هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

جمسيتابين هيدروكلرايد - GEMCITABINE HCl

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1201

موارد مصرف :

جمـسيتابين هيدروكلرايـد در درمـان تومورهاي مثانه، پستان، ريه و پانكراس به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو يك آنالوگ سيتارابين مي باشـد كه در داخل سلول به نوكلئوزيـدهاي فعـال دي فـسفات و تريفسفات متابوليزه شده كه باعث مهار ساخت DNA و ايجاد آپپتوز مي گردند. اين دارو عمدتاً بـر روي سـلول در فاز S اثر ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 بعد از تجويز داخل وريدي، ايـن دارو به سرعت از خون پاك شده و به وسيله سيتيدين دآميناز در كبد، كليه، خون و ديگر بافت هـا متـابوليزه مـي شـود . تقريباً تمام مقدار مصرف دارو به صورت ́2 -داكسي - ́2 ، ́2 -ديفلوئورويوريدين از راه ادرار دفع ميشود.

مـوارد منـع مـصرف:

ايـن دارو در صـورت وجـود حساسيت مفرط نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 1-اين دارو در بيماران مبتلا به اختلال عمل كليه يا كبد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2-در صورت مشاهده اولين علائم كم خوني هموليتيـك ميكروآنژيوپاتيك، مصرف دارو بايد قطع شود.

 عــوارض جــانبي:

عــوارض مــشابه داروي ســيتارابين ميباشد، با اين تفاوت كه سميت مغز اسـتخوان حتـي در مقادير مصرف بالا، زياد نمي باشد. بثورات پوستي و علائـم شبه انفلـوآنزا نـسبتاً شـايع هـستند . ادم، تنگـي نفـس و طاسي نيز به طور شايعي رخ مي دهند. در اثر مصرف دارو خواب آلودگي نيز ممكـن اسـت مـشاهده شـود . سـميت شديد به شكل پنوموني و ازوفاژيت تهديد كننـد ه حيـات در بيماراني كه همراه با اين دارو تحت راديـوتراپي سـينه قرار ميگيرند، مشاهده شده است.

 نكات قابل توصيه :

 در صورت بروز تـب بيـشتر از 38 درجه سانتي گراد، لرز، خونريزي يا كـوفتگي غيرطبيعـي، درد در اطراف محل انفوزيون، زخم در ناحية دهان يا گلو، تورم يا بزرگ شدن غيرطبيعي و مداوم بافت ها، اسهال يـا يبوست شديد، بي حسي يا سوزش دست ها و پاها، تهوع به مدت بيشتر از 24 ساعت بعد از درمان و هر گونـه تغييـر در پوست بايد فورا به پزشك مراجعه شود.

 مقدار مصرف:

 توجه: جمـسيتابين هيدروكلرايـد از راه داخـل وريـدي تجويز مي شود. مقدار مصرف دارو بر حـسب جمـسيتابين پايه ارائـه شـده اسـت ( هـر 14/1 گـرم از جيمـسيتابين هيدروكلرايد تقريباً معادل 1 گرم جيمسيتابين مي باشـد). دارو بايد توسط كلريد سديم 9/0 %رقيق شـود، بطوريكـه غلظت محلول انفوزيون جمسيتابين پايـه نبايـد بيـشتر از ml/mg 40 باشد. مقدار مصرف اوليه دار و بر مبنـاي جمـسيتابين (نـه ملـح 1 از راه انفوزيـون (ظـرف مـدت 30 2 هيدروكلرايد) m/g دقيقه) بـوده كـه متعاقبـاً ميـزان آن بـر مبنـاي پاسـخ وسميت دارو تنظيم مي شود. در درمان سـرطان پـانكراس، اين مقدار در 7 نوبت به طور هفتگي تجويز مـي شـود . در ادامه، بعد از يك دوره بازيابي يك هفته اي، دارو يـك بـار در هفته براي 3 هفته متوالي تجويز مي گـردد . در درمـان سرطان ريه و مثانه، دارو معمولاً با سيس پلاتـين تجـويز ميشود. در ابتدا دارو يك بار در هفته براي 3 هفته تجويز شده و بعد از يك دوره اسـتراحت يـك هفتـه اي، درمـان ادامه مي يابد. در سرطان سينه و ريه ، دارو معمولاً با يـك تاكسان نظير پكليت اكسل تجويز مي شود. جمـسيتابين بـا 25/1 در روزهاي اول و هشتم يك دوره 21 2 مقدار m/g روزه تجويز شده و بر مبناي ميزان سميت مقـدار مـصرف تنظيم ميشود.

 اشكال دارويي:

g 1, mg 200 : Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد