هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گريزئوفولوين(GRISEOFULVIN)

تعداد بازدید : 1023

موارد مصرف :

گريزئوفولوين در درمـان عفونـت هـاي درماتوفيتي از جمله كچلي هاي ريش، مو، سـر، بـدن، ران پاها، نـاخن و انـدام هـاي تحتـاني ناشـي از تريكوفيتـون، ميكروسپوروم و اپيدرموفيتون فلوكوزوم مصرف مـي شـود . گريزئوفولوين در عفونت هاي جزيي كه با ضـد قـارچ هـاي موضعي قابل درمان است، نبايد مصرف شود.

مكانيـسم اثـر:

گريزئوفولـوين از ميتـوز سـلول قـارچ جلوگيري كرده و با اين عمل تقسيم سلولي را در مرحلـه متافــاز متوقــف مــي كنــد. ايــن دارو بامقاديرمتفــاوت در سلولهاي پيشساز كراتين پوست، مو و ناخن هـا رسـوب ميكند و اين سلول هـا را در مقابـل تهـاجم قـارچ مقـاوم ميسازد و بدين ترتيب با ريزش كراتين آلوده بافت سـالم جانشين آن ميشود.

فارماكوكينتيــك:

جــذب خــوراكي گريزئوفولــوين ميكروسايز بين 70-25 درصد در هر نوبت مصرف اسـت . مصرف همزمان يا متعاقـب غـذا هـاي چـرب بـا ايـن دارو جذب آن را به طور قابل توجهي افزايش مي دهد. اين دارو با مقادير متفاوت در لايه كراتيني پوست، مـو و نـاخن هـا رسوب مي كند. متابوليسم آن كبدي است و نيمه عمر اين دارو تقريباً 24 ساعت است. دفع آن كليوي است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در بيماري شديد كبدي، لوپوس اريتماتوز و بيماري هاي وابسته به آن و پـورفيري ، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

احتمال بروز حساسيت به نور با مصرف ايـن دارو وجـود دارد. از تـابش نـور خورشـيد يـا لامـپهـاي خورشيدي به پوست بايد اجتناب شود.

عوارض جانبي :

اين دارو ممكـن اسـت باعـث سـردرد، تهوع، استفراغ، بثو رات جلدي، حساسيت به نور، سرگيجه، كسالت، آگرانولوسيتوز و لكوپني شود. تداخلهاي دارويي : اين دارو باعث افزايش متابوليسم داروهــاي ضــدانعقادي كومــاريني و دارو هــاي خــوراكي جلوگيري كننده از بارداري حاوي استروژن ميشود.

نكات قابل توصيه:

1 -براي جلوگيري از عود بيمـاري ، درمـان بايـد تاحـذف كامل ارگانيـسم عامـل بيمـاري ادامـه يابـد . دوره درمـان پيشنهادي براي كچلي سر 10-8 هفته، كچلي بـدن 4-2 هفته، كچلي پا ها 8-4 هفتـه، كچلـي نـاخن هـاي دسـت حداقل 4 ماه و كچلي ناخن هاي پا حداقل 6 ماه است . بـا اين وجود ميزان عودكچلي ناخنهاي پا زياد است.

2 -از آن جا كه مخمر ها و بـاكتري هـا ماننـد قـارچ ممكـن است در بعضي از اشكال بيماري قارچي ورزشكاران وجود داشته باشند، معمولاً مصرف يك داروي موضـعي مناسـب در درمان عفونت قارچي پا موردنياز است.

3 -بمنظور كـاهش تحريـك گوارشـي و افـزايش جـذب گريزئوفولوين، اين دارو بايد همراه غذا (به ويژه غـذا هـاي چرب) و شير يا پس از آن مصرف شود.

4 -درصورت مصرف دارو هاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري حاوي استروژن همزمان با اين دارو، طي مـصرف ايــن دارو و تــا يــك مــاه بعــد از آن از ســاير روش هــاي جلوگيري كننده نيز بايد استفاده شود. 5 -درطول و تا يكماه پس از مصرف اين دارو زنان بايد از باردار شدن خودداري كنند. 6 -مردان تحت درمان با اين دارو تا 6 مـاه پـس از قطـع مصرف دارو نبايد قصد بچه دارشدن داشته باشند.

مقدار مصرف :

بزرگـسالان : دردرمـان كچلـي نـاخن و پـا هـا مقـدار day/mg 500 بصورت مقدار واحد يا در مقادير منقـسم مصرف ميشود كه اين مقـدار در عفونـت هـاي شـديد تـا دوبرابر افزايش مييابد. كودكان: مقدار day/kg/mg 10 بصورت مقدار واحـد يا در مقادير منقسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي:

mg 500, mg 125:Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد