هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هیدروکسی زین - HYDROXYZINE HCl

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :9246

رده بارداری : C

موارد مصرف :

هيدروكسي زين در درمـان اضـطراب و تنش عصبي، به عنوا ن آرام بخش قبل از بيهوشي عمومي، كاهش عوارض قطع مصرف مـواد مخـدر و الكـل، كنتـرل خارشهاي آلرژيك از جمله كهير مزمن و كنترل تهـوع و استفراغ استفاده ميگردد.

مكانيسم اثر:

اثر ضد اضطراب اين دارو احتمالاً ناشي از اثر آن بر نواحي زيرقشري CNS است. اثرات آرامبخش و خوابآوري و ضـد خـارش آن نيـز بـدليل خاصـيت ضـد هيستاميني ميباشد. اثر ضـد اسـتفراغ نيـز بـه اثـر ضـد موسكاريني آن مربوط ميشود.

فارماكوكينتيـــك:

زمـــان لازم بـــراي شـــروع اثـــر هيدروكسيزين بعد از مصرف خـوراكي 15-30 دقيقـه و طول مدت اثر آن 4-6 ساعت است.

هشدارها:

1- احتمال بروز خشكي د هان در مصارف طـولاني مـدت وجود دارد.

2- مـصرف ايـن دارو در صـرع، هيپرتروفـي پروسـتات و احتباس ادرار، گلوكوم و بيماري هاي كبد بايد بـا احتيـاط صورت گيرد.

عـوارض جـانبي:

خـوابآلـودگي و خـشكي دهـان از عوارض شايع اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا فرآو ردههاي مضعف CNS، دارو هاي ضـد افـسردگي سـه حلقههاي و دارو هاي كاهنده فشارخون باعث افـزايش اثـر آنها ميگردد. نكات قابل توصيه درصورت بروز خواب آلودگي، از انجام كار هايي كه نياز بـه هوشياري دارند، خودداري شود. مقدار مصرف بزرگسالان: به عنوان داروي ضد اضطراب يا آرامبخش – خواب آور، مقدار 50-100 ميليگـرم چهـار بـار در روز مصرف ميشود. به عنوان ضد استفراغ و يا ضد هيستامين مقدار 25 ميليگرم يك يا چهار بار در روز برحـسب نيـاز مصرف ميشود. كودكان: به عنوان ضد خـارش در كودكـان كمتـر از 6 ســـال مقـــدار 5-15 ميلـــيگـــرم در روز و تاحـــداكثر 50 mg/day در مقادير مصرف منقسم مصرف ميشـود . دركودكان بالاي 6 سـال، 15-25 ميلـي گـرم در روز و تـا حداكثر 50-100 mg/day مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Syrup: 10 mg/5 ml

Tablet: 10 mg, 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد