هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هيـدروكينون(HYDROQUINONE)

تعداد بازدید : 1312

موارد مـصرف :

هيـدروكينون بـراي كـاهش موقـت زيـادي رنگدانـه پوسـت در مـواردي ماننـد كـك ومـك، كلوآسما و ملاسما، لنتيگوي دوران پيري و سـاير حـالات زيادي ناخواسته رنگدانه ملانين مصرف ميشود. بعلاوه، از اين دارو بـراي كـاهش زيـادي رنگدانـه پوسـت ناشـي از حساسيت به نور همراه با التهاب ناشي از مصرف برخـ ي از عطرها نيز استفاده ميشود.

مكانيسم اثر :

هيدروكينون با مهار اكسيداسيون آنزيمي تيروزين توسط تيروزينياز ، به محـصولات سيتوتوكـسيك در ملانوســيتهــا تبــديل مــيشــود كــه اثــر ســمي بــر ملانوســيتهــا دارد. ايــن دارو همچنــين بــا مهــار ســاير روندهاي متـابوليكي ملانوسـيت هـا باعـث مهـار تـشكيل ملانين و موجب بيرنگ شدن پوست ميگردد.

هشدار:

1- مصرف همزمان كرم هاي محافظ در برابر نور خورشيد با اين دارو ضروري ميباشد زيرا حتي مقادير اندكي از نور خورشيد نيز باعث باقي نگهداشتن فعاليت ملانوسـيت هـا ميشود. لذا پوشانيدن ناحيه موردنظر بـا لبـاس يـا سـاير روشها در طول درمان توصيه نميشود.
2- اين دارو نبايـد بـراي جلـوگيري از آفتـاب سـوختگي مصرف شود.
3- در صورت بروز خارش، تاول يا التهاب شـديد مـصرف دارو توصيه نميشود.
4- در صورت عـدم مـشاهده اثـر روشـن كننـدگي رنـگ پوست تا دو ماه، مصرف دارو بايد قطع گردد.
5- مصرف غلظت هاي زياد يا طولاني مدت هيـدروكينون ممكن است باعث افزايش رنگدانه سازي بـويژه در نـواحي از پوست شود كه در معرض نور خورشيد قرار مي گيرند.

عوارض جانبي :

خشكي، التهاب خفيف جلـدي، اريـتم گذرا و حساس شدن پوسـت از جملـه سـوزش، گـزش و درماتيت تماسي با مصرف دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه:

1-اين دارو براي مصرف خارجي است و از تمـاس آن بـا چشمها بايد اجتناب شود.
2- محافظت در برابر نورخورشيد در طول درمان ضروري ميباشد.
3- اين دارو روي پوست ملتهـب يـا صـدمه ديـده نبايـد مصرف شود.
4- درصورت بروز تحريك پوست يا بثورات جلدي مصرف دارو قطع و بايد به پزشك اطلاع داده شود.
5- براي بروز اثر درماني ممكن است چندين هفته زمـان لازم باشد . اثر دارو بمدت 2-6 ماه پس از قطع درمان نيـز باقي مي ماند. معهذا در صـورت عـدم بهبـودي پـس از دو ماه، درمان بايد قطع شود.

مقدار مصرف :

بـراي بزرگـسالان و كودكـان بـا سـن بيشتر از 12 سال، لايه ناز كي از كرم يا لوسيون دو بـار در روز (صبح و شب ) بر ناحيه مورد نظر ماليده ميشود. پس از دستيابي به پاسخ مناسب، مـصرف دارو فقـط برحـسب نياز و براي حفظ بيرنگي حاصل از درمان ادامه يابد.

اشكال دارويي :

%Cream: 2% , 4

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد