هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

گارلي کپ (Garlicap)

تعداد بازدید : 675

موارد مـصرف :

 ايـن فـرآورده در زيـادي فـشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبـوز بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

سير احتمالاً با اثر مستقيم روي عـضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسـيون عـروق محيطـي ميگردد. همچنين ممكـن اسـت از طريـق فعـال كـردن نيتريك اكـسايد سـنتتاز باعـث افـزايش توليـد نيتريـك اكسايد و در نتيجه پايين آمدن فشارخون گردد . اثر سـير در كاهش كلسترول و تري گليسريد احتمالاً از طريق مهار آنزيمهاي كليدي سنتز كلسترول و اسيد هاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم آ (HMG-CoA) و استيل كو آكربوكسيلاز ظاهر ميشود. سير همچنين باعث تنظيم فسفوليپيد هـا ي پلاسـما و ديـواره سـلولي شـده و موجب كاهش ميزان VLDL , LDL و افـزاي ش ميـزان HDL ميگردد. سير با افزايش فعاليـت فيبرينـوليتيكي، افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاكتـي از ايجـاد لختـه جلوگيري مينمايد.

 اجزاء فرآورده :

 اين فرآورده حـاوي 330 ميلـي گـرم پودر سير (Allium sativum) درهر كپسول ميباشد. مواد موثره : تيوآلليل ها و مشتقات آنها نظيـر آليئـين، آليسين، آجوئين، دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد.

موارد منع مصرف :

 اين فرآورده در افراد حـساس بـه سير، افراد مبتلا به زخم هاي حاد دستگاه گوارش و دوران شيردهي نبايد مصرف شود. هشدارها مصرف زياد سـير ممكـن اسـت باعـث خـونريزي پـس از جراحي گردد. سير ممكن اسـت موجـب انقباضـات رحمـي گـردد . ايـن موضوع درصورت مصرف سير در زنـان بـاردار بايـد مـورد توجه قرارگيرد.

 عوارض جـانبي :

مـصرف ايـن فـرآورده ممكـن اسـت اختلال گوارشي (نظيـر سـوزش معـده، تهـوع، اسـتفراغ، اسهال و احـساس سـيري و درد هـا ي شـكمي ، سـردرد، خستگي، سرگيجه و دردهاي عضلاني) ايجاد نمايد. در افراد حـساس واكـنش هـا ي آلرژيـك ماننـد درماتيـت تماسي و حملات آسم نيز گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

 در بيماراني كه تحـت درمـان بـا ساليسيليك اسيد و يا ساير دارو هاي ضـدانعقاد، دارو هـا ي ضدالتهاب غيراستروئيدي و دارو هاي پائين آورنده قندخون ميباشند بايد با احتياط مصرف شود.

 مقدار مصرف :

روزي 3 بار، هر بار 1-2 كپسول با يك ليوان آب بعد از غذا مصرف شود.

 اشكال دارويي:

 Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد