هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

جین سین(GINSIN)

گیاهی

تعداد بازدید :1334

موارد مصرف:

 جين سين بـه عنـوان تقويـت كننـده قواي جسمي و فكري به كار ميرود.

 مكانيــسم اثــر:

 عـصاره جـين سـينگ حـاوي جـين سنوزيدهاي متعدد (درحدود 25 جين سنوزيد )مي باشـد كه هر يـك داراي اثـرات فارماكولوژيـك متفـاوت بـوده و بنابراين مكانيسم اثر دقيق آن بسيار پيچيده اسـت . بطـور كلي جين سينگ بر روي فعاليت هورمون هاي مترشحه از هيپوفيز، آدرنال و گناد ها تـاثير مـي گـذارد . تـاثير جـين سنوزيدهاي موجود در جينسينگ بر روي CNS متغير بـوده و موجـب تـضعيف و يـا تحريـك سيـستم اعـصاب مركزي مي گردند. جين سـنوزيد Rg2 و Rg3 باعـث بلـوك رسـپتور هـاي گاماآمينوبوتيريك اسيد و نيكوتينيك استيل كـولين مـي شوند و از اين طريق باعث وقفه ترشح كاتكول آمين هـاي توليد شده با واسـطه اسـتيل كـولين مـي گردنـد . جـين سينگ بـه علـت داشـتن اثـرات آنتـي اكـسيدان، DNA پروتئين را از آسيب اكـسيداتيو حفـظ مـي نمايـد . جـين سينوزيدها باعث تحريك ترشح كورتيكوتروپين و افـزايش ستنز پروتئين و ريبونوكلئيك اسيد (RNA) كبدي مـي شوند. جين سينگ باعث كاهش اسـيدلاكتيك و تحريـك سـاير آنزيمهاي تنفـسي در زنجيـره انتقـال الكتـرون در جهـت بالابردن ميزان اكسيداسيون هوازي مي گردد.

اجزاء فرآورده :

اين فراورده از پودر ريزوم گيـاه جـين سينگ (Panax ginseng) به ميـزان 250mg در هـر كپسول تهيه شده است. مواد موثره : تريترپن سـاپونين هـا ي جـين سـينوزيد مانند جـين سـينوزيد Rb1 ،Rg2 ،Rg1 ،Ra2 ،Ra1، Rb2 و... موارد منع مصرف : به علت اثرات ضـدپلاكتي جـين سينگ از مصرف همزمان اين فراورده بـا سـاير دارو هـاي ضدپلاكتي و NSAIDS اجتناب شود. مصرف جين سـينگ توسـط مـادران بـاردار و شـيرده بـا آندروژنيزاسيون نوزاد همراه بوده اسـت . بنـابراين مـصرف ايــن فــر اورده در دوران بــارداري و شــيردهي توصــيه نميگردد. مصرف همزمان جين سينگ با دارو هاي محـرك و مقـدار زياد كافئين توصيه نميشود.

 هشدارها:

جين سينگ داراي اثـر پـايين آورنـده قنـد خون مي باشد بنابراين در افراد ديابتيك كـه از دارو هـاي پايين آورنده قندخون و يا انسولين است فاده مي كنند بايد با احتياط مصرف شود. در بيماران قلبي عروقي و داراي فشارخون بالا با احتيـاط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 اثرات جانبي معمول گـزارش شـده بـا جين سينگ هيجـان، بـي قـراري و عـصبانيت اسـت كـه معمولا چندروز پـس از مـصرف دارو و يـا كـاهش مقـدار مصرف آن كاهش مي يابد. بيخوابي، سردرد، خون دماغ، بيقراري، تحريك پـذيري و استفراغ از عوارض جانبي گزارش شـده بـا جـين سـينگ ميباشند. همچنين كاهش ميزان تمركز با مصرف طولاني مدت جينسينگ ديده شده است. مصرف بيش از حد و طولاني مدت جين سـينگ موجـب بالا رفتن فـشارخون، بـي قـراري، بـي خـوابي، اسـهال و بثورات جلدي ميگردد.ايجاد ندول و درد در پـستان هـا و همچنـين خـونريزي از واژن پس از يائسگي به علت اثرات مشابه اسـتروژن جـين سينگ گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

سردرد، لرزش و مانيا بـا مـصرف همزمان جين سينگ و فنلزين گزارش شده است.

 مقدار مصرف :

 روزي 2 بار هر بـار 2 كپـسول همـراه غذا مصرف شود.

 اشكال دارويي:

 Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد