي غـذايي را به پزشك اطلاع دهد.

 2-در صورت مشاهده بثورات پوستي، تب و لرز يـا ديگـر علائم عفونت، زخم در دهان، خونر يزي يـا كـوفتگي غيـر معمول، ادرار تيره رنگ، زرد شدن پوست يا چشم ها. بايـد فورا به پزشك مراجعه نمود.

 3-در صورت مـشاهده علائـم تهـوع مـداوم، اسـتفراغ يـا كاهش اشتها و ضعف عمـومي بـدن شـود بايـد فـورا بـه پزشك مراجعه نمود.

 4-در طول مصرف دارو، بيمار نبايد باردار شود.

 مقدار مصرف :

 مقدار مـصرف معمـول ايـن دارو از راه تزريق يكجـا يـا انفوزيـون وريـدي 30 دقيقـه اي، روزانـه 25 به مدت 5 روز متوالي مي باشد. دوره درمـان m2/mg ممكن است هر 28 روز يك بار و معمولاً تا 6 دوره تكـرار شود.

 اشكال دارويي :

mg 50: Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد