هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوفنـازين(FLUPHENAZINE)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1048

موارد مصرف :

فلوفنـازين در درمـان اسـكيزوفرني و حالات رواني ديگر، ما نيا و نيز درمان كمكي كوتـاه مـدت هيجان شـديد، تحريكـات روانـي – حركتـي، اضـطراب و رفتارهاي ناگهاني شديد بكار ميرود.

فارماكوكينتيك:

از راه خوراكي خوب جذب شده و در كبد متابوليزه ميگردد. اشكال تـاخيري تزريـق عـضلاني، آهسته جذب شده و تا مـدت طـولاني (6 هفتـه ) ممكـن است اثر آن باقي بماند . دفع آن عمدتاً كليوي و تاحدودي از طريق صفرا است . پيوند اين دارو بـه پـروتئين پلاسـما بسيار زياد است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود بيماري قلبي (كمي يا زيـادي فـشارخون )، ضـعف شـديد CNS، كوما، سندرم مادرزادي QT طولاني، سابقه آريتمي قلبي و نقايص ژنتيكي كه سبب كاهش فعاليت ايزوآنزيم P450 2D6 شود، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير مصرف بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود الكليسم حاد، ديـسكرازي خـوني، آسـيب شـديد مغـزي، تصلب عروق مغزي، كاهش ذخيره قلبي مانند بي كفـايتي دريچه ميترال، بي كفايتي عروق مغـزي، فئوكروموسـيتوم، بيكفايتي كليه، سندرم Reye، عيـب كـار كبـد، سـابقه حساسيت به هر يك از فنوتيازينها.

2- بررسي حركت غيرطبيعـي و مـشاهده دقيـق علائـم اوليه ديسكينزي، درفواصل منظم درطـول درمـان، بـويژه درسالخوردگان و بيمااراني كـه مقـادير زيـاد دارو مـصرف نموده يا به مدت طولاني تحـت درمـان هـستند، توصـيه ميشود.

عــوارض جــانبي :

فلوفنــازين ممكــن اســت ســبب كابوسهاي شبانه، بيخوابي و افسردگي يا بي ثباتي خلقـي گردد. آثار ضدموسكاريني نظير خـشكي د هـا ن، يبوسـت، احتبــاس ادراري، تــاري ديــد و نيــز كــاهش فــشارخون وضعيتي با تجـويز ايـن دارو در مقايـسه بـا كلرپرومـازين بميزان كمتري ايجـاد مـي گـردد . تاكيكـاردي، آريتمـي و تغيير در ECG ممكن اسـت بـروز نمايـد . علائـم خـارج هرمـي خـصوصاً واكـنشهـاي ديـستونيك و آكـاتزي بـا فلوفنازين شايعتر ميباشند. تداخلهاي دارويي : همراه با هوشبر هاي عمـومي اثـر كاهنده فشارخون آن تشديد ميگردد. مـصرف فلوفنـازين همراه با دارو هاي ضدآريتمي، ونيز ترفنادي ن و بتابلوكر هـا خطر بروز آريتمي هاي بطني را افـزايش ميدهـد . مـصرف فلوفنازين همراه با ضدافسردگي هاي سـه حلقـه اي ونيـز داروهــاي آنتــيكولينرژيــك ســبب افــزايش اثــرات ضدموسكاريني آنها ميگردد. اين دارو ممكن ا ست باكاهش آستانه تشنج، اثر دارو هـا ي ضدصرع را كاهش دهـد . بـروز سـندرم آنـسفالوپاتيك در تعــدادي از بيمــاران كــه همزمــان ليتــيم ودارو هــاي ضدپسيكوز دريافت كرده اند ، گزارش شـده اسـت . اثـرات ضدپاركينسون لوودوپا درصورت مصرف همزمـان بـا ايـن دارو ممكـن اسـت مهارشـود. مـصرف همزمـان داروهـاي كاهنده فشارخون با اين دارو ممكن اسـت سـبب كـاهش شديد فشارخون شود . مصرف همزمان اين دارو بادارو هاي ضـدتيروئيد، ممكـن اسـت خطـر بـروز آگرانولوسـيتوز را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدارتجويز شده مصرف شود.

2- براي حصول اثـرات درمـاني مطلـوب، ممكـن اسـت چندهفته زمان موردنياز باشد.

3- درصورتي كه يك نوبت مصرف داروفراموش شود، اگر رژيم درماني بصورت يك نوبت مـصرف در روز باشـد، بـه محض به يادآوردن درهمان روز، نوبت فراموش شده، بايد مصرف شود . درغيراينـصورت ، از مـصرف نوبـت فرامـو ش شـده بايـد خـودداري شـود . اگـر رژيـم درمـاني بـصورت چنـدنوبت در روز باشـد، بـه محـض بـه يـادآوردن طـي يكساعت، آن نوبت بايد مـصرف شـود . درغيراينـصورت از مصرف نوبت فراموش شده يا دوبرابر كـردن مقدارمـصرف بعدي بايد خودداري گردد.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد به پزشك مراجعه شود . قطع تدريجي مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

5- ازمصرف فرآورده هاي حـاوي الكـل و سـايردارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

6- درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اورژانس، پزشك بايد ازمصرف اين دارو آگاه گردد.

7- هنگام رانندگي يا كـار باماشـين آلاتـي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

8- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

9- هنگام ورزش در هواي گرم يا هنگام حمام آب گـرم به علت احتمال بروز شوك حرارتي بايداحتياط نمود.

10-اين دارو ممكن است سبب بروز خشكي دهان شـود . درصورت تداوم خشكي به مدت بيش از دوهفته، بايـد بـه پزشك مراجعه نمود.

11-احتمال بروز حـساسيت بـه نـو ر بامـصرف ايـن دارو وجود دارد . استفاده از عينـك و لبـاس محافظـت كننـده ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگـــــسالان:

در اخـــــتلالات پـــــسيكو تيك، 2/5-10 mg/kg درمقاديرمنقسم هر 6-8 ساعت مصرف ميشود كه در صورت نيـاز و تحمـل بيمـار مقدارمـصرف افزايش مي يابد. به عنوان مقدار نگهدارنـده 1-5 mg/kg بصورت مقدارواحد يا در مقادير منقسم مصرف ميشود.

كودكــــان:

در اخــــتلالات پــــسيكوتيك، مقــــدار 1-2/5 mg/day مصرف ميشـود كـه در صـورت نيـاز و تحمل بيمار به تدريج افزايش مييابد.

تزريقي

بزرگسالان:

در درمان اختلالات پسيكو تيك، 12/5-25 ميليگرم تزريق عـضلاني يـا زيرجلـدي مـي شـود كـه در صورت نياز و تحمل بيمـار، مقدارمـصرف هـر 1-3 هفتـه افزايش مي يابد. به عنوان مقدار نگهدارنده تا 50 ميلي گرم هر 1-4 هفته تزريق عضلاني يا زيرجلدي ميشود.

كودكان:

در درمان اختلالات پـسيكو تيك، در كودكـان 5-12 سال، 3/125 ميلي گرم تزريق عضلاني يا زيرجلدي ميشود كه در صورت نياز و تحمل بيمـار هـر 1-3 هفتـه تكـرار مـيشـود. در كودكـان بزرگتـر از 12 سـال، ابتـدا 6/25-18/75 ميلــيگــرم در هفتــه تزريــق عــضلاني يــا زيرجلدي ميشود ك ه در صورت نيـاز و تحمـل بيمـار بـه مقدار 12/5-25 ميليگرم هر 1-3 هفته افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg, 2.5 mg

(Injection: 25 mg/ml (as Decanoate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد