هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلومازنيـل(FLUMAZENIL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :2171

رده بارداری : C

مـوارد مـصرف:

فلومازنيـل بـه منظـور رفـع اثـرات تسكينبخـش بنزوديـازپين هـا درمـوارد ايجـاد بيهوشـي، مراقبتهاي ويژه و كاربرد هاي تشخيصي به كـار مـي رود. اين دارو در مسموميت با بنزوديازپينها نيز بكار ميرود.

مكانيسم اثـر :

ايـن دارو آنتاگونيـست رقـابتي گيرنـده بنزوديازپين ميباشد و بااثرمضعف CNS بنزوديـازپين هـا تداخل ميكند.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو بـا تجـويز داخلـي وريـدي سريعاًعمل ميكند. به دليل كليرانس سريع كبـدي داراي نيمه عمر كوتاه، حدود 0/7-1/3 ساعت ميباشد.

هشدارها :

1- اين دارو درموارد وابستگي به بنزوديازپين ها، نارسايي كبــدي، آســيب شــديد مغــزي، ســالمندان و كودكــان، سوءاستفاده از بنزوديازپين ها يا مصرف طولاني مدت آنها، حــساسيت بــه فلومازنيــل يابنزوديــازپين هــا، اخــتلالات تشنجي تحت درمـان بـا بنزوديـازپين هـا بايـد بااحتيـاط فراوان مصرف شود.

2- قبل از تجويز اين دارو، ازبرطرف شدن بلوك عصب - عضله (ناشـي از مـصرف دارو هـا ي شـل كننـده عـضلات اسكلتي) بايد اطمينان حاصل شود.

3- در بيماران مضطرب يا بعـد از جراحـي هـا ي بـزرگ، ازتزريق سريع اين دارو بايد اجتناب شود.

4- در صورت مصرف فلومازنيل به منظور برطرف كـردن اثرات بنزوديازپين هـا ، پيگيـري وضـعيت بيمـار و اجـراي عمليات حمايتي مانند استفاده از لوله جهت بازنمودن راه هوائي، كمك به تهويه وگردش خون ضروري است.

عوارض جانبي :

تهوع، اسـتفراغ، برافروختگـي صـورت، تحريكپذيري، اضطراب و ترس، افزايش موقتي فشارخون و ضربان قلب و ندرتاً تـش نج از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند.

نكات قابل توصيه :

١- درطول درمان با اين دارو، بررسي نوار قلبـي وعلائـم حياتي ماننـد فـشارخون، ضـربان قلـب و تـنفس توصـيه ميشود.

2- بررسي هوشياري بيمار حـداقل 1-2 سـاعت پـس از مصرف دارو ضروري است.

3- كنترل حملات تشنجي بايد قبل از مصرف ايـن دارو صورت گيرد، بويژه اگر اين دارو براي برطرف كردن اثرات بنزوديازپينها پس از مصرف مقادير زياد يا طولاني مـدت به منظور ايجاد تسكين مصرف شود.

مقدار مصرف :

بزرگـسالان:

بـه عنـوان آنتاگونيـست بنزوديـازپينهـا وبرطرف كردن تسكين ناشي از بنزوديازپين ها ، ابتدا 200 ميكروگرم طي 15 ثانيه تزريق وريدي ميشود. درصـورت عدم پاسخ مطلوب پس از 45-60 ثانيه، ميتوان با فواصـل هر يك دقيقه 200 ميكروگرم طي 15 ثانيه (تـا حـداكثر تجمعــي يــك ميلــيگــرم) تزريــق نمــود. بــراي درمــان مسموميت با بنزوديازپين ها، ابتدا 200 ميكروگرم طي 30 ثانيه تزريق وريدي ميشود. درصورت عدم پاسخ مطلـوب پـس از 30-60 ثانيـه، ميتـوان يـك مقـدار اضـافي 300 ميكروگرمي طي 30 ثانيه تزريـق نمـود . درصـورت نيـاز، مقادير اضافي 500 ميكروگرم هـر يـك دقيقـه، طـي 30 ثانيه تزريق ميشود (تاحداكثر تجمعي 3 ميليگرم).

كودكان:

بـراي برطـرف كـردن اثـرات تـسكين بخـش بنزوديازپينها، ابتدا 10 mcg/kg طي 15 ثانيـه تزريـق وريدي ميشـود . درصـورت عـدم پاسـخ مطلـوب پـس از 45-60 ثانيه، يك مقداراضـافي 10 mcg/kg درفواصـل هر يك دقيقـه، طـي 15 ثانيـه تزريـق وريـدي مـي شـود (حداكثر 5 بار تزريق). 

اشكال دارويي :

Injection: 0.5 m/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد