هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فولیک اسید - FOLIC ACID

تعداد بازدید : 1432

رده بارداری : C

مـوارد مـصرف:

اسـيدفوليك بمنظـور پيـشگيري و درمان حالات مرضي ناشي از كمبود اين ويتا مين مـصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر :

اســيدفوليك، پــس از تبــديل بــه اسيدتتراهيدروفوليك، براي توليد گويچه هاي قرمز، سـنتز پورين و تيميديلات ها، متابوليسم اسيدهاي آمينه از قبيل گليسين و متيونين و هيستيدين ضروري است.

فارماكوكينتيـك:

اسـيدفوليك حتـي در مـوارد سـوء جذب تقريباً بطور كامل از مجراي گوارش جذب ميشـود . متابوليسم اين دارو كبدي است . زمان لازم بـراي رسـيدن بــه اوج غلظــت ســرمي، 30-60 دقيقــه اســت . دفــع اسيدفوليك كليوي است.

موارد منع مصرف :

1- اين دارو در بيماري هاي بدخيم، مگر در مواردي كـه كمخوني مگالوبلاستيك به علـت كمبـود فـولات عارضـه مهمي باشد، نبايد مصرف شود.

2- اين دارو در درمان كم خـوني، پرنيـسيوز آديـسوني و ساير حـالات مرضـي ناشـي از كمبـود ويتـامين B12 بـه تنهايي نبايد مصرف شود، زيرا ممكن است سـبب تحليـل رفتن تحت حاد طناب نخاعي شود.

نكات قابل توصيه :

ايـن دارو بايـد فقـط زمـاني از راه تزريقـي مـصرف شـود كـه مـصرف خـوراكي آن بـدليل مشكلاتي مانند تهوع، استفراغ، شرايط پـيش از عمـل يـا بعد از عمل يا سندرم هاي سوء جذب يا پـس از برداشـت قسمتي از معده امكانپذير نباشد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

در پيشگيري از كمبود ويتـامين، براسـاس ميزان مجاز مصرف روزانه به شرح زير مصرف ميشود نوجوانــان و بزرگــسالان 150-400 mcg، زنــان بــاردار 400-800 mcg و زنان شيرده 260-800 mcg.

براي درمان كمبود اين ويتامين، ميـزان مـصرف براسـاس شدت كمبود محاسبه ميشود.

كودكـان:

در پيـشگيري از كمبـود ويتـامين، براسـاس ميزان مجاز مصرف روزانه به شرح زير مصرف ميشود نـوزادان و كودكـان از بـدو تولـد تـا 3 سـال، 25 mcg، كودكان 4-6 سال 75-400 mcg و كودكان 7-10 سال 100-400 mcg.

تزريقي

بزرگسالان و كودكـان :

بـراي پيـشگيري از كمبـود ويتــامين، بــه عنــوان بخــشي از تغذيــه تــام وريــدي، مقدارمصرف براساس نياز بيمار تعيين و انفوزيون وريـدي ميشود. در درمان كمبود ويتامين، 0/25-1 mg/day تا حصول پاسخ هماتولوژيك مناسب، از راه وريدي، عضلاني يا زيرجلدي عميق تزريق ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg, 5 mg

Injection: 5 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد