هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

جم فیبروزیل - GEMFIBROZIL

قلب و عروق

تعداد بازدید :4338

موارد مصرف :

اين دارو در درمان زيادي چربي خـون و همچنين كـاهش خطـر بـروز بيمـاري كرونـر فقـط در بيماراني كه مبتلا به زيادي چربي خون از نـوع IIb بـوده (بدون علائم يا سابقه بيماري عروق كرونر ) و به درمـان از طريـق كنتـرل رژيـم غـذايي، ورزش، كـاهش وزن و دارو درمـاني بـه تنهـايي پاسـخ نـداده و داراي سـطح پـائين كلــسترول HDL، ســطح بــالاي كلــسترول LDL و تريگليسريد هستند، مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

جــمفيبروزيــل از غلظــت پلاســمايي تــريگليــسريد (VLDL) كاســته و غلظــت پلاســمايي HDL را افزايش مي دهد. اگرچه ايـن دارو ممكـن ا سـت ميزان كلسترول تام و ليپوپروتئين با دانسيته كم (LDL) را انـدكي كـاهش دهـد، ولـي مـصرف آن در بيمـاران بـا تريگليسريد بالا همراه با زيـادي چربـي خـون نـوع IV، اغلب منجر به افزايش قابل توجه مقدار LDL مـي شـود . اين دارو ممكن است باعث مهار ليپوليز محيطـي، كـاهش برداشت كبـدي اسـيد هـاي چـرب آزاد وكـاهش سـاخت گليسريدهاي كبدي، مهارسـاخت آپوليپـوپروتئين B كـه حامل VLDL است و افزايش كليرانس ودرنتيجه كاهش ساخت VLDL گردد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از مجـراي گـوارش بخـوبي جذب ميشود. متابوليسم جم فيبروزيل كبدي است . نيمه عمر دارو پس از مصرف مقدا ر واحد، 1/5 ساعت و پـس از مصرف مقادير متعدد 1/3 ساعت اسـت . زمـان لازم بـراي رسيدن به اوج غلظت، 1-2 ساعت است . اثـر ايـن دارو در كاهش غلظت VLDL پلاسـما، پـس از 2-5 روز شـروع ميشود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر كاهش غلظـت VLDL پلاسما 4 هفته است . دفـع دارو عمـدتاً از كليـه است.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه سيروزصفراوي اوليه نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در بيماران مبتلا به عيب كار كليه و كبد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- تعيين غلظت كلسترول وتري گليسريد، شمارش كامل سلولهاي خون و آزمـون هـاي كـار كبـد، قبـل از شـروع درمان درازمدت ضروري است.

3- اگر پس از سه ماه درمان، پاسخ كافي بدست نيايد يـا نتايج حاصل از آزمون هاي كاركبد، افزايش يا اختلال قابل توجهي را نشان دهند يا در صورت تـشخيص سـنگ هـاي صفراوي و تـشخيص يـا حـدس ايجـاد ميوزيـت، مـصرف جمفيبروزيل بايد قطع شود . در اين مو ارد، توصيه ميشود به منظور كاهش چربي خون از يك رژيم غـذايي مناسـب استفاده شود تا وضعيت بيمار تثبيت شود.

عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي، بثـورات جلـدي، درماتيت، خارش، كهير، ضعف جنسي، سردرد، سـرگيجه، تــاري ديــد، يرقــان انــسدادي، آنژيــوادم، خيــز حنجــره، فيبريلاسيون دهلي زي، التهاب لوزالمعده، مياسـتني گـراو، رابدوميوليز، دردناك شـدن انـدام هـاي التهـاب ي، ميـالژي همراه با افـزايش در كـراتين كينـاز بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تـداخلهـاي دارويـي:

مـصرف همزمـان داروهـاي ضـدانعقاد خـوراكي بـا جـمفيبروزيـل ممكـن اسـت اثـر ضدانعقادي اين دارو ها را به طـور قابـل تـوجهي افـزايش دهد. مصرف همزمان لوواستاتين با جم فيبروزيـل ممكـن است با افزايش خطر رابدوميوليز، افزايش قابـل توجـه در غلظت كراتين كيناز و وجود ميوگلوبين در ادرار كه منجر به نارسايي حاد كليه ميشود، همراه باشد.

نكات قابل توصيه :

1- رعايت رژيم غذايي مناس ب، بر درمان با دارو ارجحيـت دارد. 2- قبل از قطع مـصرف دارو، تمـاس بـا پزشـك ضـروري است، زيرا غلظت چربي خون ممكن است به ميزان قابـل توجهي افزايش يابد. 3- اين دارو را نبايد كمتر يا بيشتر از مقدار توصـيه شـده مصرف نمود. 4- دوره درمان با دارو بايد كامل شود. 5- در صورت فراموش شدن يـ ك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشـد . در ايـن صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد. 6- طي درمـان بـا ايـن دارو، مراجعـه مـنظم بـه پزشـك ضروري است. مقدار مصرف : در بزرگسالان 1/2 g/day در دو مقدار منقسم، 30 دقيقه قبل از صبحانه و شام مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 300 mg

Tablet: 450 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد