هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گالانتامین(GALANTAMINE)

آلزایمر

تعداد بازدید :1514

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

ايــن دارو بــراي درمــان علامتــي مواردخفيف تامتوسط زوال عقل در بيماري آلزايمـر بكـار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك آلكا لوئيـد اسـت كـه بطـور برگشتپذير استيل كوليناستراز را مهار مـي كنـد موجـب تقويت عملكرد كولينرژيك ميشود و ميتوانـد تاحـدودي علائم بيماري آلزايمر را تخفيف دهد.

فارماكوكينتيك:

جذب آن سـريع وكامـل مـي باشـد و فراهمي زيستي خوراكي آن حدود 90درصد است . پيونـد پروتئين آن كم و حدود 18درصداست. ايـن دارو در كبـد متابوليزه شده و نيمه عمر آن 7 ساعت ميباشـد . پـس از يكساعت از مصرف خوراكي به بيشينه غلظـت پلاسـمايي ميرسد. اين دارو از راه كليه نيز دفع ميشود بطوري كـه 20درصد دارو بصورت تغيير نيافته وارد ادرار ميشود.

موارد منع مصرف:

حساسيت مفرط به گالانتامين

هشدارها :

1- درصورت وجود آسم فعال يا سابقه آن، نارسايي شديد كبد، نارسايي شديد كليه، اختلالات قلبي – عروقي نظيـر براديكاردي و بلوك قلبي، صرع يا سابقه حملات تشنجي، انسداد مجاري ادراري، قرحه گوارشي فعال يـا سـابقه آن بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

2- براي اطمينان از مصرف صحيح اين دارو و هـر داروي ديگر در بيماران دچار زوال عقل يـا اخـتلالات شـناختي، بايد حتي الامكـان مـصرف دارو تحـت نظـر فـرد ديگـري صورت گيرد.

عوارض جانبي :

بي اشتهايي وكاهش وزن، اسهال، تهوع، دردشـكمي، كـمخـوني، براديكـاردي، گيجـي، خـستگي، سردرد، هما توري، بيخـوابي، رينيـت، سـنكوپ، لـرزش و افـزايش ترشـح اسـيدمعده از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف ايـن دارو بـا دارو هـاي آنتيكولينرژيك ميتوانـدموجب مهـار اثـرات هـر دو دارو شود. مصرف همزمـان ايـن دارو بـا دارو هـاي ضـد التهاب غيراستروئيدي ميتواند عوارض گوارشي بيشتري را در پي داشته باشد . تجويز سوكسينيل كولين و همچنين دارو هاي كولينرژيك ماننـد بتـانكول بـا گالانتـامين ممكـن اسـت موجب تقويت اثر آنها شود. اريترومايسين يـا كتوكونـازول ممكن است متابوليسم گالانتامين را كاهش داده و غلظت پلاسمايي آن را افزايش دهند.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد دقيقاًمطابق دستور پزشك مصرف شـود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري كرد.

2- درصـورت فرامـوش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو، درصورتي كه طي يك ساعت مصرف شود، اشكالي نـدارد . درغيــر اينــصورت از مــصرف آن بايــد صــرفنظركرده و از دوبرابر كردن مصرف نوبت بعدي نيز خودداري نمود.

3- بيماران تحت درمان با ايـن دارو بايـد بطـور مرتـب و منظم به پزشك مراجعه كنند.

4- درصورت انجام هرگونه جراحي، اعمـال دندانپزشـكي يا درم انهاي اورژانس بايـد پزشـك يـا دندانپزشـك را از مصرف اين دارو آگاه نمود.

5- درصورت بروز گيجي، خواب آلودگي، من گـي يـا عـدم تعادل بيماران بايد احتياط كنند.

6- اين دارو بايد دوبار و ترجيحاًبا غذاي صبح و عصر ميل شود.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان ابتـدا 4 mg دو بـار در روز تجويز ميشود. درفواصل حداقل 4 هفتهاي، درصورت تحمل مقدارمصرف ابتدا به 8 mg دوبـار در روز و سـپس تا 12 mg دوبار در روز افزايش مييابد. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد