هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فلورازپام ( Flurazepam)

خواب آورها،آرامبخش و ضدجنون

تعداد بازدید :1095

موارد مصرف :

اين دارو در درمان كوتاه مدت بيخوابي كه با علائم اشكال در به خـواب رفـتن، بيد ارشـدن مكـرر شبانه و بيـداري هنگـام صـبح مـشخص مـي شـود ، بكـار ميرود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو ازطريـق خـوراكي بـسرعت جذب و توسط كبد متابوليزه ميشود. پيوند ايـن دارو بـه پروتئين بسيار زيـاد اسـت . متابوليـت آن و مقـداركمي از داروي تغييرنيافته از طريق كليه دفع مي گردد. اين دارو از بنزوديازپينهاي طولاني اثر است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي 0/5-1 ساعت است.

هشدارها :

1- دربيماريهاي تنفسي، ضعف عضلاني، سابقه مـصرف نابجاي دارو يا اختلال شخـصيتي، مـسموميت شـديد بـا الكل همراه باعلائم حياتي تـضعيف شـده، اغمـاء، شـوك، گلوكوم حاد با زاويه بسته يـا اسـتعداد ابـتلا بـه آن بايـد بااحتياط فراوان مصرف شود.

2- دراختلال كـار كبـدي و كليـوي، سـالمندان و افـراد ضعيف و نوجوانان كاهش مقدار مصرف دارو ممكن اسـت ضروري باشد.

3- مصرف طولاني مدت يا مقادير زيـاد بنزوديـازپين هـا خطـر بـروز وابـستگيهـاي روانـي و جـسمي را افـزايش ميدهد.

عوارض جانبي :

خواب آلـودگي و منگـي در روز بعـد از مــصرف دارو، ســرگيجه، اشــكال در تكلــم، افــسردگي، تاكيكاردي و تپش قلب، تاري ديد، تغييـر ميـل جنـسي، كمـي فـشارخون، اخـتلالات رفتـاري، خـستگي و ضـعف غيرعادي، عـدم تعـادل (بخـصوص در افـراد سـالخورده )، فراموشــي و وابــستگي بــه دارو از عــوارض جــانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با الكـل يا ساير دارو هاي مضعف CNS مانند ضددرد هاي مخـدر، بيهـــوشكننـــدههـــاي عمـــومي، مهاركننـــدههـــاي مونـوآميناكـسيداز، ضدافـسردگيهـاي سـه حلقـه اي و داروهاي پائين آورنده فشارخون كه باعث تـضعيف CNS ميشوند (مانند كلونيدين و متيل دوپا ) و رزرپـين ممكـن است موجب تشديد اثر مـضعف CNS آن شـود . مـصرف همزمـان بنزوديـازپينهـا بـا ايتراكونـازول و كتوكونـازول ممكن است سبب مهار متابوليسم اين دارو ها و در نتيجـه افزايش غلظت پلاسمايي آنها شود.

نكات قابل توصيه :

1- اگر بعد از چند هفته اثر درماني دارو كـاهش يافـت، بايـد بـه پزشـك مراجعـه و از افـزايش مقدارمـصرف دارو خودداري نمود.

2- حداكثر اثربخشي دارو ممكن است حتي طـي دو يـا سه شب بعد از شروع درمان نيز حاصل نگردد.

3- اگر دارو بايد به مدت طولاني مـصرف شـود، قبـل از قطع مصرف دارو بايد با پز شك مشورت شود تا از احتمال بروز علائم قطع مصرف كاسته شود.

4- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

5- به منظور اجتنـاب از فراموشـي و خـواب آلـودگي در طول روز، دارو بايد هنگام خواب مصرف شود.

6- از رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كه نياز به هوشياري دارند بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: 15-30 ميلي گرم موقـع خـواب (در افـراد مسن يا ناتوان 15 ميليگرم) مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

(Capsule: 15 mg (as HCl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد