هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هپارين(HEPARIN)

فرآورده های خونی و انعقادی

تعداد بازدید :1083

رده بارداری : C

موارد مصرف :

هپارين در پيشگيري ودرمان ترومبـوز وريدهاي عمقي و ترومبوآمبولي ريوي، جلوگيري از انعقاد خون در گردش خون خـارج بـدن طـي جراحـي قلـب و روشهاي دياليز، به عنوان داروي كمكي در درمان آنـژين ناپايدار، آمبـولي شـرياني محيطـي و كـاهش خطـر بـروز ترومبـوز مغـزي و مـرگ در بيمـاراني كـه دچـار حملـه پيشرونده شديد و ناگهاني ميشوند، مصرف ميشود. اين دارو همچنين به عنوان پيشگيري در اعمـال جراحـي ارتوپدي و جراحي عمومي بكار ميرود.

مكانيــسم اثــر :

هپــارين، بــصورت غيرمــستقيم در جايگاههاي متعدد در هر دو راه داخلـي و خـارجي انعقـاد خون اثركرده و مهار كننده آنتي تـرومبين III (كوفـاكتور هپارين) را بر چندين فاكتور انعقادي فعال شده، از جملـه تـر ومبين (فـاكتور XIIa, Xia, Xa, Ixa (IIa تـشديد ميكند. مهار فـاكتور فعـال شـده Xa باتوليـد تـرومبين تداخل كـرده و درنتيجـه اعمـال مختلـف تـرومبين را در انعقـاد خـون مهـارميكنـد. هپـارين همچنـين تـشكيل كمپلكس آنتي ترومبين III ترومبين راتسريع مي نمايـد و با اين عمل، تـرومبين را غيرفعـال كـرده و مـانع تبـديل فيبرينوژن به فيبرين ميگردد. هپارين ازطريق مهار فعال شدن فاكتور هاي تثبيت كننده فيبرين توسط ترومبين، از تشكيل لخته فيبريني پايدار جلوگيري ميكند.

فارماكوكينتيك:

پيوند هپارين به پروتئين بسيار زيـاد است. متابوليسم دارو كبدي است . نيمه عمر هپارين بطور متوسـط 1/5 سـاعت اسـت. در صـورت تزريـق مـستقيم وريدي، شروع اثر دارو فوري است . در تزريـق زيرجلـدي، شروع اثر معمولاً بصورت متابوليت و ازطريـق كليـه دفـع ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دا رو در بيمـاران مبـتلا بـه هموفيلي و ساير اخـتلالات خـوني، كمـي پلاكـت خـون، اولــسرپيتيك، خــونريزي اخيــر مغــزي، زيــادي شــديد فشارخون، بيماري شديد كبد، آنوريـسم، نارسـايي كليـه، پس از صدمات شديد يـا جراحـي اخيربـر روي چـشم يـا سيستم عصبي، انـد وكارديت حـاد باكتريـائي، بـي حـسي اسپاينال يا اپي دورال با مقدار مصرف هاي درماني هپـارين و حساسيت به هپارين، موارد تهديد به سقط و خـونريزي عروق مغزي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود:

بــي حــسي منطقــهاي يــا انــسداد اعــصاب ناحيــه كمــر، ديسكرازي خوني بخصوص كمي پلاكت هاي خو ن، زايمان اخير، يا در مواردي كـه نيـاز بـه عمـل جراحـي اعـصاب ياچشم وجود دارد، پريكارديت يا نشت مايع بـه پريكـارد، عيب شديد كار كليه، جراحي عمده يا زخم هايي كه سبب بوجود آمدن سطوح باز و وسيع مي شوند، صدمه شديد به ويژه به دستگاه عصبي مركزي، سوراخ شدگي نخاع، زخم يــا ســاير ضــايعات فعــال گوارشــي، ادراري، تنفــسي، و اسكوليت شديد و عيب شديد كار كبد.

2- توصـيه مـيشـود در بيمـاراني كـه هپـارين مـصرف ميكنند از تزريق عضلاني ساير دارو ها، به دليـل احتمـال بروز هماتوم و خونريزي در اطراف محل تزريق خـودداري شود.

3- خونريزي از لثه ممكن است نشانه مص رف بيش از حد هپارين باشـد . درمـان بـا هپـارين خطـر بـروز خـونريزي موضعي طي جراحي هـا ي د هـا ن و پـس از آن را افـزايش ميدهد.

4- از آنجا كه هپارين از بافت هاي حيواني تهيه ميشـود ، توصيه ميشود در بيماراني كه سابقه حـساسيت يـا آسـم دارند، ابتدا مقدار آزمايـشي 1000 واحـد قبـل از شـروع درمان تزريق شود.

5- درصورت استفاده از برنامه درمـاني بـا مقـادير كامـل هپارين، مقدار مصرف دارو بايد باتوجه به نتايج آزمون هاي انعقاد خون براي هر فرد تنظيم شود.

6- مهارترشح آلدوسترون توسط هپارين ميتوانـد باعـث هيپركـالمي شـود. بيمـاران مبـتلا بـه ديابـت مليتـوس، نارسائي مزمن كليه، اسيدوز، پتاسيم خون بالا، يا بيماراني كه دارو هاي نگهدارنده پتاسيم مصرف ميكنند، براي بروز عارضه هيپركالمي مستعدترهستند . توصـيه مـي شـود در چنين بيماراني سطح پتاسيم خون قبل از شروع هپـارين كنترل شده و درحين مصرف هپارين تحت نظر قرار گيرد بويژه اگر تج ويز هپارين قـرار اسـت بـيش از 7 روز ادامـه پيدا كند.

عوارض جانبي :

خونريزي، نكروز پوست، كمـي پلاكـت خون، هيپركالمي، واكنش هاي حساسيتي (از جمله كهير، آنژيودام و آنافيلاكسي )، پوكي اسـتخوان پـس از مـصرف طولاني اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان هپارين با اسـيد والپروئيك به علت مهـار عملكرد پلاكـت هـا ممكـن اسـت موجب خونريزي شود . متيمـازول و پروپيـل تيواوراسـيل باعث كاهش پروتـرومبين خـون مـي شـوند . لـذا مـصرف همزمان اين دارو ها با هپارين ممكن است باعـث افـزايش اثر ضدانعقادي شود . مصرف همزمان دارو هاي ضد انعقاد و ترومبوليتيك، مانند وارفارين، استر پتوكيناز و اور وكنيـاز و همچنين دكستران خطر خـونريزي را افـزايش مـي دهـد . مصرف همزمان هپارين با پروبنسيد اثر ضدانعقادي دارو را افزايش و طولاني ميكند. داروهائي كه عملكرد پلاكت هاراتحت تاثير قرار مـي دهنـد (مانند آسپرين، NSAIDs، دي پيري دامول، تيكلوپيدين، كلوپيدوگرل) در صورتي كه بصورت همزمـان بـا هپـارين بكار روند، احتمال خونريزي را افزايش ميدهند.

نكات قابل توصيه :

1- براي بدست آوردن حـداكثر اثربخـشي دارو و كـاهش امكان خونريزي، دستورات مربـوط بـه مـصرف دارو بايـد كاملاً رعايت شود.

2- درطــول درمــان بــا هپــارين، ازمــصرف اسيداســتيل ساليـسيليك يـا داروهـاي حـاوي آن، ايبـوپروفن و سـاير داروهائي كه بر روي پلاكتها موثرند، بايد خودداري شود.

3- پزشك ودندانپزشـك بايـد از مـصرف ايـن دارو آگـاه شوند.

4- به منظور بررسي پيشرفت درمان، ملاقات با پزشـك و انجام آزمونهاي انعقاد خون بطور منظم ضروري است.

مقدار مصرف :

درمان ترومبوز عميق وريدي، آمبولي وريدي :

ازطريق داخل وريدي مقدار مصرف اوليـه 5000 واحـدي (10،000 واحــد در آمبــولي ريــوي شــديد ) بــه دنبــال انفوزيون مداوم 15-25 unit/kg/hour تجويز ميشـود . درصورتي كـه تجـويز ازطريـق زيرجلـدي صـورت گيـرد، 15،000 واحد هر 12 سـاعت مورداسـتفاده قرارميگيـرد . (كنترل روزانه آزمون هاي انعقادي و تنظيم مقدار مـصرف بر اين اساس توصيه ميشود)

بالغين جوان يا بچه ها:

مقدار مصرف اوليه پائين تـري نــسبت بــه بزرگــسالان اســتفاده مــيشــود و ســپس 15-25 unit/kg/hour از طريق انفوزيون داخل وريدي يــا 250 unit/kg هــر 12 ســاعت از طريــق زيرجلــدي مصرف ميشود.

آنژين ناپايـدار و بـستگي حـاد شـري انهـا ي محيطي:

مقدار مصرف اوليـه 5000 واحـدي (10،000 واحد درمـوارد شـديد ) بـصورت تزريـق داخـل وريـدي و سپس انفوزيون مداوم 15-25 unit/kg/hour.

پيشگيري در جراحي هاي عمومي :

5000 واحـد 2 ساعت قب ل از جراحي بصورت تزريق زيرجلدي سپس هـر 8-12 ساعت براي 7 روز تا وقتي كه بيمار توانائي حركت پيداكند (كنترل آزمون هاي انعقادي لازم نيست ). در طـي زمان حاملگي (همـراه بـا كنتـرل آزمـون هـا ي انعقـادي ) 5000-10،000 واحد هر 12 ساعت

(هــشدار: ايــن مقــدار مــصرف بــه منظــور ممانعت از ترومبوز ناشي از دريچه مـصنوعي قلب نبوده و بـراي ايـن مـورد بايـد از يـك متخصص كمك گرفت).

آنفاركتوس ميوكـارد :

بـراي جلـوگيري از بـستگي مجدد عروق كرونر پس از ترومبوز، هپارين با رژيم درماني مختلفي تجويز ميشود. پرتوكلهاي منطق هاي بايد مدنظر قرار گيرد. بـراي جلـوگيري از ترومبـوز mural هپـارين بـا مقـدار 12،500 واحد هر 12 ساعت بـه مـدت 10 روز از طريـق تزريق زيرجلدي موثر ميباشد.

اشكال دارويي :

Injection: 5000 u/ml , 10,000 u/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد