هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فولی تریپن آلفا و بتا - FOLLITROPIN Alpha & Beta

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :2808

موارد مصرف :

فوليتروپينهاي آلفا و بتا (هورمونهاي نوتركيب محرك فوليكول ) در درمان ن ازايي در زنان ناشي از عدم تخمك گذاري، در زناني كه به درمان با كلـوميفن پاسخ نداده اند، مصرف مي شود . اين دارو همچنين بـراي تحريك اسپرماتوژنز در كنترل نازايي در مردان بـه دليـل كاهش فعاليت غدد جنسي نيز مصرف مي شود.

فارماكوكينتيك:

 فوليتروپين آلفا و بتا، پـس از تزر يـق عضلاني و زيـر جلـدي بـه آهـستگي جـذب مـي شـوند . فراهمي زيستي مطلـق ايـن داروهـا 70-80 درصـد مـي باشد. اوج غلظـت پلاسـمايي فـوليتروپين بتـا حـدود 12 ساعت پس از تزريق عـضلاني و زيـر جلـدي حاصـل مـي شود. فوليتروپينها به آهستگي از بدن دفع مـي شـوند و نيمه عمر آنها حدود 12-70 ساع ت مي باشـد . در حـدود يك هشتم از يك مقدار مصرف فـوليتروپين آلفـا در ادرار دفع مي شود.

عـــــوارض جـــــانبي :

شايع ترين عارضه، تحريك بيش از حد و بزرگ شدن تخمدان و كيست تخمداني ضعيف تا متوسط است. بروز سندروم حاد تحريك بيش از حد تخمدان، كمتر شايع است.

بزرگسالان:

 برنامه درماني براي درمان نـازايي در زنـان بر اساس نياز هـر بيمـار مـشخص مـي شـود . درمـان بـا 75-150 units/day از طريق تزريـق عـضلاني يـا زيـر جلدي به مدت 7 يا 14 روز شروع مـي شـود . در صـورت عدم حصول پاسخ، مقدار مصرف در فواصل 7 يا 14 روز تا زمان دريافت پاسخ كافي افزايش مي يابد . سـپس درمـان متوقــف شــده و پــس از يــك يــا دو روز، بــا اســتفاده از گونادوتروفين جفتي به ميز ان 5000 تا 10000 واحد بـه منظور تحريك تخمك گذاري ادامه مي يابـد . در بيمـاران يائسه، درمان بايد طي 7 روز اول سـيكل يائـسگي شـروع شود. جهت تحريك اسپرماتوژنز در مردان، قبل از مـصرف دارو، گونادوتروفين جفتي بـراي افـزايش غلظـت سـرمي تستوسترون تا ميزان طبيعي مـصرف مـي شـود (ممكـن است 3-6 ماه طول بكشد ). مقدار 150 واحد از دارو از راه زير جلدي سه بار در هفته مـصرف مـي شـود و همزمـان گونادوتروفين جفتي نيـز بكـار مـي رود . مقـادير تـا 300 واحد در هفته از فوليتروپين آلفا ممكن است نيـاز باشـد . درمان براي حداقل 4 ماه بايد ادامه يابـد . مقـدار مـصرف فوليتروپين بتا، 75 units/day يا دو يا سه بار در هفتـه با روش مشابه مي باشد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد