هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گاسترودین(GASTRODIN)

گیاهی

تعداد بازدید :1257

موارد مصرف :

 اين فرآورده در زخم معده و اثني عشر بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 تركيبات فلاونوييدي گيـاه شـيرين بيـان احتمالاً با تاثير برمخاط معده، سد مخـاطي را نـسبت بـه تاثير اسيد معده تقويت مينمايد . به نظر ميرسـد ايـن اثـر مــشابه كربنوكــسولون بــوده و بــا تــداخل در ســنتز پروستانوييد معده موجب افزايش توليـد مخـاط و جريـان خون مخاطي مـي گـردد . گليـسيريزين و گليـسي ريتينيك اســيد تمايــل نــسبي بــه اتــصال بــه گيرنــده هــاي گلوكوكورتيكوييــدي و مينرالوكورتيكوييــدي را دارنــد و احتمــالاً بــا تــاثير بــر ايــن گيرنــده هــا، روي فعاليــت اسـتروييدهـاي آنـدوژن تـاثير ميگذارنـد. همچنـين ايـن تركيبــات بــا مهــار آنزيمــي در كبــد و كليــه از تبــديل كورتيزول به كـورتيزون جلـوگيري مـيكننـد . تركيبـات موجـود در عـصاره شـيرينبيـان احتمـالاً موجـب وقفـه ليپواكــسيژناز، سيكلواكــسيژناز و كــاهش فعاليــت اســيد آراشيدونيك ميگردند . گل هميشه ب هار و ختمـي موجـود در اين فرآورده با داشتن موسيلاژ، فلاونوييد و ساير مـواد موثر، داراي اثرات نرم كننـده، كـاهش دهنـده تحريكـات، ضدالتهاب خفيف و التيامبخش ميباشند.

 اجـزاء فـرآورده:

 هرقـرص حـاوي 400 ميلـيگـرم شيرينبيـان (50 ،(Glycyrrhiza glabra ميلـي گـرم عصاره گل هميشه بهـا ر (Calendula officinalis) و 50 ميلـــيگـــرم پـــودر ريـــشه ختمـــي ( Althaea officinalis) ميباشد.

 مـواد مـوثره:

گليـسيريزين و گليـسيريتنيك اسـيد، فلاونوييد گليكوزيد هايي نظير ليكويي رتـين، ايزوليكـوئيرتين و رامنوليكوئي رتين و مشتقات كومارين (هرنيارين)فلاونوييد، فيتوسترول و موسيلاژ.

 موارد منع مـصرف :

 مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري، هپاتيـت مـزمن، سـيروز كبـدي، بيمـاريهـاي كلستاتيك كبد، التهـاب كيـسه صـفرا، اخـتلالات شـديد كليه، آريتمـي، هيپرتانـسيون، هيپرتـوني، هيپوكـالمي و ديابت (بدليل داشتن ساكاروز) ممنوع است.

 هــشدارهــا:

ايمنـي مـصرف ايـن فـرآورده در دوران شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

 عصاره تام شيرين بيان به علت داشـتن اثرات مينرالوكورتيكوييدي سبب احتبـاس برگـشت پـذير آب و سديم شده، دفع پتاسيم را افزايش ميدهد و توصيه ميگردد اين دارو در افرادي كه مشكلات قلبي – عروقـي و يا فشار خون بالا دارند با احتياط مصرف شود.

 تداخلهاي دارويي:

 مصرف همزمـان ايـن فـرآورده بـا كورتيكوسـتروييد هـا و داروهاي هورموني (بااثرات اسـتروژني و آنتـي اسـتروژني)بايد با احتياط صورت گيرد. مصرف اين فـرآورده بـا فوروزمايـد، دارو هـا ي تيازيـدي و داروهاي آنتي آريتمي (پروكايينآميد و كينيدين ) توصـيه نميشود. هيپوكالمي ناشي از مصرف شيرين بيان ميتوانـد سـميت ديژيتال را تشديد نمايد.

 مقدار مصرف :

1-2 قـرص 3 بـار در روز قبـل از هـر وعده غذايي، اين مقدار را ميتوان بـا نظـر پزشـك تـا 12 قرص در روز افزايش داد.

 اشكال دارويي :

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد