هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلووكسامين(FLUVOXAMINE)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1538

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان اختلالات وسواسـي - اجباري (obsessive - compulsive) براي تخفيـف علايم بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

فلووكسامين با مهار اختـصاصي بازجـذب سروتونين موجب افزايش انتقال سـروتونرژيك مـي شـود ، ولي تاثير بر فعاليـت هـا ي دوپامينرژيـك و نورآدرنرژيـك ندارد. اين دارو باعث مهار انزيم سيتوكروم 2D6, ) P450 2C9, 3A4, 1A2) ميشود. فارماكوكينتيك: اين دارو به خوبي جـذب مـي شـود و فراهمي زيستي آن 50% (بدليل اثر اولين عبور ) ميباشـد . اين دارو داراي متابوليسم كبـدي و دفـع كليـوي بـوده و نيمه عمرآن معادل 15-20 ساعت است.

موارد منع مصرف :

درصورت نارسايي شديد كبـدي، بروز حملات عصبي، اختلالات نورولوژيك و جنون نبايد از اين دارو استفاده شود.

هشدارها :

1- براي بيماران مبتلا به نارسايي كبدي يا سابقه حمله عصبي، اين دارو را بايد با احتياط فراوان مصرف كرد.

2- به دليل تمايل به خودكش ي درايـن بيمـاران و بـراي جلوگيري از مسموميت با دارو، بايد كمترين مقـدارممكن از دارو در اختيار بيمار قرار گيرد.

عـوارض جـانبي:

اخـتلالات جنـسي، كـاهش تمايـل جنــسي، تغييــرات رفتــاري و روانــي، جنــون، تنگــي نفس،احتباس ادرار، ضعف يـا خـستگي مفـرط، يبوسـت، سـرگيجه، سـردرد، بيخـوابي يـا خـوابآلـودگي، تهـوع و اســتفراغ، عــوارض خــارج هرمــي، خــونريزي غيرعــادي، حملات تشنجي، تغيير در عادت ما هانه خانم هـا ، بثـورات جلدي و سندرم سروتونين از عوارض جـانبي عمـده ايـن دارو محسوب ميشوند.

تداخلهـاي دارويـي :

ايـن دارو غلظـت پلاسـمايي داروهــايي مثــل فنــي تــوئين، كينيــد ين، هالوپريــدول، ســيزاپرايد،ترفنــادين، آلپــرازولام، تريــازولام، ديازپــام، ميـدازولام،پروپرانولـول، متوپرولـول، كـافئين، تئـوفيلين، كاربامازپين، كلـوزاپين، متـادون و وارفـارين و را افـزايش ميدهد. مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي ضدافسردگي سه حلقه اي و دارو هاي مقلـ د سـروتونين موجـب تـشديد عوارض جانبي دارو ميشود. مصرف اين دارو همزمـان بـا داروهــاي مهاركننــده MAO از جملــه فورازوليــدون، پروكاربازين و سـلژين مـي توانـ د منجـر بـه واكـنش هـا ي خطرناك كشنده شود . لذا مـصرف همزمـان آنهـا ممنـوع است. مصرف همزمان الكـل مـي توانـ د موجـب تـضعيف شـديد CNS گردد . مصرف همزمان اين دارو با ديلتيازم موجـب بروز براديكاردي ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- درصـــورت مـــصرف همزمـــان فلووكـــسامين بـــا آنتاگونيـست هـا ي گيرنـده ß (پروپرانولـول ومتوپرولـول )، تئــوفيلين، كاربامــازپين، كلــوزاپين، متــادون و ديلتيــازم مقدارمصرف اين تركيبات رابايد كاهش داد.

2- تعيين مقدارمصرف اين دارو بـراي افـراد سـيگاري و بيماران باسابقه سوءاستفاده دارويي يا باسابقه جنون بايـد با احتياط صورت گيرد.

3- در بيماران مبـتلا بـه اخـتلال كبـدي، مقدارمـصرف دارورا بايد كاهش داد.

4- درصورت تجويز طولاني مدت اين دارو براي كودكان، بايد پارامترهاي رشد را كنترل كرد.

5- حـــداقل 14 روز فاصـــله زمـــاني بـــين مـــصرف مهاركننده هاي مونوآمين اكـسيداز و فلوكـسامين بايـد در نظر گرفته شود.

6- مصرف اين دارو بايد به تدريج قطع شود . در هر 5-7 روز يكبار، مقدارمصرف را بايـد بـه ميـزان 50 ميلـي گـرم كاهش داد.

7- داروبايد دقيقاًبـه ميـزان تجـويز شـده مـصرف شـود ونبايد مقادير بيشتر و كمتر آن مصرف شود.

8- هنگام شروع مصرف اين دارو بايد توجـه داشـت كـه براي دستيابي به اثرات درماني دارو ممكن است چندهفته زمان لازم باشد.

9- بيماران تحت درمان با اين دارو بايد بطور مـنظم بـه پزشك مراجعه كنند تا وضعيت درمان آنها بررسي شود.

10-درصــورت بــروز بثــورات پوســتي، كهيــر يــا ســاير واكنشهاي آلرژيك پوسـتي فوراًبـا پزشـك خـود تمـاس بگيريد.

11-بــدليل عــوارض خــوابآلــودگي، اخــتلال بينــايي و اختلال در فكركردن هنگام رانندگي يا انجام كار هايي كـه نياز به هوشياري و دقت دارند بايد احتياط كرد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمـان اخـتلالات وسواسـي، ابتـدا 50 ميليگرم يك بار در روز در زمان خواب مصرف مـي شـود . درصـورت نيـاز بـا فاصـله 4-7 روز ميتـوان هـر بـار 50 ميليگرم ديگر بـه مقدارمـصرف قبلـي افـزود . در مقـادير بيش از 100 ميليگرم، مـصرف بايـد در دو نوبـت در روز انجام شود . حداكثر مقـدار قابـل مـصرف 300 mg/day است.

كودكـان:

دركودكـان 8-17 سـال، در درمـان اخـتلال وسواسي، ابتدا 25 ميلـي گـرم يـك بـار در روز در هنگـام خواب مصرف ميشود. درصورت نيـاز بـا فاصـله 4-7 روز ميتوان هر بار 25 ميليگرم ديگر بـه مقدارمـصرف قبلـي افزود. در مقادير بيش از 50 ميليگرم، مصرف بايـد در دو نوبـت در روز انجـام شـود. حـداكثر مقـدار قابـل مـصرف 200 mg/day است.

اشكال دارويي :

Tablet: 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد