هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوئورواوراسيل - FLUOROURACIL

تعداد بازدید : 1373

موارد مصرف :

 فلوئورواوراسـيل در درمـان كارسـينوم كولوركتال، پستان، معـده و لوزالمعـده تجـويز مـي شـود . همچنين در درمان كارسينوم مثانه، پروسـتات، تخمـدان، دهانه رحم، رحم، ريه، كبد، سر و گردن، ترشـحات ناشـي از تومور بدخيم در فـضاي جنـب، صـفاق و پريكـارد نيـز مـصرف شـده اسـت. فلوئورواوراسـيل در درمـان كراتـوز چندگانه ناشي از نورخورشـيد و كارسـينوم پوسـت بكـار مـيرود. ايـن دارو در درمـان التهـاب لـب ناشـي از نـور خورشيد، لكوپني مخاطي، درماتيت ناشي از پرتودرمـاني،بيماري بوئن و اريتـروپلازي كـوئيرات نيـز مـصرف شـده است.

 مكانيسم اثر :

 فلوئورواوراسيل آنالوگ پيريميدين اسـت . در چرخه سلولي بـه طـور اختـصاصي در فـاز S تقـسيم سلولي موثر است و با تبديل به متابوليت فعال در بافت هـا باعث مهارساخت DNA و RNA ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 فلوئورواوراسيل از سدخوني – مغـزي عبور مي كند. متابوليسم دارو كبدي وسـريع اسـت . نيمـه عمر تزريق وريدي در فاز آلفا 20-10 دقيقه و در فـاز بتـا 20 ساعت ميباشد. دفع آن عمدتاً ازطريق ريه ها (80-60 درصـد ) و كليـه هـا (20-7 درصد) ميباشد.

 هشدارها:

1 -اين دارو بسيار سمي اسـت و بـه محـض بـروز اولـين علائم مسموميت مثل اسهال، كاهش سـلول هـاي خـوني، زخم و خونري زي گوارشـي، ازوفاگوفارنژيـت، خـونريزي در هر عضوي، اسـتئوماتيت و اسـتفراغ جهنـده مـصرف دارو بايد قطع گردد . با ايـن وجـود ميتـوان مـصرف دارو را بـا مقدار مصرف كمتر بعد از برطرف شدن اين علائم مجـدداً از سر گرفت.

 2 -به دليـل امكـان بـروز سـميت عـصبي از تزريـق دارو داخل غلاف نخاعي خودداري شود.

 3 -شكل دارويي كرم در بافـت هـاي بـا زخـم خـونريزي دهنده باتوجه به جذب سيـستميك و بـروز مـسموميت و نيز در كلوآسما با احتياط مصرف شود.

 4 -در صورت بروز واكنش هاي التهابي وسيع روي پوست طبيعي بعد از مصرف كرم، درمـان متوقـف شـود . تجـويز كورتيكوستروئيدهاي موضعي پس از تكميل درمان با دارو ميتواند باعث تسريع در بهبود ضايعات شود.

 عــوارض جــانبي:

 اســهال، اروفاگوفارنژيــت، كــاهش گلبـولهـاي سـفيد يـا عفونـت، اسـتئوماتيت اولـسراتيو، درماتيت و زخم گوارشي از عوارض جانبي مهـم و نـسبتاً شايع فلوئورواوراسيل ميباشند. واكنشهـاي التهـاب ي يـا حـساسي تي، سـوزش، درماتيـت تماسي، افزايش حساسيت پوست به نور، خـارش، ترشـح،درد يا حساس شدن موضع بـه لمـس از عـوارض جـانبي مهم و نـسبتاً شـايع بعـد از مـصرف شـكل دارويـي كـرم ميباشند.

 نكات قابل توصيه:

1 -بيمار بايد در شروع درمان در بيمارستان بستري شود.

 2 -مقدار مصرف نگهدارنده دارو برا ساس نياز هـاي فـردي هر بيمار و برمبناي پاسخ هاي هماتولوژيك بيمار متناسب با مقدار مصرف قبلي تنظيم شـود . مقـدار مـصرف بعـدي دارو، تنها پس از بهبود عوارض سمي مقدار مصرف قبلـي بايد تجويز شود.

 3 -اندازهگيـري هماتوكريـت يـا هموگلـوبين و شـمارش لكوسيت و پلاكت در ابتدا و طول درمان لازمست.

 4 -انفوزيون آهسته وريدي دارو (24-2 ساعت ) از سميت دارو مي كاهد، هرچند تزريـق سـريع داخـل وريـدي دارو (2-1دقيقه) موثرتر است.

 5 -قبل از مصرف كر م فلوئورواوراسيل بيوپسي در شـروع و طـول درمـان بـراي تاييـد بهبـود كارسـينوم سـطحي سلولهاي قاعدهاي، توصيه ميشود.

 6 -در صورت بروز لكه هاي صورتي و نرم در محل مصرف كرم، مصرف دارو بايد قطع شود.

 7 -احتمال بروز واكنش حساسيت به نور طـي درمـان بـا كرم فلوئورواوراسيل و 2-1 ماه پس از خاتمه درمان وجود دارد. لذا از قرارگرفتن در مقابل نـور خورشـيد خـودداري شود.

 مقدار مصرف :

در درمـان كارسـينوم اي كولوركتـال، پستان، معده ، لوزالمعده، مثانه، پروستات يا تخمدان ابتـدا day/kg/mg 12-7 به مدت 4 روز تجويز مـي شـود كـه در صــورت عــدم بــروز علائــم مــسموميت 3 روز بعــد kg/mg 10-7 هر 3 يا 4 روز در ميان به مـدت 2 هفتـه تزريق وريدي ميشود. برنامـه مـصرف دارو مـي توانـد بـه صورت day/kg/mg 12 بـه مـدت 4 روز باشـد كـه در صورت ظاهر نشدن علائم مسموميت kg/mg 6 يـك روز در ميان براي 5-4 روز تا مـدت 12 روز تكـرار مـي شـود . مقدار مـصرف نگهدارنـده kg/mg 12-7 هـر 10-7 روز يكبار براي 4 يا 5 روز است كه هر ماه تكرار ميشود.

حداكثرمقــــدار مــــصرف تــــا day/mg 800) يــــا day/mg 400 در بيمــاران بــا شــدت بيمــاري كمتــر)ميباشد. شكل داروئـي كـرم دارو در درمـان كراتـوز ناشـي از نـور خورشيد يا اشعه ماورابنفش، 2-1 بار در روز به ميزاني كه ضايعه را بپوشاند به كـار مـي رود. در كارسـينوم سـطحي سلولهاي قا عدهاي دو بار در روز به كـار مـي رود. درمـان بايد حداقل 6-3 هفته و گاه تا 12 هفته ادامه يابد.

 اشكال دارويي :

ml/mg 50: Injection

%5: Cream Topical

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد