هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هيدروكورتيزون استات(HYDROCORTISONE ACETATE)

تعداد بازدید : 877

موارد مصرف :

هيدروكورتيزون در درمان كوتاه مـدت حالـــتهـــاي التهـــابي و آلرژيـــك چـــشم كـــه بـــه كورتيكواستروئيدها پاسخ مي دهند، استفاده ميشود.

 مكانيسم اثر :

در غلظت هاي زياد كه حتي ممكن ا سـت متعاقـــب اســـتعمال موضـــعي نيـــز حاصـــل شـــود، كورتيكوستروئيدها ممكن است داراي اثرات مـستقيم بـرروي غشاء باشند . اين داروها از طريـق غـشاء سـلولي بـه درون نفـوذ سـلول كـرده و بـا گيرنـدههـاي اختـصاصي سيتوپلاسم كمپلكس تشكيل مي دهند كـه پـس از ورود بــه داخــل هــسته بــا DNA پيونــد يافتــه و رونويــسي mRNA و بـدنبال آن سـاخت آنـزيمهـاي پروتئينـي را تشديد مي نمايند. اين آنزيم ها مسئول اثـرات ضـد التهابي كورتيكوستروئيدهاي موضعي در چشم مي باشند.

 فارماكوكينتيـك:

 ايـن دارو از طريـق زلاليـه، قرنيـه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني و شبكيه جـذب مـي شـود . جذب سيستميك دارو فقط در مقادير خيلـي زيـاد يـا در صورت درمان طولاني مدت كودكان اهميت مييابد.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در بيماري هـاي قـارچي چشم و گوش، التهاب سطحي حاد قرنيه ناشي از تبخـال، سوراخ شدن پـرده گـوش، سـل چـشمي يـا گوشـي و در مرحله عفوني حاد بيماري ويروسي نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مـصرف شود مبتلايان به آب مرواريد، گلوكوم مـزمن بـا زاويـه بـاز يـا سابقه آن، التهاب گوش مياني (به خصوص در كودكان ) و ساير عفونتهاي قرنيه و ملتحمه چشم يا گوش.

 2- كــاربرد مكــرر يــا شــديد كورتيكو اســتروئيدهــاي چشميممكن است بهبودي قرنيه را به تعويق بياندازد.

 عــوارض جــانبي:

تـاري ديـد، درد چـشم، سـردرد و مشاهده هالههاي نوراني در اطراف چراغ ها، پائين افتـادن پلكها و بزرگ شدن غير عادي چشم، سوزش و آبريـزش چشم از عوارض جانبي اين دارو ميباشد.

 نكات قابل توصيه :

 اگر پس از 5-7 روز مـصرف دارو، بهبودي حاصل نشد و يا وضعيت چشم يا گوش بدتر شد، بايد به پزشك مراجعه شود.

 مقدار مصرف :

 ابتدا يك لايه نازك 3 يا 4 بـار در روز بر روي ملتحمه قرار داده ميشود و سـپس بـه تـدريج درصـورت تخفيـف التهـاب ، تعـداد دفعـات مـصرف كـاهش مييابد.

اشكال دارويي :

Ophthalmic Ointment: 1%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد