هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گارسين (Garcin)

گیاهی

تعداد بازدید :587

موارد مـصرف :

ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسـيون عـروق محيطـي ميگردد. همچنين ممكـن اسـت از طريـق فعـال كـردن نيتريك اكـسايد سـنتتاز باعـث افـزايش توليـد نيتريـك اكسايد و در نتيجه پايين آمدن فشارخون گردد . اثر سـير در كاهش كلسترول و تري گليسريد احتمالاً از طريق مهار آنزيمهاي كليدي سنتز كلس ترول و اسيد هاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم آ (HMG-CoA) و استيل كو آكربوكسيلاز ظاهر ميشود. سير همچنين باعث تنظيم فسفوليپيد هـا ي پلاسـما و ديـواره سـلولي شـده و موجب كاهش ميزان VLDL, LDL و افـزايش ميـزان HDL ميگردد. سير با افزايش فعاليـت فيبرينـوليتيكي ، افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاكتـي از ايجـاد لختـه جلوگيري مينمايد.

 اجزاء فرآورده :

ايـن فـرآورده حـاوي 42/85% پـودر سير (Allium sativum)معادل 9/8 ميليگرم آليئيندرهر قرص ميباشد.

 مواد موثره :

تيوآلليل ها و مشتقات آنها نظيـر آليئـين، آليسين، آجوئين، دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد.

 موارد منع مصرف :

اين فرآورده در افراد حـساس بـه سير، افراد مبتلا به زخم هاي حاد دستگاه گوارش و دوران شيردهي نبايد مصرف شود. هشدارها مصرف زياد سـير ممكـن اسـت باعـث خـونريزي پـس از جراحي گردد. سير ممكن اسـت موجـب انقباضـات رحمـي گـر دد. ايـن موضوع در صورت مصرف سير در زنان بـاردار بايـد مـورد توجه قرارگيرد.

 عوارض جـانبي :

مـصرف ايـن فـرآورده ممكـن اسـت اختلال گوارشي (نظيـر سـوزش معـده، تهـوع، اسـتفراغ، اسهال و احـساس سـيري و درد هـا ي شـكمي ، سـردرد، خستگي، سرگيجه و دردهاي عضلاني) ايجاد نمايد. در افراد حـساس واكـنش هـا ي آلرژيـك ماننـد درماتيـت تماسي و حملات آسم نيز گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

 در بيماراني كه تحـت درمـان بـا ساليسيليك اسيد و يا ساير دارو هاي ضـدانعقاد، دارو هـاي ضدالتهاب غيراستروئيدي و دارو هاي پائين آورنده قندخون ميباشند بايد با احتياط مصرف شود.

 مقدار مصرف :

روزي 3 بار، هر بار 1 قرص بعد از غذا مصرف شود.

 اشكال دارويي :

S.C. Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد