هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گايافنزين - GUAIFENESIN

تنفسی

تعداد بازدید :12151

رده بارداری : C

موارد مصرف :

گايـافنزين بـه عنـوان خلـط آور بـراي درمان علامتي سرفه ناشي از سرماخوردگي و عفونت هـا ي خفيف دستگاه تنفس فوقاني مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر ميرسد كه اثـر خلـط آوري دارو از طريق افزايش حجم و كاهش چسبندگي ترشحات نـاي و نايژهها اعمال ميشود. بنـابراين گايـافنزين ممكـن اسـت كارآيي بازتـاب سـرفه را افـزايش دهـدو خـروج خلـط را تسهيل مي نمايد.

فارماكوكينتيك:

دارو به سـهولت از دسـتگاه گـوارش جذب و به شكل متابوليت ها ي غيرفعال از طريق كليـه هـا دفع ميشود.

هشدارها:

اين دارو در كودكان تا سـن 12 سـالگي بـه سرفه مزمن يا پايدار (مشابه آسم ) و يـا سـرفه همـراه بـا موكوس، فقط با تجويز پزشك بايد مصرف شود.

عوارض جانبي :

اسـهال ، سـرگيجه، سـردرد، تهـوع يـا استفراغ، بثورات جلدي، درد معده و كهير از عوارض نـادر دارو هستند.

نكات قابل توصيه:

1- براي كمك به رقيق شدن ترشحات ريه، بعـد از هربـار مصرف دارو حداقل يك ليوان آب نوشيده شود.

2- اگر پس از هفت روز درمان بـا ايـن دارو سـرفه ادامـه يافت يا تب، بثورات جلدي، سردرد مداوم يا گلودرد همراه با سرفه بروز كرد به پزشك مراجعه شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: مقدار 200-400 ميليگرم هر چهارساعت مصرف ميشود.

دركودكــان 2-6 ســاله مقــدار 50-100 ميلــيگــرم هــر چهارساعت و در كودكـان 6-12 سـال مقـدار 100-200 ميليگرم هر چهارساعت مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Syrup :100 mg/5ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد