هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هالوپريدول(HALOPERIDOL)

تعداد بازدید : 1148

رده بارداری : C

موارد مصرف :

هالوپريدول در درمان علائم اخـتلالات حاد و مزمن پسيكوتيك مانند اسكيزوفرني .حالات مانيـك و پسيكوز ناشي از دارو مصرف ميشود. اين دارو همچنين براي درمان مشكلات شديد رفتاري در كودكـان و درمـان علائم سندرم Tourette مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

هالوپريدول اثـر درمـاني خـودرا عمـدتاًبا انسداد گيرنده هاي دوپاميني اعمال مينمايد . گيرنده هـاي آلفـا-آدرنرژيـك و موسـكاريني نيـز توسـط هالوپريـدول تاحدودي مسدود ميشوند. فارماكوكينتيك: هالوپريدول از راه خوراكي تـا حـدود 60درصد جذب ميگردد. متابوليسم كبدي وسيعي داشته و حداكثر غلظت خـوني آن 2-6 سـاعت پـس از مـصرف خوراكي ايجاد ميگردد. نيمه عمر اين دارو از راه خوراكي 12-27 ، از راه عــضلاني 17-25 ســاعت و از راه وريــدي 10-19 ساعت ميباشد. اين دارو به ميـزان زيـادي از راه كليه و مقداري نيز از راه صفرا دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در موارد ضعف شـديد و سمي CNS ناشي از مصرف دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- دربيماريهاي قلبي – عروقي ، بويژه آنـژين صـدري، پاركينسون، صرع، حساسيت بـه هالوپريـدول و احتبـاس ادرار بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- بيماران مبتلا به تيروئيـد سـمي و نيـز كودكـان بـه واكــنشهــاي ديــستونيك و آكــاتزي ناشــي از مــصرف هالوپريدول حساستر ميباشند.

عوارض جانبي :

آرامش بـيش ازحـد و خـواب آلـودگي، بيثباتي خلقي، كـابوس هـا ي شـبانه، بيخـوابي، تحريـك، سرخوشي ممكـن اسـت بـروز نمايـد . اخـتلات در عـادت ماهانه خانم ها، تورم يا دردناكي پست انها، ترشح غيرعادي شير از پستان، افزايش وزن، اختلالات جنسي، حـساسيت پوست به نور آفتـاب از عـوارض جـانبي دارو هـستند . در مصارف طولاني مدت ديـسكينزي ديـررس ممكـن اسـت ايجاد گردد . اثار ضدموسـكاريني نظيـر يبوسـت، خـشكي دهان، احتقان بيني، ا حتباس ادرار و تاري ديد نيز بندرت بروز مينمايد . عوارض خـارج هرمـي خـصوصاًواكنش هـا ي ديستونيك و آكاتزي، اختلال حركتي تـاخيري بخـصوص در تيروئيد سمي شايعتر ميباشند . عوارضي از قبيل تهوع، استفراغ، واكنش هاي آلرژيك، خستگي، ضعف، گاهگـاهي بروز مينمايد.

تداخلهـاي دارويـي :

دارو هـا ي بيهـوش كننـده اثـر كاهنــده فــشارخون هالوپريــدول را افــزايش مــي دهنــد. ريفامپين و كاربامازپين متابوليسم كبـدي هالوپريـدول را افزايش داده، سبب كاهش غلظت پلاسمايي آن ميگردنـد . مصرف همزمان هالوپريدول با ساير دارو هايي كه عـوارض خارج هرمي دارند ميتواند منجر به بـروز عـوارض شـديد خارج هرمي شـود . هالوپريـدول احتمـالاًباكـاهش آسـتانه تشنج، با اثر دارو هاي ضدصرع مقابلـه مينمايـد . داروهـا ي نظير ليتيم سبب افزايش عوارض خارج هرمـي و افـزايش سـميت عـصبي هالوپريـدول ميگردنـد . مـصرف همزمـان فرآوردههاي حاوي الكل و ساير دارو هاي مضعف CNS با اين دارو ممكن است سبب تشديد اثرات مضعف CNS و تــنفس و همچنــين اثــرات كاهنــده فــشارخون گــردد . مسموميت با الكل نيز تشديد ميگردد، مـصرف همزمـان اپينفرين با ايـن دارو ممكـن اسـت كـاهش فـشار خون و تاكيكاردي را تشديد نمايد . اثر درماني لوودوپا در صـورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است كاهش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بـيش از مقـدار توصـيه شـده مـصرف شود.

2- دوره درمان با دارو بايـد كامـل شـود . بـراي حـصول اثرات درماني ممكن است چند هفته زمان نياز باشد.

3- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود . نوبتهـاي بعدي بايد مطابق رژيم درماني مصرف شـوند و از دوبرابـر كردن مقدارمصرف بايد خودداري گردد.

4- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود . توصيه ميشود مصرف دارو بتدريج قطع شود. 

5- ازمصرف فرآورده ها ي حاوي الكل وساير فرآورده هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايد خودداري گردد.

6- به دليـل بـروز سـرگيجه يـا خـواب آلـودگي، هنگـام رانندگي ياكار باماشين آلاتي كه نياز به هوشـياري دارنـد، بايد احتياط نمود.

7- به دليل بـروز شـوك حرارتـي، هنگـام ورزش يـا در هواي گرم وهنگام حمام با آب داغ، بايد احتياط شود.

8- درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري يا عمليات دندانپزشكي، پزشك يـا دندانپزشـك بايد از مصرف دارو مطلع گردد.

9- به دليل احتمـال سـرگيجه يـا عـدم تعـادل، هنگـام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط شود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضدپــسيكوز، ابتــدا 0/5-5 ميلــيگــرم ســه بــار در روز مــصرف مــيشــود و ســپس مقدارمصرف برحسب نياز و تحمل بيمار تنظيم ميشود.

كودكان:

دردرمـان اخـتلالات پـسيكوتيك، دركودكـان 3-12 ســال، ابتــدا 0/05 mg/kg/day (دردو يــا ســه مقدارمنقسم) مصرف ميشود. مقدارمصرف روزانه هر 5-7 روز برحسب نياز وتحمل بيمار به ميـزان 0/5 ميلـي گـرم تاحداكثر تـام 0/15 mg/kg/day افـزايش مـي يابـد . در درمان اختلالات رفتاري وسندرم Tourette، در كودكان 3-12 ســال، ابتــدا 0/05 mg/kg/day (دردو يــا ســه مقدارمنقسم) مصرف ميشود مقدارمصرف روزانه هر 5-7 روز برحسب نياز وتحمل بيمار به ميـزان 0/5 ميلـي گـرم تاحداكثر تام 0/075 mg/kg/day افزايش مييابد.

تزريقي

بزرگسالان:

در پـسيكوز حـاد، ابتـدا 2-5 ميلـي گـرم تزريق عضلاني ميشـود . در صـورت نيـاز، تزريـق پـس از يكساعت تكرار ميشود. اگر علائم بخـوبي كنتـرل شـوند، مقدارمصرف را ميتوان پس از 48 ساعت تكرار نمود . براي كنترل سريع پـسيكوز حـاد يـا هـذيان، ميتـوان 0/5-50 ميليگرم از دارو را با سـرعت 5 mg/min از راه وريـدي تزريق نمود و در صورت نياز، هر 30 دقيقه تزريق را تكـرار كرد.

اشكال دارويي :

(Oral Solution: 2 mg/ml (Pecanoate

(Injection: 5 mg/ml (Pecanoate

Tablet: 0.5 mg, 2 mg, 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد