هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کوریونیک گونادوتروفین - HCG

تعداد بازدید : 47904

موارد مصرف :

گنـادوتروپين جفتـي در درمـان و در تشخيص كريپتوركيديسم (نهان بيضگي ) قبل از بلوغ كـه به دليل انسداد آنا توميك نباشـد، مـصرف مـي شـود . ايـن فرآورده همچنين در درمان ناباروري ناشي از بـي كفـايتي عملكرد هيپوفيز در مردان و نيـز نـازائي در خـانم هـا بـه تنهايي و يا در تركيب با منوتروپين ها يا كلوميفن استفاده ميشود. علاوه براين در تشخيص كم كاري غـدد جنـسي در مردان، نارسايي جـسم زرد و نيـز بـه منظـور تحريـك تخمـكگـذاري در عمـل بـاروري خـارج از بـدن (IVF) كاربرد دارد.

مكانيسم اثر :

اين هورمون با تقليد پيك طبيعـي LH، در زنان موجب تحريك تخمك گذاري و در مردان موجب افزايش توليد آندروژن توسط بيضهها ميگردد.

فارماكوكينتيك:

در خانم ها اغلب 32-36 ساعت پـس از تجــويز، تخمــكگــذاري رخ ميدهــد. نيمــه عمــر دارو دومرحلـهاي بـوده (11 و 23 سـاعت) و طـي 24 سـاعت 10-12 درصــد دارو بــه صــورت تغييرنيافتــه، از طريــق كليهها دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود بزرگي يـا تومـور هيپوفيز، بلوغ زودرس در حين درمـان كريپتوركيديـسم، وجود خونريزي هاي واژينال با علت نامشخص، تومور هـا ي فيبروئيـد رحـم، كيـستهـاي تخمـداني غيـر از سـندرم پليكيستيك تخمداني، ترومبوفلبيت فعال، كارسـينوماي پروستات و يا ساير نئوپلاسم وابسته به آندروژن ايـن دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مــصرف تــوام HCG، بــا ســاير تركيبــات م حــرك تخمكگذاري ممكن است موجـب افـزايش بـروز عواقـب ترمبوآمبوليك گردد.

2- در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي يـا كليـوي، آسـم، ميگرن و صرع، اين دارو بايد با احتياط مصرف شود.

3- از آنجا كه مصرف مداوم دارو ممكـن اسـت تحريـك بيش ازحد تخمدان را موجب شود، بايد حتـي الامكـان در حين درمان غلظت سـرمي اسـتروژن را كنتـرل نمـوده و آزمايشات اولتراسوند را انجام داد.

4- به منظور آگاهي از وقوع تخمك گذاري، بايـد روزانـه درجه حرارت بدن بيمار كنترل شود و در صورتي كـه بـه دنبال يك دوره درماني ، تغيير دومرحلهاي درجـه حـرارت بدن مشاهده شود، ولي قاعدگي رخ نده د، آزمون حاملگي بايد انجام شود.

5- مصرف توام HCG با ساير منوتروپين ها ممكن است موجب افزايش شيوع حـاملگي هـا ي چنـدقلو و در نتيجـه افزايش خطر تولد نوزادان نارس گردد.

عوارض جانبي :

شايع ترين عارضه دارو تحريك بيش از حد و بزرگ شدن تخمدان و كيست تخمداني است . بـروز سندرم حاد تحريك بـيش ازحـد تخمـدان، كمتـر شـايع است.

نكات قابل توصيه:

1- درهنگام مصرف دارو، بيمار بايـد تحـت نظـر كامـل پزشك باشد.

2- براي درمان كامل ممكن اسـت بـه مـصرف طـولاني مدت دارو نياز باشد.

3- بايد به بيمار توصيه شود تاپس از مصرف دارو، زمـان مقاربت و نيز درجه حرارت بدن را بـه طـور روزانـه ثبـت نمايد.

مقدار مصرف :

مقدار مصرف بايـد براسـاس نيـاز هـر بيمار به طور انفرادي و باتوجـه بـه پاسـخ بـاليني تنظـيم گــردد. در صــورتي كــه پــس از پايــان دوره درمــان، تخمكگذاري صورت نپذيرد، بايـد رژيـم دارويـي مجـدداً ارزيـابي شـود. چنانچـه پـس از 3 دوره درمـان بـاز هـم تخمكگذاري صورت نگيرد، بايد در تداوم مصرف دارو , يا نوع درمان تجديد نظر شود.

بزرگسالان: مقـدار مـصرف بـراي درمـان كـم كـاري بيضهها ناشـي از كمبـود گنـادوتروپين هـا در مـردان، بـه ميزان 1000-4000 واحـد 2-3 بـار در هفتـه بـه شـكل تزريق عضلاني و بـه مـدت چندهفتـه تـا چنـدماه اسـت . درمان را ميتوان تازمان حصول پاسـخ درمـاني ادامـه داد . درمان ناباروري مردان از طريق تحريك القاء اسـپرماتوژنز با HCG گاه به مدت 6 ماه يـا بيـشتر طـول مـي كـشد . درصورت مطلوب نبودن اثـر درمـاني، ميتـوان دارو را بـه همراه ساير منوتروپين ها تا يكسال بعد نيز مـصرف نمـود . براي د رمان بي كفايتي جـسم زرد، از روز تخمـك گـذاري تازمـان پـيش بينـي شـده بـراي بـروز قاعـدگي يـا وقـوع حاملگي، روزانه 1500 واحـد تزريـق عـضلاني مـي شـود . درصورت تاييد حاملگي، اين مقدار ميتواند تا هفته دهـم بارداري ادامه يابد . در 5000-10000 ،IVF واحـد، يـك روز پس از آخرين مقدار مصرف منـوتروپين هـا و يـا 5-9 روز پس از آخرين نوبت مصرف كلوميفن تجويز ميشـود.براي اهداف تشخيصي كم كـاري بيـضه، 2000 واحـد در روز به مدت 3 روز تزريق عضلاني ميشود.

كودكان: در درمان كريپتوركيديسم قبل از بلوغ ميـزان 5000-10000 واحد 2-3 بار در هفته و حداكثر 10 بـار تزريق عضلاني ميشود. درصورت عـدم پيـشرفت درمـان، اين دارو بيش از 10 بار نبايد تجويز گردد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


پاسخ avator
لیلا
۱۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۲:۱۰
سلام من پسرم ۸سالشه به دلیل کوچک بودن آلتش ازاین داروبه مدت ۱۶هفته استفاده کردیم به همراه منوتروپین الان دوره درمان کامل شده ولی قسمت التش موهای زایددراومده به نظرشمااین چیزیکه گفتم نرماله.


  avator
  پیام غلامرضایی
  ۱۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۴:۱۱
  با سلام بهتر است با یک پزشک مشورت نمایید
  پاسخ avator
  سلام
  ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۸:۴۸
  سلام من عمل واریسکول گرید یک انجمام داده ام می توانم از آمپول که قبلا استفاده می کردم چهار عدد دیگر مانده استفاده کنم بتشکر علی


   avator
   پیام غلامرضایی
   ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۴:۲۳
   با سلام بهتر است با پزشک خود مشورت نمایید

   star مقالات جدید

   • مقالات
   • دکتر
   • بیمارستان
   • دارو
   مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
   هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد