هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هيدروكسي اوره - HYDROXYUREA

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :1426

موارد مصرف :

هيدروكسي اوره در درمـان كارسـينوم تخمدان، كنترل موضعي كارسينوم سلولهاي سنگفرشي، سـر و گـردن بـه اسـتثناء لـبهـا و كارسـينوم پيـشرفته پروستات، در درمان لوسمي ميلوسيتيك مزمن و ملانوم و پليسيتمي ورا و كم خوني داسي شكل مصرف ميشود.

 مكانيسم اثـر :

 ظـاهراً هيدروكـسي اوره در مرحلـه S تقسيم سلولي اثر مي گذارد و در سـاخت DNA تـداخل مينمايـد، بـدون آن كـه تـاثيري بـر سـاخت RNA يـا پروتئين داشته باشد . در كـم خـوني داسـي شـكل باعـث افزايش هموگلوبين F در سلولهـاي قرمزخـون، كـاهشنوتروفيلها و تغيي ر چسبندگي سلولهاي قرمز خـون بـه جدار رگها ميشود.

 فارماكوكينتيك:

هيدروكسي اوره به خوبي از مجـراي گوارشي جذب مي شود. متابوليـسم آن كبـدي اسـت و از سـد خـوني – مغـزي عبـور مـيكنـد و دفـع آن كليـوي (50درصد به صورت تغييـر نيافتـه ) و ريـوي (بـه صـورت دياكسيدكربن) است.

 عــوارض جــانبي:

كــم خــوني، غيرطبيعــي شــدن اريتروسيتها و لكوپني از عوارض شايع هيدروكـسي اوره هستند.

 مقدار مصرف :

مقدار مصرف بزرگسالان در كارسينوم ســر و گــردن يــا تخمــدان، يــا ملانــوم بــدخيم مقــدار /g 3-2 در يــك مقــدار مــصرف 2 kg/mg 80-60 يــا m واحد هر سه روز به صورت تنها يا همراه بـا راديـوتراپي، و يــا day/kg/mg 30-20 در يــك وعــده، و در لوســمي ميلوســـيتيك مـــزمن مقـــاوم، روزانـــه بـــه مقـــدار kg/mg 30-20 به صورت يكجا و يا در دو وعده منقسم تجويز ميشود. در درمــان كــم خــوني داســي شــكل day/kg/mg 15 مصرف مي شود. درصورت نياز ميتوان مقدار مصرف را هـر 12 هفته يكبار day/kg/mg 5 تا حداكثر مقدار مـصرف قابــل تحمــل و يــا حــداكثر تــاميزان day/kg/mg 35 افزايش داد.

 اشكال دارويي:

mg 500: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد