هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوپنتیکسول دکانوات(FLUPENTHIXOL DECANOATE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1482

موارد مصرف :

اين دارو بـراي كنتـرل علائـم اوليـه و ثانويه اختلالات پسيكوتيك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

جـذب داروازمحـل تزريـق آهـسته ميباشد. حداكثر غلظت پلاسمايي آن با تزريـق عـضلاني شكل دكانوات پس از 3-10 روز ايجاد ميگـردد . ايـن دارو بطور وسيعي دركبد متـابوليزه و بـه آهـستگي از راه ادرار دفع ميگـردد . زمـان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظـت پلاسمايي 3-8 ساعت و براي شكل دكـانوات آن 4-7 روز ميباشد. طول مدت اثر شكل دكانوات ايـن دارو 3 هفتـه ميباشد.

مـوارد منـع مـصرف:

ايـن دارو در صـورت وجـود ديسكرازي خوني، ضـعف مغزاسـتخوان، كلاپـس گـردش خون، ضعف CNS وكومـاي ناشـي ازمـصرف دارو نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

2- سندرم Reye، عيب كار كبد، الكليسم وبيماري قلبي - عروقي.

3- شكل تزريقي اين دارو فقط بايد از راه عضلاني مصرف شود.

عوارض جانبي :

تسكين بيش از حد و خـواب آلـودگي، بــيثبــاتي خلقــي، كــابوس شــبانه، بيخــوابي، تحريــك، سرخوشي ممكن است بروز نمايد. درمصارف طولاني مدت ديــسكينزي ديــررس ممكــن اســت ايجــادگردد . اثــر ضدموسكاريني نظير يبوست، خشكي دهان، احتقان بيني، احتباس ادرار و تاري ديد نيز بندرت بروز مينمايد. تـداخلهـاي دارويـي: ايـن دارو ممكـن اسـت اثـر آنتـــي كولينرژيـــك داروهـــايي نظيـــر آتـــروپين و ضدافسردگيهاي سـه حلقـه اي ، اثـر كاهنـده فـشارخون هوشبرها را افزايش دهـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا بعضي دارو هاي ضدآريتمي و نيز ترفنـادين و بتـابلوكر هـا خطر ايجاد آريتمـي بطنـي را افـزايش ميدهـد . ايـن دارو همچنين ممكن است اثر داروهاي ضدصرع راكاهش دهد . مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي الكل و ساير داروهـاي مضعف CNS (بويژه بيهـوش كننـده هـا ، بـاربيتورات هـا و ضددردهاي مخدر ) با اين دارو ممكن است سبب تـشديد اثـرات مـضعف CNS ايـن دارو شـود. مـصرف همزمـان اپينفرين با اين دارو ممكن است منجر به كـا هش شـديد فشارخون وتاكيكاردي شود . اثر ضدپاركينسون لوودوپا در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است مهارشـود . درصورت مصرف همزمـان كينيـدين بـا ايـن دارو ممكـن است اثرات اضافي قلبي بروز نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

2- اين دارو ممكن است در ابتـداي درمـان سـبب ايجـاد خواب آلودگي گردد، لذا رانندگي ياكار با ابزار هاي دقيق را ممكن است تحت تاثير قراردهد.

3-براي دستيابي به پاسخ مطلوب ممكن است چندهفتـه زمان نياز باشد.

4- درصـورت فرامـوش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو، درصورتي كه تازمان مصرف نوبت بعدي كمتر از دوساعت بـاقي مانـده باشـد، ازمـصرف نوبـت فرامـوش شـده بايـد خودداري گردد.

5- ازمصرف فرآورده هـاي حـاوي الكـل و سـاير دارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري شود.

6- درصـورت نيـاز بـه هرگونـه عمـل جراحـي يادرمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف دارو آگاه گردد.

7- هنگام برخاستن ناگهاني از حال ت خوابيده يـا نشـسته بايد احتياط نمود.

8-هنگام ورزش درهواي گرم يا هنگام حمام آب گرم ، به علت بروز شوك حرارتي، بايد احتياط نمود.

9- احتمال بروز حساسيت بـه نوروجـود دارد . اسـتفاده از عينك و لباس محافظ توصيه ميشود.

10-درصورت بـروز علائـم ديـسكينزي بايـد بـه پزشـك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

ابتدا يك ميليگرم سه بـار در روز مـصرف ميشود و درصورت نياز وتحمـل بيمـار، هـر 2-3 روز بـه ميزان يك ميليگرم افزايش مي يابد. بعنوان مقدار مصرف نگهدارنـــده 3-6 mg/day تـــا 12 mg/day مـــصرف ميشود. تزريقي بزرگسالان: ابتدا 20-40 ميلـي گـرم تزر يـق عـضلاني ميگردد. مقدارمـصرف درصـورت نيـاز پـس از 4-10 روز تكرار ميشود. مقدارمصرف را ميتوان بـا مقـادير حـداكثر 20 ميليگرم افزايش داد.

اشكال دارويي :

Tablet: 0.5 mg, 3 mg

(Injection: 20 mg/ml (as Decanoate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد