هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلورومتولون(FLUOROMETHOLONE)

تعداد بازدید : 1052

مــــوارد مــــصرف:

ايـــن دارو ماننـــد همـــه كورتيكواستروئيدهاي چشمي براي درمـان بيمـاري هـاي آلرژيك و التهابي پلك، ملتحمه، قرنيـه و قـسمت قـدامي كره چشم استفاده ميشود. اين فـرآورده بـه علـت اينكـه درصورت مصرف طولاني با احتمال خيلي كمتري موجـب افزايش فشار داخل چـشمي مـي شـود ، نـسبت بـه سـاير فرآوردهها ارجحيت دارد.

 مكانيسم اثر :

 مانند ساير گلوكوكورتيكوئيد ها با اتـصال به گيرنده هاي سيتوپلاسميك و نهايتاً توليد پروتئي نهـايي كه مسئول اثرات ضد التهابي هستند، باعث كاهش علائم و عوارض التهاب ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 از طريق مايع زلاليه، قرنيـه، عنبيـه، مشيميه، جسم مژگاني و شبكيه جذب ميشـود . احتمـال جذب سيستميك نيز وجود دارد.

 موارد منع مصرف :

در صـورت وجـود بيمـاري هـاي قارچي چشم، التهاب قرنيه ناشي از عفونـت حـاد هـرپس ساده، سابقه سل يا سل فعال چشمي، بيمـاري هـاي حـاد ويروسي، آب مرواريد ، گلوكوم مزمن با زاويه باز يـا سـابقهفاميلي آن، عفونت هاي قرنيه و ملتحمـه و حـساسيت بـه گلوكوكورتيكوئيدها، اين فرآورده نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- مصرف طولاني مدت اين دارو احتمال بروز افـزايش فشار داخـل چـشمي، گلوكـوم، آسـيب عـصب بينـائي و كاهش ميزان ديد، آب مرواريد و عفونت هاي ثانوي چـشم را افزايش مي دهد. در صورت مصرف دارو به مدت بـيش از 10 روز ، فشار داخل چشمي و عدسـي بـه طـور مرتـب بايد كنترل شود.

 2- بعد از جراحـي آب مرواريـد ، مـصرف اسـتروئيد هـا ممكن است بهبودي را به تاخير اندازد. عوارض جانبي : تـاري ملايـم و موقـت ديـد، سـوزش، خارش، قرمزي و آبريزش از چشم، گلوكوم، نـازك شـدن قرنيه و پارگي كـره چـشم، افـزايش فـشار داخـل چـشم، آسيب عصب بينائي، آب مرواريـد زيركپـسولي، نقـص در وضوح و ميدان ديد و عفونـت ثانويـه چـشمي از عـوارض جانبي اين دارو ميباشد.

 تداخلهاي دارويي :

گلوكوكورتيكوئيد هـا بـا افـزايش فشار داخل چـشمي ميـزان اثـر داروهـاي ضـدگلوكوم را كــاهش مــي دهنــد. مــصرف همزمــان ايــن دارو بــا آنتيكولينرژيكها نيز ا حتمال بروز گلوكوم حاد بـا زاويـه بسته را افزايش مي دهـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا لنزهـاي تماسـي موجـب افـزايش احتمـال بـروز عفونـت ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- احتمال ايجاد عفونت باكتريايي و التهاب قرنيه، كاهش ديد و آسـيب شـديد چـشمي وجـود دارد . لـذا دارو هـاي چشمي، بايد با ر عايت مسائل بهداشتي براي جلـوگيري از آلودگي بكار برده شوند.

 2- ماده محافظ موجود در فرآورده (بنزالكونيـوم كلرايـد( ممكن است جذب لنز تماسي نرم شود، لـذا بايـد حـداقل 15 دقيقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسـي نـرم در چـشم قرار داده شود.

3- ايـن دارو در بيمـاران ديـابتي يـا بيمـاران مبـتلا بـه بيماريهاي نازك كننده قرنيه و صلبيه با يـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

 مقدار مصرف :

 يك يا دو قطره از محلول 2-4 بـار در روز به مدت 24-48 ساعت برروي ملتحمه ريخته شـود و سپس دفعات تجويز كاهش يابد.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Solution: 0.1%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد