هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

جنتامایسین - GENTAMICIN

آنتی بیوتیک

تعداد بازدید :1331

رده بارداری : D

موارد مصرف :

جنتامايـسين در درمـان عفونـت هـاي جدي مانند سپتي سمي و سپـ سيس نـوزادان، مننژيـت و ســاير عفونــتهــاي CNS، عفونــت مجــاري صــفراوي، پيلونفريت حاد يا التهاب عفوني حـاد پروسـتات و همـراه بايــك پنــي ســيلين در درمــان آنــدوكارديت ناشــي از استرپتوكوكوس ويريدانس يـا اسـترپتوكوك وس فكـاليس، پنوموني در بيماران بستري و مننژيت لي ستريايي مـصرف ميشود.

مـوارد منـع مـصرف:

درصـورت ابـتلاي بيمـار بـه مياستني گراو اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- فاصله بين دفعات مـصرف دارو در بيمـاران مبـتلا بـه عيب كار كليه بايد افزايش داده شود.

2- مــصرف ايــن دارو در بيمــاران ســالخورده مبــتلا بــه پاركينسون و نوزادان بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

3- از مصرف طولاني مدت اين دارو بايد خودداري كرد. عــوارض جــانبي : آســيب بخــش حلزونــي گــوش، مسموميت برگشت پذير كليه، بندرت كاهش منيزيم خون به ويژه در مصرف طولاني مدت و كوليت پسودوممبران از عوارض احتمالي اين دارو هستند.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان آمينوگليكوزيدها با سفالوسپورين ها (به ويـژه سـفالوتين )، آمفوتريسين، سيكلوسـپورين و دارو هـاي سيتوتوكـسيك، خطـر بـروز مــسموميت كليـوي (و احتمـالاً مــسموميت گوشي) افزايش مي يابد. مصرف همزمان آمينوگليكو زيدها بــا نئوســتيگمين و پيريدوســتيگمين، بــه دليــل اثــر آنتاگونيـستي، اثـر ايـن داروهـاي كولينرژيـك را كـاهش ميدهد. مصرف همزمـان آمينوگليكوزيـد هـا بـا دارو هـاي مسدد عصب – عضله ممكن است موجـب ضـعف بيـشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفس و حتـي آپنـه شـود . خطـر بروز مسموميت گوشي درصورت م صرف آمينوگليكوزيد ها با دارو هاي مدر گروه لوپ ممكـن اسـت افـزايش يابـد . از مصرف همزمان دو يا چنـد آمينوگليكوزيـد بـا يكـديگر و مصرف همزمان اين دارو ها با كاپرئومايسين بايد خودداري كرد، زيراخطر بروز مسموميت گوشي و كليـوي و انـسداد عصب – عضله ممكن است افزايش يابد . در مورد تـداخل آمينوگليكوزيدها با دارو هاي مدر بالقوه سمي براي گـوش به تكنگار كلي اين داروها مراجعه شود.

نكات قابل توصيه :

1- از آنجا كه دفع آمينوگيكوزيد ها عمدتاً كليوي اسـت و غلظت اين دارو ها در ادرار زياد خواهدبود، بيمـار بايـد بـه اندازه كافي آب يا مايعات مصرف كن د تاغلظـت زيـاد دارو موجب آسيب به مجاري ادراري نشود.

2- تزريق زيرجلدي جنتامايسين توصيه ن مـي شـود ، زيـرا دردناك خواهد بود.

3- مقدار مصرف جنتامايسين بـه ويـژه در بيمـاراني كـه دچار سوختگي شدهاند يا عمل جراحي در پـيش دارنـد و در زنان باردار يا مبتلا به بيماري هاي زنـان ممكـن اسـت كمتر يا بيشتر از مقدار توصيه شده باشد كه ايـن مـسئله به دليل تفاوت زياد بين نياز ايـن گـروه بيمـاران بـه دارو است.

4- از آنجا كه احتمال تشكيل كمپلكس بين جنتامايسين و ساير دارو ها وجود دارد، مخلوط كردن اين دارو با سـاير داروها در يك محلول توصيه نميشود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

مقــدار مــصرف ايــن دارو از راه تزريــق عـــضلاني، تزريـــق آهـــسته وريـــدي يـــا انفوزيـــون 3-5 mg/kg/day در مقــادير منقــسم و درفواصــل 8 ساعت ميباشد. درصورت ابتلاي بيمار به عيب كـار كليـه فاصله زماني بين دفعات مـصرف دارو براسـاس كليـرانس كراتينين تعيين ميشود.

كودكان:

در كودكان با سن كمتر از 2 هفتـه بـه مقـدار 3 mg/kg هر 12 ساعت و در كودكان با سن 2 هفته تـا 12 ســال بــه مقــدار 2 mg/kg هــر 8 ســاعت مــصرف ميشود. مقدار مصرف اين دارو از راه تزريق داخـل غـلاف طناب نخاعي 1 mg/kg (تاحداكثر 5 mg/kg درصورت نيــاز) همــراه بــا ميــزان 2-4 mg/kg/day در مقــادير منقسم هر 8 ساعت به صورت تزريق عضلاني ميباشد.

اشكال دارويي :

,Injection: 40 mg/2ml, 80 mg/2ml

(100 mg/2ml (as Sulfate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد