هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گانسيكلوير(GANCICLOVIR)

تعداد بازدید : 1050

موارد مصرف :

 اين دارو فقط در درمـان و فرونـشاندن عفونــتهــاي تهديدكننــده زنــدگي يــا بينــايي ناشــي از سـايتومگالوويروسهـا (CMV) در بيمـاراني كـه دچـار اختلال سيستم ايمني هستند (از جمله بيماران مبتلا بـه HIV)يا پيشگيري از ابـتلاي بـه عفونـت هـا ي ناشـي از ســايتومگالوويروس در بيمــاراني كــه دوره هــاي درمــاني كاهنده ايمني را طي ميكنند (ماننـد كـساني كـه پيونـد عضو داشـت هانـد )، مـصرف مـي شـود . همچنـين ايـن دارو بصورت موضعي در درمان التهاب شبكيه ناشي از CMV مصرف ميگردد.

 مكانيسم اثر :

 گانسيكلوير يك نوكلئوزيد صناعي مشابه گوانين است كه به آسيكلووير شباهت دارد، اما اثر آن بـر روي CMV بيشتر است.

 فارماكوكينتيك:

پس از تزريق ور يدي ملح سديم، اين دارو بطور وسيعي در بافت ها، از جملـه در مـايع مغـزي - نخاعي نيـز توزيـع مـي شـود . گانـسيكلووير بطـور عمـده وبصورت تغيير نيافته از راه كليه دفع ميشود. نيمـه عمـر دارو پس از تزريق وريدي 2/5-4/5 ساعت است.

 موارد منع مصرف:

1- مصرف اين دارو به دليل كارسينوژني ك بودن، در طول دوران بارداري توصيه ن ميشود و بيمار بايد تا 90 روز پس از مصرف دارو از باردارشدن جلوگيري كند.

 2- درصـورت وجـود حـساسيت مفـرط بـه ايـن دارو يـا آسيكلووير، و در صورت كـاهش شـديد هموگلوبـولين يـا شمارش سلولهاي خون، اين دارو نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به عيـب كـار كليـه بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

 2- در صورت وجود سابقه سيتوپن ي يا كاهش پلاكت هاي خون، مصرف گانسيكلووير بايد با احتيـاط صـورت گيـرد . شمارش كامل سلولهاي خون در ابتدا و در طول درمـان با اين دارو و به دنبال آن تصحيح مقدار يـا قطـ ع مـصرف دارو در صورت لزوم توصيه ميشود.

 3- اين دارو ممكن است موجـب عيـب كـار كليـه شـود . كاهش مقدار مصرف در اينگونه موارد ضروري است.

 4- مصرف اين دارو در بيماران تحت پرتودرماني بايـد بـا احتياط فراوان صورت گيرد.

 5- در طول انفوزيون اين دارو بيمار بايد به انـدازه كـافي مايعات دريافت كند.

 6- از آنجا كه اين دارو ممكن است كارسينوژن باشد و به دليل pH بالاي محلول آن، محلول دارو نبايد بـا پوسـت، چشم و مخاط بيماران تماس يابد . تزريق وريدي نيز بهتـر است از طريق كانول پلاستيكي صورت گيرد.

 7- بـه دليـل كارسـينوژنيك بـودن دارو در دراز مـدت و سميت آن براي اندامهـا ي تناسـلي، مـصرف ايـن دارو در كودكان بايد سنجيده شود.

عوارض جانبي :

شايعترين عارضه جانبي گانـسيكلووير عـــوارض خـــوني داروســـت كـــه شـــامل نـــوتروپني و ترومبوسيتوپني ميشود. كم خوني نيز ممكن اسـت بـروز كند. ساير عوارض كه پس از تزريـق وريـدي دارو ممكـن است بروز كنند، عبا رتند از تب، بثورات جلـدي، تغييـرات غيرعــادي در آزمــون هــاي كــار كبــد، بــروز فلبيــت وتحريكپذيري در موضع تزريـق . سـاير عـوارض گـزارش شده براي گانسيكلووير عبارتند از عوارض قلبي - عروقي، CNS، گوارشي، متابوليك و تنفسي.

 تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا زيدوودين ممكن است عوارض خوني دارو را تشديد كنـد . همچنين مصرف همزمان گانـسيكلووير بـا دارو هـايي كـه ترشح توبولي كليه را مهار ميكنند، ممكن است منجر بـه كاهش دفع و افزايش غلظت خوني دارو شود.

 نكات قابل توصيه :

1- به دليل سمي بودن ايـن دارو، پرسـنل درمـاني بايـد خود را در برابـر تمـاس احتمـالي بـاآن محافظـت كننـد . درصـورت تمـاس محلـول دارو بـا پوسـت يـا مخـاطهـا، بلافاصله محل تماس بايد با آب و صابون شسته شود.

2- انفوزيون وريدي دارو بايد به آهستگي و طـي حـداقل يك ساعت صورت گيرد.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان و كودكان : بصورت انفوزيون وريـدي، در شـروع درمــان مقــدار 5 mg/kg هـر 12 ســاعت بــراي 14-21 روز و براي پيشگيري همـين مقـدار بـراي 7-14 روز مصرف ميشود. به عنوان مقدار نگهدارنده 6 mg/kg براي 5 روز هفته يا روزانه 5 mg/kg تازماني كـه سـطح ايمني بدن بيمار به حد مطلوب برسد، مصرف ميشود.

 اشكال دارويي:

Powder for Injection: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد