هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلورسئين (FLUORESCEIN )

تعداد بازدید : 1038

موارد مصرف :

فلورسئين بـه صـورت موضـعي بـراي اندازهگيري فشار سطح محدب چشم، پيداكردن ضـايعات سطح چشم، تعيين محل زخم و اجسام خارجي در چشم، انجام آزمون نشت اشك و آزمون هاي نشت زخم چـشم، و قراردادن لنز سخت به كار مـي رود. همچنـين بـه صـورت تزريــق داخــل وريــدي و بــه عنــوان مــاده كمكــي در آنژيوگرافي شبكيه چشم، ارزيابي عروق عنبيه، معاينه تـه چشم، تشخيص بافـت هـاي مـرده و تومـور هـاي مختلـف چشم، تعيين زمان گردش خون چشم و مـشاهده جريـان مايع داخل چشم مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

وقتـي بـه طـور موضـعي بـر روي چـشم استفاده شود، مناطق خراشيده يا زخمي قرنيـه ومايعـات چشمي را رنگي مي كند. ضايعات در نـور معمـولي سـبز و در نور آبي زرد روشن به نظر مي رسد. اجسام خـارجي در چشم كه توسط بافت پوشيده نـشده باشـند توسـط يـك حلقه سبزرنگ مشخص ميشوند.

 مــوارد منــع مــصرف:

درصــورت حــساسيت بــه فلوروسـئين يـا هـر يـك از اجـزاء فـرآورده ويـاهمراه بـا عدسيهاي تماسي نرم نبايد مصرف شود . همچنـين ايـن دارو براي آنژيوگرافي در زنان باردار (مخصوصاً در سه مـاه اول بارداري) نبايد مصرف شود.

 هشدارها :

1-در افراد داراي سابقه حساسيت آلرژي و يا آسم، ايـن دارو بايـد بـا احتيـاط مـصرف گـردد وهميـشه در ابتـدا بامقادير كم آزمايش شود.

2-اين دارو عدسي هاي تماسي نرم، پوسـت و البـسه را رنگي ميكند.

3-درصورت تزريـق داخـل وريـدي، وسـايل لازم بـراي احياء، (اپينفرين 1:1000، آنتي هيستامينها، استروئيد ها، آمنيوفيلين تزريقـي و اكـسيژن ) بايـد در دسـترس باشـد . درصورت بروز حساسيت مصرف دارو را بايد قطع كرد.

 عوارض جانبي :

 بامصرف اين دارو، گاهي اوقـات تهـوع وســردرد، نــاراحتي گوارشــي، اســتفراغ و گــاهي علائــم حساسيت مانند كاهش فشارخون، ايست قلبي و ايسكمي و يا كهير غولآسا مشاهده ميگردد.

 نكات قابل توصيه:

1-اگر محلول حاوي رسوب بود، از مصرف آن خودداري شود.

2-بعد ازمصرف اين فرآورده، رنگ ادرار (بـه مـدت 36- 24 ساعت) به زرد روشن تغيير مينمايد.

3-وقتي فلوروسئين استفاده شد، چشم را بايد بـا سـرم نمكي استريل شستشو داد و حـداقل يكـساعت گذاشـتن مجدد عدسي تماسي خودداري شود.

4-درهنگــام تزريــق بايــد از هرگونــه نــشت عروقــي جلوگيري كـرد، زيـرا نـشت عروقـي فلوروسـئين موجـب ضايعات بافتي و درد شديد در بازو ميشود.

مقــدار مــصرف:

بــراي مــشاهده جــسم خــارجي و خراشهاي قرنيه، 1-2 قطره از محلول داخل چشم ريخته شود و براي رنگ آميزي چند ثانيه بايد صـبركرد و سـپس مقادير اضافي را با محلول شستشوي استريل شست. به صورت موضعي يك استريپ (كـه توسـط آب اسـتريل خيس شده ) در داخل كيسه پلكي پائين نزديك به زاويـه داخلي چشم قرارداده ميشـود و سـپس بايـد اسـتريپ را برداشته و بيمار چندين بار پلك بزند. به صورت تزريقي در بزرگـسالان 500-750 ميلـيگـرم و دركودكان مقدار 7/5 mg/kg به سرعت در وريـد سـاعد تزريق ميشود.

 اشكال دارويي :

%Injection: 10

Strip: 1 mg/strip

%Solution: 2

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد