هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوئوسـينولون(FLUOCINOLONE)

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :1807

مـوارد مـصرف:

فلوئوسـينولون در درمـان علامتـي اختلالات آلرژيك و يا التهابي پوسـت نظيـر اگزمـا، انـواع درماتيت، پسوريازيس و نيش حشرات بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

هيدروكينون با مهار اكسيداسيون آنزيمي تيروزين توسط تيروزينياز ، به محـصولات سيتوتوكـسيك در ملانوســيتهــا تبــديل مــيشــود كــه اثــر ســمي بــر ملانوسيتها دارد يا با مهـار سـاير رونـد هـاي متـابوليكي ملانوسيتها باعث مهار تشكيل ملانين و موجب بي رنـگ شدن پوست ميگردد. فارماكوكينتيك: متابوليسم كورتيكواسترو ئيدها عمدتاً درخود پوست صورت مي گيرد، ولـي متابوليـسم پوسـتي اين دارو نسبت به سـاير كورتيكواسـتروئيد هـاي پوسـتي كمتر بوده و به همين دليل امكان جـذب سيـستميك آن نسبتاً بيشتر ميباشد. دارو داراي متابوليـسم كبـدي نيـز ميباشد.

موارد منع مـصرف :

ايـن دارو دربيمـاري روزاسـه و حالات التهابي زخم دار و يا خارش دار و نيز بـراي درمـان آكنه نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- از ماليدن اين دارو روي پوست كودكان تا حد امكـان بايد پرهيز شود.

2- از مصرف طولاني مدت فرآورده بر روي پوست صورت بايد اجتناب گردد.

3- ايـن دارو در اخـتلالات التهـابي پوسـت شـيرخواران ازقبيل التهاب ناشـي از ادرار سـوختگي بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شده و درمان نبايد بـيش از 5-7 روز ادامـه يابد.

4- بـــراي بـــه حـــداقل رســـانيدن عـــوارض جـــانبي كورتيكواستروئيدهاي موضعي، لازم است دارو بصورت يك لايه نازك و فقـط در نـواحي موردنيـاز تـا دو بـار در روز استعمال شوند. عوارض جانبي : بدليل كـم بـودن متابوليـسم پوسـتي فلوئوسينولون و امكـان جـذب سيـستميك قابـل توجـه، عوارضي نظير سندرم كوشينگ، افزايش قندخون و وجود قند در ادرار و در درازمدت تضعيف محور هيپوتالاموس - هيپوفيز - فوق كليه محتمل ميباشد. بروز عوارض جانبي موضعي مانند تشديد عفونـ تهـاي درمـان نـشده، نـازك شـدن پوسـت، درماتيـت تماسـي، درماتيـت پـري اورال، اختلالات التهابي در ناحيه صورت بويژه در خانم ها و آكنه در محل كاربرد فرآورده نيز گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- ازمصرف خودسرانه اين دارو بايد خودداري شود.

2- ازبكاربردن پوشش و يـا پانـسمان روي ناحيـه تحـت درمان با فلوئوسينولون بايد خودداري شود.

3- ازتماس دارو با چشمها بايد اجتناب شود.

4- در صورتي كه با گذشت دو هفته عارضه اي كه بـراي آن فلوئوسينولون تجويز شده، بهبود پيدا نكرد و يـا بـدتر شد، بايد به پزشك مراجعه شود.

5- قبل از شيردهي از استفاده اين دارو روي بافت پستان بايد خودداري شود.

مقدار مصرف:

بزرگــسالان:

1 تــا 2 بــار در روز از كــرم يــا پمــاد فلوئوسينولون استفاده ميشود.

كودكان:

دارو تنها يك بار در روز استفاده ميشود.

اشكال دارويي :

%Cream: 0.025

%Ointment: 0.025

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد