هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هالوتان(HALOTHANE)

تعداد بازدید : 1179

موارد مصرف :

هالوتان به عنوان بيهوش كننـده بـراي القاء و ادامه بيهوشي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيـك:

حـداقل غلظـت آلوئـولي (MAC) هالوتان هنگام مصرف با اكسيژن 0/75% و هنگام مـصرف با نيتروزاكسايد هفتاددرصد ، 0/29% است. ضـريب توزيـع خون به گاز آن 2/5 است. تاحـدود 20% مقدارمـصرف آن در كبد متـابوليزه مـي شـود . بـين 60-80 درصـد آن بـه صورت تغير نيافته از طريق ريه هـا دفـع مـي شـود . زمـان شروع اثر دارو سريع است.

مــوارد منــع مــصرف:

هالوتــان در صــورت وجــود هيپرترمي بدخيم يا سابقه ابتلا به آن يا در افـراد مـستعد نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت وجود عيب كـار كبـد، يرقـان، آسـيب حـاد ناشي از مصرف قبلي هالوتان، يا پورفيري ، تجويز هالوتـان بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

2- مصرف هالوتان در زايمان واژينال توصـيه ن مـي شـود ، مگر آنكه به شل شدن رحم نياز باشد.

3- هالوتان ضربان قلب و نبض وترشحات بزاق و دسـتگاه تنفس را كاهش ميدهد.

4- هالوتان بـه ميـزان زيـادي عـضله قلـب را بـه اثـرات داروهـاي مقلـد سـمپاتيك، بخـصوص كاتكـل آمـينهـا، حـساس مـيكنـد. ايـن امـر باعـث افـزايش خطـر بـروز آريتمـيهـاي بطنـي شـديد مـيگـردد. داروهـاي مقلـد سمپاتيك بايد با احتياط فـراوان و مقـداركم در بيمـار اني كه هالوتان دريافت كرده اند، مصرف شوند.

5- بيماران مبتلا به فئوكروموسيتوم ممكن اسـت بيـشتر در معرض خطر آريتمي ناشي از مصرف هالوتان باشند.

6- اين دارو بايد توسـط متخـصص بيهوشـي بكـار رود و وسايل لازم جهت احياي قلبي -تنفسي بايـد در دسـترس باشند. درطول مـصرف دارو، بررسـي وضـعيت تنفـسي و تهويه بيمار توصيه ميشود.

عوارض جانبي :

هالوتـان ممكـن اسـت باعـث سـميت كبدي بـه صـورت يرقـان خفيـف تـانكروز كبـدي شـود . داروهاي بيهـوش كننـده همچنـين ممكـن اسـت باعـث اختلال در مهارتهاي رواني – حركتـي شـوند . هـذيان و تــوهم بعــد از بيهوشــي از عــوارض نــسبتاًشايع هالوتــان هستند. هيپوكسمي، كاهش فشارخون و آريتمي گذرا نيز ممكن است بروز نمايد.

تداخلهـاي دارويـي :

مـصرف همزمـان هالوتـان بـا آمينوگليكوزيدها و عوامل مهاركننده عـصبي – عـضلاني، موجب تشديد شل شدن عضلات مي گردد. تجويز توام بـا تئوفيلين، تركيبات تقويت كننده سيستم دوپا ميني مثـل لوودوپــا و كاتكــل آمــين هــا (دوپــامين، اپــي نفــرين، نوراپينفرين)، موجب بروز آريتمي مي گردد. مـصرف تـوام فنيتوئين با هالوتان ممكن اسـت باعـث افـزايش سـميت كبدي ناشي از هالوتان شود . مصرف همزمـان هالوتـان بـا خـــون حـــاوي تركيبـــات ضـــدانعقادي ســـيترات و پليميكسينها توصيه ن ميشود، زيرا احتمال بروز انـسداد عصبي – عضلاني افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- قبل از تجويز دارو، از عدم مصرف قبلـي دارو يـا بـروز عوارض نسبت به آن در بيمار بايد اطمينان حاصل شود.

2- تكـرار تجـويز دارو در فاصـله زمـاني كمتـر از 3 مـاه صحيح نميباشد.

3- تا 24 ساعت پ س از مصرف دارو ، هنگـام راننـدگي يـا كار باماشين آلاتي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

4- تـــا 24 ســـاعت پـــس از مـــصرف دارو، ازمـــصرف فرآوردههاي حاوي الكل يا ساير دارو هـاي مـضعف CNS بايد خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به منظور القاء بيهوشي مقدار مصرف با يـد براي هر فرد به طور جداگانه تعيين شود . بـراي نگهـداري بيهوشي 0/5-1/5 درصد مصرف ميشود.

كودكان:

براي القاء بيهوشي مقدارمصرف بايد براي هـر فرد بطور جداگانه تعيين شود.

اشكال دارويي :

For Inhalation: 250 mg/Bottle

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد