هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هيـدروكورتيزون(HYDROCORTISONE)

تعداد بازدید : 1558

موارد مـصرف :

هيـدروكورتيزون در درمـان علامتـي اختلالات ناشي از آلرژي و يا التهابي پوست نظيـر اگزمـا، درماتيتها، زخم قنداق بچه و نيش حشرات بكار ميرود. مكانيسم اثر : ايـن دارو بـا عبـور از غـشاء سـلولي بـه گيرندههاي اختصاصي خود در سيتوپلاسم متصل شـده و كمپكس دارو – گيرنده وارد هسته سلول مـي شـود . ايـن كمپلكس با اتصال بـه نـواحي خاصـي از DNA، موجـب تحريـك رونـد رونويـسيmRNA و بـدنبال آن سـاخت آنزيمهاي مهاري ميگردد كه گمان ميرود مسئول ايجاد اثرات مهاري ضدالتهابي ميباشند.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم ايـن دارو عمـدتاً در خـود پوست صورت مي گيـرد . بـدنبال جـذب سيـستميك، در كبد نيز متابوليزه ميشود. نيمه عمر هيدروكورتيزون آزاد حدود 2 ساعت ميباشد.

موارد منع مصرف :

1- اين دارو در ضايعات پوستي درمان نـشده باكتريـايي، قارچي يا ويروسي، بيماري روزاسه (آكنه روزانه ) و التهاب پوستي پري اورال، حالات التهابي زخـم دار يـا خـارش دار نبايد مصرف شـود . تجـويز ايـن دارو بـراي درمـان آكنـه ولگاريس توصيه ن ميشود (بخصوص كورتيكواستروئيد هاي قوي منع مصرف دارند). 2- كورتيكواستروئيدهاي قوي در كودكان زير يـك سـال منع مصرف دارند.

هشدارها :

1- ايــن دارو در اخــتلالات التهــابي پوســت شــيرخواران ازقبيل التهاب ناشـي از ادرار سـوختگي بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شده و درمان نبايد بيش از 5-7 روز ادامـه يابد.

2- بـــراي بـــه حـــداقل رســـانيدن عـــوارض جـــانبي كورتيكواستروئيدهاي موضعي، لازم است دارو بصورت يك لايه نازك و فقـط در نـواحي موردن يـاز تـا دو بـار در روز استعمال شود.

3- از مصرف طولاني مدت فرآورده بر روي پوست صورت بايد اجتناب گردد.

عــوارض جــانبي :

درصــورت جــذب سيــستميك هيدروكوتيزون عوارضي نظير سندرم كوشـينگ، افـزايش قندخون، وجود قند در ادرار و در درازمدت تضعيف محور هيپوتالاموس - هيپوفيز - فوق كليـه محتمـل مـي باشـد . بروز عوا رض جانبي موضـعي ماننـد تـشديد عفونـت هـاي درمـان نـشده، نـازك شـدن پوسـت، درماتيـت پوسـتي، درماتيت پري اورال، اخـتلالات التهـاب ي در ناحيـه صـورت بويژه در خـانم هـا و آكنـه درمحـل كـاربرد فـرآورده نيـز گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- از مصرف خودسرانه اين دارو خودداري شود.

2- از بكاربردن پوشش و يـا پانـسمان روي ناحيـه تحـت درمان به هيدروكورتيزون بايد خودداري شود.

3- از تماس دارو با چشمها بايد اجتناب شود.

4- در صورتي كه با گذشت دو هفته عارضه اي كه بـراي آن هيدروكوتيزون تجويز شده، بهبود پيدا نكرد و يا بـدتر شد، بايد به پزشك مراجعه شود.

5- قبل از شيردهي از استعمال ايـن دارو بـر روي بافـت پستان بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

در بزرگسالان وكودكان بالاي 2 سـال ، از پماد يا كرم دارو، 1 تا 2 بار در روز استفاده ميشود.

اشكال دارويي :

%Ointment: 1

%Cream: 1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد