هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فورازوليـدون (FURAZOLIDONE)

تعداد بازدید : 66188

موارد مـصرف :

 فورازوليـدون در درمـان وبـا، اسـهال باكتريــايي (ناشــي از ارگانيــسمهــاي حــساس از جملــه گونههاي سالمونلا، شـيگلا، اسـتافيلوكوك، اش ريـشياكلي، گونـــه هـــاي پروتئـــوس، كامپيلوبـــاكتر و انتربـــاكتر ) و ژيارديازيس مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو در كار چندين آنزيم باكتريـايي تداخل مي كند. فورازوليدون فلور ميكروبـي روده را بـرهم نميزند و موجب رشد قارچ ها نيز ن ميشود. اين دارو آنزيم مونوآمين اكسيداز را نيز مهار ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 جذب اين دارو از راه خـوراكي خـوب است. دفـع دارو عمـدتاً كليـوي اسـت و مقـداري نيـز در مدفوع دفع ميشود. موارد منع مصرف : اين دارو در نوزادان با سن كمتـر از يك ماه نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 درصورت ابتلاي بيمـار بـه كمبـود G6PD بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 فورازوليدون ممكن است موجـب بـروز آنمي هموليتيك خفيف و برگشت پذير در بيمـاران مبـتلا به كمبود G6PD شود كه در اين صورت مصرف دارو بايد قطع شود . همچنين، واكنش هاي حساسيت مفرط (شامل تـب، خـارش، درد مفاصـل، بثـورات جلـدي يـا قرمـزي پوست)، كاهش گلبولهاي سفيد خون، اختلالات گوارشي (دردشكم، اسهال، تهوع و اسـتفراغ ) و سـردرد بـا مـصرف اين دارو گزارش شدهاند.

 نكات قابل توصيه :

 1- براي كاهش تحريك گوارشي، مي توان ايـن دارو را بـا غذا مصرف كرد.

 2- در طـول مـصرف ايـن دارو، از مـصرف فـرآوردههـاي حاوي الكل بايد خودداري كرد.

 3- درطول مـصرف ايـن دارو و تـا دوهفتـه بعـد از قطـع مصرف آن، ازمصرف غذا هاي حاوي تيرآمين و آمـين هـاي محرك، دارو هاي كاهنـده اشـتها، قـرص سـرماخوردگي و داروهاي ضد سرفه، مگر با تجويز پزشك بايد پرهيز كرد.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقـدار مـصرف ايـن دارو 100 ميلـي گـر م چهار بار در روز براي 5-7 روز (در درمان ژيارديـاز 7-10 روز) است. كودكان: مقدار مصرف فورازوليدون در كودكان بـا سـن بيش از يك ماه 1/25 mg/kg چهار بار در روز براي 5-7 روز (در درمان ژياردياز 0/25-2 mg/kg چهار بار در روز براي 7-10 روز) ميباشد.

 اشكال دارويي:

Suspension: 50 mg/15 ml

Tablet: 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد