هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هيدروكلروتيازيــد(HYDROCHLOROTHIAZIDE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :1237

رده بارداری : B

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان خيـز (ناشـي از نارسايي احتقاني قلب، سـيروز كبـدي همـراه بـا آسـيت ) درمـان بـا كورتيكوسـتروئيد و اسـتروژن و نيـز بعـضي از حــالات عيــب كــار كليــه (ازجملــه ســندرم نفروتيــك، گلومرولونفريــت حــاد و نارســايي مــزمن كليــه )، زيــادي فشارخون (به تنهايي يا به عنوان درمان كمكـي ) مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

جــذب هيدروكلروتيازيــد پــس از مصرف خوراكي نسبتاً سريع اسـت . ايـن دارو بـه صـورت تغيير نيافته و تقريباً بطور كامل از طريـق كليـه هـا دفـع ميشود. نيمـه عمـر هيدروكلروتيازيـد 5/6-14/8 سـاعت ميباشد و اثر مدري آن پس از 2 ساعت شروع مـي شـود . زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر دارو 4 سـاعت و طـول اثر آن 6-12 ساعت است . اثر كاهنده فشارخون ايـن دارو پس از 3-4 روزممكن است ظاهر شود، ولي براي رسيدن به اثر مطلوب ممكن است تا 3-4 هفته زمان لازم باشد.

هشدارها :

1- اين دارو در صورت وجود بي ادراري يا عيب كـار كليـه ونوزادان مبتلا به يرقان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- اندازه گيري فشارخون در طول درمـان بـا ايـن دارو در فواصل منظم ضروري است.

عوارض جانبي :

كاهش فشارخون وضـعيتي، اخـتلالات گوارشي، كاهش توانايي جنسي، كمي پتاسـيم، منيـزيم و سديم خون، زيادي كلـسيم خـون، آلكـالوز همـراه كمـي كلرور خون، زيـادي اسـيداوريك خـون، نقـرس، افـزايش قندخون و كلسترول پلاسما با مـصرف ايـن دارو گـزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان كلـستيرامين بـا هيدروكلروتيازيـد ممكـن اسـت جـذب آن را مهـار كنـد. مـــصرف همزمـــان گليكوزيـــد هـــاي ديژيتـــال بـــا هيدروكلروتيازيد، به علت بروز كمي پتاسيم خون، ممكن است احتمـال مـسموميت بـا ديژيتـال را افـزايش دهـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا ليتـيم، بـه علـت كـاهش كليرانس كليوي ليتيم، ممكن است سبب بروز مسموميت با ليتيم شود . مصرف همزمان دارو هاي مهاركننـده آنـزيم مبدل آنژيوتانسين ، سيكلوسپورين و سـاير دارو هـاي مـدر نگهدارنده پتاسيم، مكمل هاي پتاسيمي و دارو هاي حـاوي پتاسيم بـا هيدروكلروتيازيـد ممكـن اسـت سـبب تجمـع پتاسيم بويژه در بيماران مبتلا به بيكفايتي كليه شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف اين دارو ممكن اسـت تاآخر عمر ضروري باشد.

2- احتمال بروز كمي پتاسيم خون وجـود دارد . بنـابراين ممكن است مصرف پتاسيم اضـافي در رژيـم غـذايي لازم باشد. بدون مشورت با پزشك رژيـم غـذايي نبايـد تغي يـر يابد.

3- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

4- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريباً مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشـد . دراينـصورت مقدارمصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــه عنــوان مــدر و آنتــي ديورتيــك در بزرگسالان، 25-100 ميليگرم 1 يا 2 بار در روز، يك روز در ميان يا يكبار در روز به مدت 3-5 روز در هفته مصرف شود. به عنـوان كاهنـده فـشارخون، 25-100 mg/day بصورت مقدار واحد يا در 2 مقدار منقسم مصرف ميشـود كه اين مقدار براساس پاسخ بيمار تنظيم ميگردد. كودكان: مقدار 1-2 mg/kg/day بصورت مقدارواحـد يا در 2 مقدار منقـسم مـصرف مـي شـود كـه ايـن مقـدار براساس پاسخ بيمار تنظيم ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 50 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد