هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فوروزمايد(FUROSEMIDE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :20330

رده بارداری : C

موارد مصرف :

فوروزمايد در درمـان خيـز (همـراه بـا نارسايي احتقاني قلب، سيروز كبدي و بيم اري كليـوي ) و كــمادراري ناشــي از نارســايي كليــوي وزيــادي خفيــف تامتوسط فشارخون و به عنـوان داروي كمكـي در درمـان بحران زيادي فشارخون مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

تقريباً 60-70درصد فوروزمايـد پـس ازمصرف خوراكي جذب ميشود. غذاممكن اسـت سـرعت جذب را بدون تغيير اثر مدري، كم كند . پيوند فوروزمايـد به پروتئين بسيار زياداست . نيمه عمر دارو 0/5-1 سـاعت است. متابوليسم دارو كبدي است . اثر دارو از راه خـوراكي پـس از 20-60 دقيقـه و از راه تزريـق وريـدي پـس از 5 دقيقه شروع ميشود. زمان لازم براي رسيدن بـه اوج اثـر مدر دارو، از راه خوراكي 1-2 ساعت و از راه وريدي طـي 30 دقيقه است . اوج اثر كاهنده فشارخون اين دارو تاچند روز پس از شروع درمان ظاهر نميشود. طـول اثـر دارو از راه خوراكي 6-8 ساعت و از راه وريـدي 2 سـاعت اسـت . 88درصد فوروزمايد از راه كليه و 12درصـد از راه صـفرا و مدفوع دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد بي ادراري و عيب كار كليـه بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

2- اين دارو ممكن است سبب بروز كمي پتاسيم و سديم خون شود. 3- بيماران سالخورده ممكن است به اثـرات ايـن دارو بـر روي فشارخون و الكتروليت ها حساس تر بوده و درمعـرض خطر بروز كلاپس گردش خون و حمـلات ترومبو آمبـولي باشند.

عوارض جانبي:

كمي سديم خون، كمي پتاسيم خون و كمي منيزيم خون، آلكالوز ناشـي از كمـي كلـرور خـون، افزايش دفع كلسيم، كاهش فـشارخون، تهـوع، اخـتلالات گوارشي، افزايش اوره خـون و نقـرس، افـزايش قنـدخون، افزايش موقت غلظت كلسترول وتري گليسريد پلاسـما بـا مصرف اين دارو گزارش شده است. تـداخلهـاي دارويـي: مـصرف همزمـان ليتـيم بـا فوروزمايد ممكن است موجب بـروز مـسموميت ناشـي از ليتـيم شـود. اثـرات ضـدانعقادي داروهـاي ضـدانعقاد در صورت مصرف همزمان با فوروزمايد ممكن اسـت افـزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهب ودي بايد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف آن ممكن است تـاآخر عمر ضروري باشد.

3- درطول مصرف اين دارو، احتمال بـروز كمـي پتاسـيم خون وجود دارد . از اين رو ممكن است مصرف مكمل هاي پتاسيم ضروري باشد.

4- در اي ستادن به مدت طولاني، انجام فعاليت جسماني يا در هواي گرم، به علـت اثـر كاهنـده فـشارخون درحالـت ايستاده، بايد احتياط شود.

5- به عنوان پائين آورنده فشارخون، ازمصرف ساير دارو هـا بخصوص دارو هاي مقلـد سـمپاتيك كـه نيـاز بـه نـسخه پزشك ندارند، بايد خودداري شود.

6- اگربرنامه مصرف دارو يك باردر روز باشـد، بـه منظـور جلوگيري از تكرر ادرار در طول شب، اين دارو بايد صـبح مصرف شود.

7- اگر فوروزمايد به رژيم درماني فشارخون اضـافه شـود، به منظور جلوگيري از افت شديد آن، كاهش مقدارمصرف ساير دارو هاي كاهنـده فـشارخون ممكـن اسـت ضـروري باشد.

8- اگر كم ادراري باحداكثر مصرف اين دارو بـه مـدت 24 ساعت ادامه داشته باشد، توصيه ميشود مصرف دارو قطع شود.

9- احتمال بروز حساسيت بـه نـور بـا مـصرف فوروزمايـد وجود دارد . از تمـاس بـيش از حـد بـانور خورشـيد بايـد خودداري شود.

10- درصورت فراموش شدن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريبــاً زمــان مــصرف نوبــت بعــدي فرارســيده باشــد . دراينصورت مقدارمصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

در درمان بي ادراري ابتدا 20-80 ميليگرم به صورت مقدارواحد مصرف ميشود كه سـپس هـر 6-8 ساعت مقدار 20-40 ميلـي گـرم بـه مق دارمـصرف اضـافه ميگردد تا پاسخ مطلوب حاصل شـود . بـه عنـوان مقـدار نگهدارنده اين دارو به صورت مقدارواحد يا در 2-3 مقـدار منقسم يك روز در ميـان يـا 2-4 روز متـوالي، يكبـار در هفته تجويز ميشود. به عنوان كاهنده فشارخون، ابتدا 40 ميليگرم 2 بار در روز و سپس مقدارمصرف براساس پاسخ بيمــار تنظــيم مــيشــود. بيــشينه مقدارمــصرف تــا 600 mg/day است.

كودكان:

ابتدا 2 mg/kg بـصورت مقدارواحـد مـصرف ميشـود وسـپس هـر 6-8 سـاعت 1-2 mg/kg بـه آن افزوده ميگردد تاپاسخ مطلوب بدست آيد.

تزريقي

بزرگسالان:

ابتدا 20-40 ميليگرم بـه صـورت مقـدار واحد تزريق عضلاني يا وريدي مـي شـود و سـپس هـر 2 ساعت تاحصول پاسخ كافي، مقدار 20 ميلـي گـرم افـزوده ميگردد. مقدار نگهدارنده براسـاس انـدازه گيـري غلظـت سرمي تعيين ميشود (1 يا 2 بـار در روز ). در خيـز حـاد ريوي (بدون بحران زيادي فشارخون ) بعنوان مقدار شروع 40 ميليگرم تزريق وريدي ميشود ودرصورت عدم پاسخ كـافي مجـدداً پـس از يكـساعت 80 ميلـيگـرم تزريـق ميگردد. به عنوان كاهنـده فـشارخون در بحـران زيـادي فشارخون در بزرگسالاني كـه كليـه سـالم دارنـد، مقـدار 40-80 ميليگرم و در بحران زيادي فشارخون همـراه بـا خيز ريـوي يـا نارسـايي حـاد كليـوي، مقـدار 100-200 ميليگرم بصورت وريدي تزريق ميشود.

كودكان:

ابتـدا 1 mg/kg بـصورت مقدارواحـد تزريـق عضلاني يا وريدي ميشود و هر 2 سـاعت 1 mg/kg بـه مقدارمصرف افزوده شده تا پاسخ مناسب حاصل گردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 40 mg

Injection: 20 mg/2ml, 40mg/4ml

Injection solution: 250 mg/25ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد