هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هگزامتیل ملامین - HEXAMETHYL MELAMINE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :860

موارد مصرف :

اين دارو در درمان كارسينوم تخمـدان به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 ازنظر ساختماني شبيه آلكيلـه كننـده هـا اســت و احتمــالاً باعــث مهارســاخت DNA و RNA ميشود.

 فارماكوكينتيك:

جذب دارو سريع و خـوب اسـت . بـه دليل متابوليسم سريع كبدي، حدا كثر غلظـت پلاسـمايي دارو متغير اسـت . نيمـه عمـر دارو در فـاز بتـا 2/10-7/4 ساعت و زمان رسيدن به حـداكثر غلظـت 3-5/0 سـاعت بوده و دفع آن كليوي است.

 هشدارها:

1 -دارو باعث مهار فعاليت مغز استخوان و سميت عصبي خفيف تا ملايم ميشود.

 2 -در صورت بروز خونريزي غيرعـادي، مـدفوع قيـري و سياه، خون در ادرار يا مدفوع و لكه هاي قرمز روي پوسـت بايد به پزشك مراجعه شود.

عوارض جانبي :

كم خوني، لكـوپني، سـميت عـصبي و نوروپـاتي محيطـي، كـاهش پلاكـتهـاي خـون، تهـوع و اســتفراغ از عــوارض جــانبي مهــم و نــسبتاً شــايع دارو ميباشند. تداخلهاي دارويي : هگزامتيل ملامـين بـ ا دارو هـاي مهاركننده منوآميناكسيداز(MAO)تداخل دارد.

 نكات قابل توصيه:

 1 -درصورت ادامه سميت عـصبي حتـي بعـد از كـاهش مقدار مصرف، بايد مصرف دارو قطع شود.

 2 -ميزان سميت عصبي متناسب با مقدار مـصرف اسـت . سميت عصبي با قطع مصرف دارو برگشت پذير است . لازم است در فواصل درمان آزمايشات نورولوژيك انجام شود.

 3 -براي كاهش عوارض گوارشـي، دارو بعـد از غـذا ميـل شود.

 مقــدار مــصرف :

در درمــان كارســينوم تخمــدان day /260 در چهارنوبت منقسم بعد از هر نوبـت m2/mg غذا و موقع خواب بـه مـدت 21-14 روز متـوالي از يـك دوره 28 روزه مصرف شود.

 اشكال دارويي:

mg 100: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد