هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هايپيکوم (Hypicum)

تعداد بازدید : 921

موارد مـصرف :

ايـن فـراورده در درمـان افـسردگي، بيخوابي، اضطراب، سردردهاي عصبي، سردردهـاي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.

 مكانيسم اثر:

گياه هايپريكوم بدليل داشتن هايپريسين و فلاونوييـــدهـــا داراي اثـــرات آرامبخـــش، مـــسكن و ضداضــطراب مــيباشــد. بررســيهــاي انجــام شــده روي هايپريـسين نـشان داده اسـت كـه ايـن مـاده از طريـق مهـــارآنزيم منوآمينواكـــسيداز موجـــب بـــروز اثـــرات ضدافسردگي ميگردد. آخرين تحقيقات انجام شده نـشان داده است كه عـصاره گيـاه هـا يپريكوم مـي توانـد ميـزان اكسيژن سلولي را افزايش دهد.

اجزاء فـراورده :

ايـن فـراورده حـاوي 8/74% عـصاره خشك سرشاخه گلدار گياه علـف چـاي ( Hypericum perforatum)، معــادل 0/25 mg هايپريــسين در هــر كپسول ميباشد.

 مــواد مــوثره :

 هايپريــسين، پــزود وهايپريــسين و فلاونوييــدهــاي هــايپيرين، كورســتين، ايزوكورســتين و روتين.

 هشدارها:

ايمني مصرف اين فراورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .

عوارض جانبي :

 با مصرف ايـن فـراورده احتمـال بـروز واكنشهاي آلرژيك و حساسيت به نور وجود دارد.

 تداخلهاي دارويي :

 تداخلات اين فراورده مربـوط بـه اثر القاي آنزيمي سيستم سيتوكروم P450 ميباشـد كـه منجر به كاهش غلظت هاي پلاسمايي و در نتيجه كـاهش اثرات درماني برخي از فر آوردههاي دارويي ميگردد.

ايـن نكته در بيماران ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد 1- بيماران مبتلا به ايدز تحت درمان با دارو هـا ي آنتـي رتروويرال (بويژه اينـديناوير ) زيـرا مـصرف همزمـان ايـن فراورده موجب كاهش اثربخشي درمان ايدز مي گردد. 2- بيماران تحت درمان با دارو هاي ضدافـسردگي، زيـرا مصرف همزمـان، خطـر بـروز عـوارض ناخواسـته دارو يـي (بيقراري، تهوع و اختلالات گوارشي) را افزايش مي دهد. 3- مصرف مقادير بيش از دوز درمـاني ممكـن اسـت بـا ساير داروهاي مهاركننده منوآمينواكسيداز تداخل نمايد. 4- مصرف همزمان با كنتراسپتيو هاي خـوراكي موجـب كاهش اثربخشي اين دارو ها در جلوگيري از بـارداري مـي گردد. 5- قطع مصرف ناگهاني اين فراورده ممكن اسـت منجـر بـه افـزايش سـطح خـوني برخـي داروهـا ( بـه خـصوص سيكلوسپورين، ديگوكـسين، تئـوفيلين و وارفـارين ) و در نتيجه سميت ناشي از آنها گردد.

 نكات قابل توصيه:

1-پــس ازمــصرف دارو از قرارگــرفتن بــيش از حــد در معرض نور و يا آفتاب شديد خودداري گردد

-2 بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود

3-مصرف دارو در روز هاي اول ممكن است باعث ايجـاد ناراحتيهاي گوارشي و يا تشديد سردرد گردد كه حداكثر پس از دو تا چهار هفته از بين ميرود.

 مقدار مصرف :

1-2 كپسول يك تا دو بار در روز و در موارد شديد 3 كپسول دو بار در روز مصرف شود.

 اشكال دارويي:

 Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد