هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هيدرالازين(HYDRALAZINE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :20115

رده بارداری : C

موارد مصرف :

هيدرالازين براي درمان زيادي متوسط تاشديد فشارخون به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

اثرعمده اين دارو، گشاد كردن شريانچه ها است، ولي اثر كمي نيز بر وريد هـا دارد . ايـن دارو موجـب كاهش مقاومت محيطـي مـي گـردد و همچنـين موجـب كاهش بار قلب ميشود.

فارماكوكينتيك:

هيدرالازين پس از مـصرف خـوراكي بخوبي جذب ميشود، ولـي متابوليـسم عبـور اول كبـدي دارد. پيوند دارو به پروتئين زياد است . متابوليسم اين دارو كبدي است . نيمه عمر هيدرالازين، 3-7 ساعت است كـه در نارسايي كليه افزايش مي يابد. اثـر دارو از راه خـوراكي پس از 45 دقيقـه واز راه وريـدي پـس از 10-20 دقيقـه شروع ميشود. زم ان لازم براي رسـيدن بـه اوج اثـر از راه وريدي 15-30 دقيقه و از راه خوراكي 1-2 ساعت اسـت . طول اثر دارو از راه خوراكي يا وريدي 3-8 سـاعت اسـت . دفع اين دارو كليوي است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در موارد بيماري عـروق كرونر، حساسيت مفرط به هيدرالازين و بيمـاري دريچـه ميترال نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود بيمـاري عـروق مغـزي، آنوريـسم آئـورت، بيمـاري قلبـي عروقي و عيب كار كليه.

2- با مصرف مقادير كم هيدرالازين، كاهش بـسيار سـريع فشارخون ممكن است بروز كند.

3- به منظور جلوگيري از بروز زيادي ناگهاني فشار خون، مصرف دارو پس از خاتمه درمان بايد بتدريج قطع شود.

4- اندازهگيري فشارخون درطول درمـان بـا ايـن دارو، در فواصل منظم ضروري است.

5- در صورت مصرف اين دارو به مدت طـولاني، رفلكـس تاكيكاردي و احتباس مايع ممكن است بروز نمايد.

عوارض جانبي :

تاكي كاردي، احتباس مايعات، تهـوع و استفراغ، سردرد، سـندرم لوپـوس اريتمـاتوز سيـستميك (بامــصرف مقــادير بــيش از 100 mg/day بــه مــدت طولاني)، بثورات جلدي، تب، تغيير در شمارش سلولهاي خوني، نوريت محيطي و اخـتلالات خـوني بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است. تداخلهاي دارويي : اثر ديازوكسايد در ص ورت مصرف همزمان با هيدرالازين ممكن است تشديد شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف دارو حتي در صـورت احـساس بهبـودي بايـد ادامه يابد.

2- اين دارو زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكـه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف آن ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد. 

3- از مــصرف ســاير داروهــا، بــه ويــژه داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

به عنـوان پـائين آورنـده فـشارخون، ابتـدا 2-4 ،40 mg/day مقدارمنقــسم بــراي 2-4 روز اول و سپس 100 mg/day در 2-4 مقدار منقسم بـراي بقيـه روزهاي هفته مصرف ميشود. مقدار نگهدارنـده، براسـاس كمترين مقدارمصرف موثر تنظيم ميشود.

كودكـــان:

بــه عنــوان پــائينآورنــده فــشارخون، 0/75 mg/kg/day در 2-4 مقـــدار منقـــسم مـــصرف ميشود. سپس مقدارمصرف دارو، برحسب نياز بيمار طـي 3-4 هفتــه بتــدريج تاحــداكثر 7/5 mg/kg/day يــا 200 mg/day افزايش مييابد.

تزريقي

بزرگسالان:

به عنوان پـائين آورنـده فـشارخون، مقـدار 5-40 ميليگرم تزريق عضلاني يـا وريـدي مـي شـود كـه برحسب نياز، اين مقدار تكرار ميگردد.

كودكـــان:

بــه عنــوان پــائينآورنــده فــشارخون، 1/7-3/5 mg/kg/day در 4-6 مقدارمنقـــسم تزريـــق عضلاني يا وريدي ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg, 25 mg, 50 mg 

Injection: 20 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد