هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوئور (FLUORIDE)

تعداد بازدید : 957

موارد مصرف :

فلوئور بعنوان مكمل رژيم غذايي بـراي پيشگيري از فساد دندان كودكان در منـاطقي كـه ميـزان فلوئور آب آشاميدني كافي نيست، مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

 يون فلوئور باعث پايداري كريـستال هـا ي آپاتيت استخو انها و دندان ميشود. فلورايد ممكـن اسـت مانع رشدونمو باكتري هاي ايجادكننده پلاك دندان شـود . رسوب فلورايد روي سطح مينـاي دنـدان، سـبب افـزايش مقاومــت آن در مقابــل اســيد و گــسترش فــساد دنــدان ميشود.

 فارماكوكينتيك:

فلورايـدهـا بـسهولت و تقريبـاً بطـور كامل از مجراي گوارش جذب مي شوند. محل ذخيره ايـن يون در استخوانها ميباشد. اين دارو از طريق كليـه دفـع ميگردد.

 موارد منع مصرف:

1- اين دارو در مناطقي كه آب آشاميدني حاوي ميـزان كافي فلورايد است، نبايد مصرف شود.

 2- اين دارو در بيماران مبـتلا بـه درد مفاصـل و قرحـه گوارشي و بيكفايتي شديد كليه نبايد مصرف شود

 هشدارها:

مصرف بيش از حد يون فلوئور طي دوره نمو دندان در كودكان، ممكن است سبب بروز فلوئـورز دنـدان شود.

 عوارض جانبي :

سفيدشدن دنـدانهـا و بنـدرت ايجـاد رنگ قهوهاي متمايل به زرد روي دند انهـا گـزارش شـده است.

 نكات قابل توصيه :

در صورت لـك شـدن دنـد انهـا ، مراجعه به پزشك يا دندانپزشك ضروري است.

 مقــدار مــصرف:

 در كودكــان، بــراي پيــشگيري از فساددندان و همچنين بعنوان مكمل غـذايي، در منـاطقي كه ميزان فلورايـد در آب آشـاميدني كمتـر از 0/7 ppm است. برمبناي ميزان فلورايد آ ب آشاميدني و سن كـودك مقدار 0/25-1 mg/day مصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 20 mg Flouride sodium

%Mouthwash: 0.2

Tablet: 0.25 mg, 1 mg

%Gel: 1.23

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد