هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هربي لاکس (Herbilax)

گیاهی

تعداد بازدید :1018

موارد مصرف :

 اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف ميشود. مكانيسم اثر : سنوزيد هاي B و A توسط بـاكتري هـا ي روده بزرگ متابوليزه شـده و تبـديل بـه مـشتقات فعـال Rhein – anthrone ميگردنـد . ايـن تركيبـات موجـب تحريك و افزايش حركات پريـستالتيك روده و در نتيجـه كاهش جذب آب و الكتروليت ها شده و همچنـين ترشـح مايعات در روده بزرگ را از طريـق تحريـك ترشـح فعـال كلرايد و مخاط افزايش مي دهند. اثرات فوق احتمالاً ناشي از افزايش بيوسنتز و آزادسازي پروستاگلاندينها است.

 اجزاء فرآورده :

 حاوي 450 ميليگرم پودر برگ سـنا((Cassia acutifoliaمعــادل 2/5% ســنوزيد A,B ميباشد.

 مواد موثره :

هيدروكسي آنتراسن گليكوزيد ها سنوزيد A,B

موارد منع مصرف :

 اين فرآورده مانند ساير ملـين هـا در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، درد هاي شـكمي ناشـناخته، خـونريزي ركتـوم باعلـت نامـشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 استفاده طولاني مـدت از ملـين هـا ي آنتراكينـوني ايجـاد وابستگي مينمايد. به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينـون در شـيرمادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نميگردد. دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنـگ ادرار (زرد قهوهاي به قرمز) همراه با افزايش PH آن ميگردد. مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري، تنهـا هنگـامي توصيه ميگردد كـه رژيـم غـذايي مناسـب و ملـين هـا ي فيبري موثر واقع نشدهاند. ملينها در خردسالان (تـا سـن 6 سـال ) بجـز بـا دسـتور پزشك نبايد مصرف شوند.

داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يك هفته (مگر با دسـتور پزشك) يا در موارد غيرضروري (مانند عدم اجابـت مـزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود. از مصرف دارو هاي ملين تا دوساعت بعد از مـصرف سـاير داروها خودداري شود.

 عوارض جانبي:

1-                     مصرف سنا ايجاد درد و كرامپهاي شكمي مينمايد

- 2مصرف طولاني مدت و دوز هـا ي بـالاي ايـن فـرآورده موجب از بين رفـتن كـارايي روده هـا ، اسـهال و از دسـت دادن آب و الكتروليت ها (بـويژه پتاسـيم )، آلبومينـوري و هماتوري ميگردد.

 3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد

1-                      در افــرادي كــه بــه مــدت طــولاني از ملــين هــاي آنتراكينوني استفاده نمودهانـد ، پيگمانتاسـيون ملانوتيـك مخـاط روده (Melanosis coli) مـشاهده شـده اسـت . البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهدرفت.

 تداخلهاي دارويي:

- 1اين دارو بـه دليـل تغييـر رنـگ و افـزايش PH ادرار ممكن است با آزمايش هاي تشخيصي (مانند تعيين ميز ان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر)تداخل نمايد

. 2- فرآوردههـا ي حـاوي سـنا بـا دارو هـا ي پـايين آورنـده پتاســــيم خــــون ماننــــد مــــدر هــــاي تيازيــــدي، آدرنوكورتيكوستروئيدها، ريشه شيرين بيان، گليكوزيد هاي قلبي و دارو هاي آنتيآريتمي تداخل اثر داشـته و احتمـا لاً ايجاد اختلالات قلبي و عصبي – عضلاني مينمايند

3-سنا مانع جذب استروژن شـده و سـطح سـرمي آن را پايين ميآورد

4- ايندومتاسين و نيفيديپين اثرات درماني سنا را كاهش ميدهند.

 نكات قابل توصيه:

1-باتوجه بـه اينكـه اثـرات سـنا 8-10 سـاعت پـس از مصرف آن ظاهر ميگـردد ، بهتـر اسـت ايـن فـرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2-مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك بـه نرم شدن مدفوع و جلـوگيري از كـاهش آب بـدن بيمـار ضروري است . اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

 مقـدار مـصرف:

 بـه عنـوان ملـين در بزرگـسالان 2 كپسول در روز و در كودكان بالاتر از 6 سال 1 كپسول در روز، براي تخليه معده 10 كپسول يكجا با دوليوان آب.

 اشكال دارويي:

Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد