هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلوتيكازون (FLUTICASONE PROPIONATE)

تعداد بازدید : 1042

موارد مصرف :

فلوتيكازون در درمان آسم مزمن و نيز COPD به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 فلوتيكازون يـك كورتيكوسـتروئيد داراي اثــر ضــدالتهابي مــيباشــد. ايــن دارو از طريــق تحريــك گيرندههاي گلوكوكورتيكوئيدي عمل مي كنـد . اثربخـشي باليني دارو عمدتاً از تاثير موضعي مستقيم آن ناشي شده و اثرغيرمستقيم آن كه از راه جذب سيستميك مـي توانـد اعمال شود، ناچيز ميباشد. اثرات ضد التهابي دارو در بيماري آسم، ازطريق مهار مست سلها، ائوزينوفيل ها، بازوفيل ها، لنفوسيتها، ماكروفاژ ها و نوتروفيلها اعمال ميشود. اين دارو همچنين باعث مهـار توليد و ترشح واسـطه گـر هاي سـلولي نظيـر هيـستامين، لوكوترينها، سيتوكينها و ايكوزانوئيدها ميگردد.

 فارماكوكينتيـك :

 جـذب سيـستميك دوز استنـشاقي دارو بطور متوسط معادل 30% دوز هر پاف دارو ميباشـد . دارو از حجم توزيع معادل 4/2 ليتر بـه ازاء هـر كيلـوگرم وزن بدن برخوردار است . اتصال پروتئيني آن بسيار بـالا و تقريباً 91% ميباشد. كليـرنس توتـال دارو شـديد بـوده و عمدتاً دفع دارو از طريق مدفوع به صورت داروي مـادر يـا متابوليت صورت مي گيـرد . كمتـر از 5% آن نيـز بـصورت متابوليت از راه كليه ها دفع مي گردد. نيمه عمر دارو پـس از تزريق وريدي 7/8 ساعت گزارش شده است . شروع اثـر دارو 24 ساعت پـس از مـصرف مـي توانـد حاصـل شـود . متعاقب مصرف يـك دوز 880 ميكروگرمـي دارو بـصورت آئروسـل استنـشاقي، غلظـت پلاسـمايي بـين 0/1 تـا 1 نانوگرم در ميلي ليتر حاصل ميشود. حداكثر اثر دارو 2-1 هفته پس از شروع مصرف آن حاصل ميشود.

 هشدارها:

1- كورتيكوستروئيدهاي استنشاقي در موارد سل فعال يـا مشكوك بايد با احتياط مصرف شوند.

 2- احتمال بروز اسپاسم برونشي در مـصرف ايـن دارو هـا وجود دارد كه در موارد خفيف ميتوان با تجويز يك بتا-دو آگونيست كوتـاه اثـر استنـشاقي قبـل از تجـويز اسـپري كورتيكوستروئيد از بروز آن جلوگيري نمود.

 3- اثربخــشي و عــوارض دارو در كودكــان زيــر 4 ســال مشخص نشده است.

 4- كورتيكوستروئيدها حتي از راه استنشاقي مي توانند بـا تاخير در رشد طولي كودكان همـراه باشـند . ايـن عارضـه وابسته به دوز و طول مصرف ميباشد. تاثير اين تـاخير در رشد، در قد نهايي بيماران پس از رسـيدن بـه سـن بلـوغ تائيد نشده است.

 5- بيماران دريافت كننده فلوتيكـازون مـستعد ابـتلا بـه عفونت بوده لذا از تماس با بيماران مبتلا به آبله مرغان يا سرخك ميبايست اجتناب گردد.

 6- بدليل احتمال جذب سيستميك كورتيكوستروئيد هاي استنشاقي، بيماران پـس از اعمـال جراحـي بايـد از نظـر پاسخ ناكافي غده آدرنال تحت مراقبت باشند.

 7- درمصرف دارو در بيماران مبتلا به عفونت هاي درمـان نشده بايد احتياط نمـود . احتمـال خطـر تـشديد عفونـت وجود دارد.

 8- احتمال بروز عوارض با دوز هاي بالاتر دارو بيشتر بـوده لذا بيماران مي بايست، با حداقل دوز مـوثر تحـت كنتـرل قرار گيرند.

 عوارض جانبي :

عوارض جانبي شـامل كـاهش فعاليـت غده فوق كليوي، كاهش دانسيته استخواني و استئوپوروز، تاخير در رشد طولي كودكان، گلوكوم، كاتاراكت، خشونت صـدا، عفونـتهـاي قـارچي كانديـدايي دهـان و گلـو، و واكنشهاي ازدياد حـساسيت مـي باشـند (احتمـال بـروز عوارض در دوز هاي بـالا ومـصارف طـولاني مـدت بيـشتر ميباشد). از عوارض ديگر ميتوان التهاب ملتحمـه چـشم،گاستروآنتريت، تهوع، استفراغ، بيماري هاي التهابي لگني، التهاب حنجره، واژينيت و علائم سندرم كوشـينگ را نـام برد.

 تداخلهاي دارويي :

 مهمترين تـداخل، تـداخل بـين 450 اين دارو و دارو هاي مهاركننده سيـستم سـيتوكروم P نظير كتوكونازول ميباشد كه با كاهش متابوليسم كبـدي فلوتيكازون باعث افزايش غلظت پلاسمايي آن ميشوند.

 نكات قابل توصيه:

1- درصـورت واكـنشهـاي ازديـاد حـساسيت بـه دارو از مصرف آن خودداري كنيد.

 2- پايش رشد كودكان مصرف كننده دارو توصيه ميشود.

 3- از تماس با بيماران مبتلا به عفونت هاي ويروسي آبلـه مرغان و سرخك اجتناب كنيد . (در صورتيكه قبلاً به ايـن بيماريها مبتلا نبوده ايد).

 4- اين دارو براي تسكين حملات حاد آسم نميباشد

 5-هيچگاه مصرف دارو را متوقـف نكنيـد و بـيش از دوز توصيه شده نيز مصرف نكنيد.

 6- بعد از مصرف اسپري دهان خود را با آب بشوئيد.

 7- درصورت به ياد آوردن يك دوز فراموش شـده، سـريعاً آن را مصرف كنيد . (از 2 برابر كردن دوز بعـدي اجتنـاب كنيد).

 8- درمـوارد انجـام اعمـال جراحـي يـا سـاير ترومـاهـا و استرسهاي جسمي – رواني پزشك خود را از مصرف اين دارو مطلع نماييد.

 9- قبل از مصرف اسپري را تكان دهيد.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: 100 تا 125 ميكروگرم 2 بـار در روز كـه براساس شدت بيماري آسم تا 1 ميلـي گـرم 2 بـار در روز قابل افزايش است. در كودكان 4-16 ساله : 50 تا 100 ميكروگرم 2 بار در روز تا حداكثر 200 ميكروگرم 2 بار در روز.

 اشكال دارويي:

Oral Inhaler: 50, 125, 250 mcg/puff

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد