هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هماتروپین(HOMATROPINE HBr)

تعداد بازدید : 913

موارد مصرف :

هماتروپين بـراي انـدازه گيـري ميـزان خطاي انكساري، درمان التهاب عنبيـه، جـسم مژگـاني و مـشيميه، كمـك بينـائي در مـوارد حبـابهـاي محـوري عدسي و نيز گشاد كردن مردمـك قبـل يـا بعـد از عمـل جراحي بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو با مـسدود كـردن گيرنـده هـاي موسـكاريني در عـضله اسـفنكتر عنبيـه و عـضله تطـابق دهنده جسم مژگاني، مانع از انقباض آنهـا توسـط اسـتيل كولين ميشود و در نتيجه موجب گشاد شدن مردمـك و فلج تطابق ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

اين دارو بـسهولت از ملتحمـه چـشم جذب وسريعاً در بـدن توزيـع مـي شـود . مـدت اثـر آن از آتروپين كوتاه تر بوده و اثر فلج كن ندگي جـسم مژگـاني و گشاد كنندگي مردمك چشم آن ممكن اسـت بـراي 72- 24 ساعت پس از تجويز دارو باقي بماند.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو نزد مبتلايان به گلوكـوم اوليه يا مستعد به آن ، گلوكوم با زاويه تنـد اتـاق قـدا ميو همچنين حساسيت به دارو نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- طول اثر اين دارو ممكن است طولاني شود.

 2- اين دارو با گشاد كردن مردمك چـشم، ممكـن اسـت زمينه بروز گلوكوم با زاويه بـسته، بـه خـصوص در افـراد مسن را تسريع كند.

 3- ايـن دارو در بيمـاراني كـه فـشار داخـل چـشم آنهـا بالاست، بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

 4- افراد داراي چـشم هـا ي قهـو ه اي يـا ميـشي، بـه اثـر گشادكننده مردمك اين دارو مقاوم هستند . بايد احتيـاط نمود كه در اين افراد دارو بيش از حد تجويز نشود.

عوارض جانبي :

بر افروختگي و خشكي پوست همراه با دانههاي جلدي در كودكان، از عوارض اين دارو ميباشـد . علاوه بر اين، مـصرف طـولاني مـدت همـاتروپين ممكـن است موجب بروز التهاب موضعي، احتقـان عروقـي، خيـز، درماتيت تماسي، اگزودا و ورم ملتحمه آلرژيك شود.

 تداخلهاي دارويي :

 هماتروپين ممكـن اسـت اثـرات ضــدگلوكوم و اثــرات تنــگ كننــده مردمــك دارو هــاي آنتيكولين استراز چشمي يا پيلوكارپين را خنثـي نمايـد . تجويز همزمان ايـن دارو بـا داروهـاي ضدافـسردگي سـه حلقه اي، داروهاي ضدپاركينسون، كينيدين، فنوتيازينها، مپريــــدين، آمانتــــادين، ديــــسوپيراميد و برخــــي آنتيهيستامينها موجب تشديد عوارض ناشـي از انـسداد سيستم عصبي كولينرژيك ميگردد.

 نكات قابل توصيه:

1- تا 2 سـاعت پـس از گـشاد شـدن مردمـك چـشم توسط اين دارو بايد از رانندگي خودداري كرد.

 2- در صـورت بـروز تـاري ديـد و افـزايش حـساسيت چشمها بيش از 3 روز، بايد مصرف دارو قطع و به پزشـك مراجعه شود.

 مقدار مصرف :

يك قطره در چشم چكانده مـي شـود . در صورت لزوم مي توان در فواصل 5 دقيقه اي تا چند بار تجويز دارو را تكرار نمود.

 اشكال دارويي:

Ophthalmic Drops: 2%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد