هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوكـستين(FLUOXETINE)

تعداد بازدید : 1134

رده بارداری : C

موارد مصرف :

فلوكـستين بـراي درمـان افـسردگي، Bulimia nervosa و اخــتلالات obsessive- compulsive تجويز ميشود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو بـا مهـار اختـصاصي برداشـت مجـــدد ســـروتونين توســـط غـــشاي ســـلول عـــصبي پيشسيناپسي كه منجر به افزايش غلظـت سيناپـسي آن در سيستم عصبي مركزي مـي گـردد ، اثـر خـودرا اعمـال ميكند.

فارماكوكينتيك:

از راه خوراكي بخوبي جذب ميشـود . دركبد متابوليزه و به متابوليت فعال تبديل ميگردد كه به آهستگي دفع ميشود. پيوند دارو به پروتئين بـسيار زيـاد است. نيمه عمر دارو 1-3 روز پس از مـصرف مقدارواحـد ميباشد.

هشدارها:

درموارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود. بيماري قلبي، صـرع (در صـورت وقـوع حمـلات صـرعي، مصرف دارو قطع شود )، درمان همزمـان بـا الكتروشـوك، سابقه مانيا، نارسايي كبدي و كليوي.

عوارض جانبي :

عوارض گوارشي شامل تهوع، اسـتف راغ، سوءهاضمه، دردشكم، اسـهال و يبوسـت ، شـايع هـستند . بــياشــتهايي همــراه بــا كــاهش وزن و تغييــر احتمــالي درقندخون، واكنش هاي افزايش حساسيت، خشكي د هان، اضطراب، سردرد، بي خوابي، تپش قلب، لرزش دست و پـا، تــوهم، گيجــي، كمــي فــشارخون، هيپومانيــا يــا مانيــا، خـوابآلـودگي، تـشنج، تـب، اخـتلالات خـوني، اخـتلال عملكرد جنسي، تعريق، اختلالات حركتي و كاهش سديم خون از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

اين دارو اثر وارفـارين را افـزايش ميدهد. درمصرف همزمان با مهاركننـده هـا ي مونـوآمين اكسيداز، اثرات مركزي اين دارو ها افزايش مي يابدو خطـر سميت وجود خواهد داشـت . غلظـت پلاسـمايي بعـضي از داروهـاي ضدافـسردگي سـه حلقـه اي توسـط ايـن دارو افزايش مي يابد. اين دارو با افزايش آستانه تشنج و نيـز بـا افزايش غلظت پلاسـمايي كاربامـازپين و فنـي تـوئين اثـر داروهـاي ضدصـرع را تغييـر مـيدهـد. ايـن دارو غلظـت پلاسمايي هالوپريدول را افزايش مي دهد. مصرف همزمـان اين دارو با دارو هاي دوپامينرژيك موجب تحريـك CNS و زيادي فشارخون ميگـردد . مـصرف همزمـان ايـن دارو باليتيم خطر سميت CNS را افزايش مي دهد. نيمه عمـر آلپرازولام درصورت مصرف همزمـان بـا ايـن دارو ممكـن است افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز بثورات جلدي مصرف دارو بايد متوقف شود.

2- اگر تشنجات صرعي با مصرف اين دارو بـدتر شـدند، مصرف دارو بايد قطع شود.

3- ازقطع ناگهاني مصرف اين دارو بايد اجتناب شود.

4- مصرف اين دارو حداقل 2 هفته پس از قطع مـصرف داروهاي مهاركننده آنزيم مونوآمين اكسيداز بايد صـورت پذيرد.

5- مصرف دارو هاي مهاركننده آنزيم مونوآمين اكـسيداز بايد حداقل پنج هفته پس از قطع مصرف اين دارو، شروع شود.

6- ايـن دارو داراي نيمـه عمـر طـولاني مـيباشـد و در تنظيم مقدار مصرف يا در حالات مصرف بيش از حد، اين مسئله را بايد مدنظر داشت.

7- مصرف اين دارو در كودكان توصيه نميشود.

8- دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

9- براي درمان افسردگي ممكن است حداقل 4 هفتـه و براي درمان اختلالات obsessive ممكن است حداقل 5 هفته زمان لازم باشد.

10-درصورت فرامـوش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو، ازمصرف نوبت فراموش شده و دو برابر كردن مقدارمصرف بعدي بايد خودداري شود . درمان بايد مطابق برنامه ادامـه يابد. 

11-بدليل بروز خواب آلودگي، نارسايي درتـصميم گيـري، تفكر و مهارتهاي حركتـي، هنگـام راننـدگي يـا كـار بـا ماشينآلاتي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

مقــدار مــصرف:

دردرمــان افــسردگي و اخــتلالات obsessive، مقدار 20 mg/day مصرف مـي شـود كـه درصورت نياز و تحمل بيمار هر 4-8 هفته مقدار مـصرف افــزايش مــييابــد. در Bulimia nervosa مقــدار 60 mg/day بـصورت مقدارواحـد هنگـام صـبح تجـويز ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 10 mg, 20 mg

Syrup: 20 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد