هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ژلاتين موديفايد(GELATIN MODIFIED)

فرآورده های خونی و انعقادی

تعداد بازدید :970

موارد مصرف :

اين محلول بـه عنـوان حجـيم كننـده پلاسما در موارد شوك ناشي از كاهش حجـم خـون و بـه عنـوان جانـشين مايعـات در تعـويض پلاسـما، جانـشين پلاسما در گردش خون خارج از بدن، براي پرفوزيون عضو جداشده و به عنوان محلول حامل براي انـسولين مـصرف ميشود. اين فـرآورده نبايـد بـه منظـور نگهـداري حجـم پلاسما در مواردي از قبيل سوختگي ها يـا پرتيونيـت كـه پروتئينهاي پلاسما، آب و الكتروليت ها به مدت چنـدين روز از دست رفت هانـد، بكـار گرفتـه شـود . در ايـن مـوارد پلاسما يا پروتئين هـاي پلاسـما كـه داراي مقـادير قابـل توجهي آلبومين باشند، موردنياز ميباشد.

موارد منع مصرف :

ايـن فـرآورده درصـورت ابـتلاي بيمار به نارسايي احتقاني شديد قلب و نارسايي كليه نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در بيماراني كه تجويز اين محلول احتمالاً خطر زيادي بار گردش خون را ايجاد ميكند، (بويژه بيمـاران مبتلابـه نارسايي احتقاني قلب يا عيب كار كليه )، مصرف ايـن دارو بايد با احتياط صورت گيرد.

2- تزريق سريع آن محلول، بويژه در بيماراني كـه حجـم خون آنها طبيعي است، ممكن است سبب آزادشدن مـواد موثر بر عروق مانند هيستامين شود.

3- از آنجا كه ايـن فـرآورده حـاوي يـون كلـسيم اسـت، مصرف آن در بيماران تحت درمان با گليكوزيد هاي قلبـي بايد با احتياط صورت گيرد.

4- سـرعت انفوزيـون بـه وضـعيت بيمـار بـستگي دارد . درحالت عادي 500 ml/hr انفوزيون ميشود.

5- اين محلول را بايد از راه انفوزيون وريدي و با حجمـي تقريبا مساوي با حجم خون از دست رفته تجويز نمود.

نكات قابل توصيه :

1- توصيه ميشود قبـل از انفوزيـون، محلـول تـا درجـه حرارت بدن گرم ميشود. اين محلول در دماي كمتر از 3 درجه بصورت ژل در مي آيد كه گرم كردن آن، اين حالات را از بين ميبرد.

2- ميتوان اين فرآورده را باساير محلـول هـاي انفوزيـون مانند كلرورسديم، دكستروز و رينگر يـا خـون هپارينـه و داروهاي محلـول در آب ماننـد انـسولين و اسـترپتوكيناز مخلوط كرد.

مقدار مصرف :

در بزرگـسالان و كودكـان، در شـوك ناشي از كاهش حجم خون، ابتدا 500-1000 ميلـي ليتـر انفوزيون وريدي ميشود. اگر حجم خون از دست رفته تـا 1500 ميلي ليتر باشد، از اين دارو ميتوان به تنهايي بـراي جبران حجم از دست رفته استفاده نمود، ولي اگـر حجـم خون از دست رفته بين 1500-4000 ميلـي ليتـر باشـد، تجويز ح جمهاي مساوي از اين دارو و خون بطور جداگانه ضروري است . در صورتي كه حجـم خـون از دسـت رفتـه بيش از 4 ليتر باشد، انفوزيون خون واين محلول به نسبت 2 و 1، بطور جداگانه ضروري است . در سوختگي ها مقـدار دارو در هر 24 ساعت براساس حاصلـضرب درصـد سـطح سوخته بدن در 1 ml/kg ت عيين شده كه بايد بـه مـدت دو روز مصرف شود.

اشكال دارويي :

+ Infusion: (Gelatin Succinylate 30 g

NaCl 4.51 g + CaCl2 0.21 g)/1000

Injection (4%): (Gelatin Succinylate 40 g

-154 mmole + Cl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد