هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گلایسین(GLYCINE)

كورتيكواستروئيدها

تعداد بازدید :841

مـوارد مـصرف:

 محلـولهـاي اسـتريل 1/5 درصـد گليسين درآب كـه هيپوتونيـك بـوده و ازنظـر الكتريكـي نارسانا مي باشـند، ممكـن اسـت بـه عنـوان محلـول هـاي شستشوي مجاري ادراري تناسلي بخصوص مثانه درطـول بعضي از اعمال جراحي مصرف شوند.

 موارد منع مصرف :

محلـول شستـشوي گليـسين در بيماران مبتلا به بيادراري نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- محلول شستشوي گليسين در بيماران مبتلا بـه عيـب كار كبد بايد با احتياط فراوان مصرف شـود، زيراجـذب و متابوليـسم ايـن دارو، ممكـن اسـت سـبب بـروز زيـادي آمونياك خون شود.

 2- اين دارو دربيماران مبتلا به اختلال عملكرد كليوي يـا قلبي-ريوي به دليل تاثير احتمالي دارو بر تعـا دل مـايع و الكتروليت، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 جذب سيستميك محلـول شستـشوي گليسين، ممكن است منجر به بـروز اخـتلالات در تعـادل مايع، الكتروليت و اختلال قلبي-عروقي و ريوي شود. مقدار مصرف : مقدار مصرف باتوجه به سطح موضعي كه بايد شستشو داده شود و ن يـز نحـوه جراحـي، تعيـين ميگردد.

 اشكال دارويي :

%Sterile Solution for Irrigation:1.5

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد