هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

هايپيران (Hypiran )

گیاهی

تعداد بازدید :991

موارد مـصرف :

ايـن فـرآورده در درمـان افـسردگي، بيخوابي، اضطراب، سردرد هاي عصبي، سردرد هاي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 گياه هايپريكوم بدليل داشتن هايپريسين و فلانوييد ها داراي اثرات آرامبخش، مسكن و ضداضطراب ميباشد. بررسيهاي انجام شـده روي هايپريـسين نـشان داده اســت كــه ايــن مــاده از طريــق مهــار آنــزيم منوآمينواكــسيداز موجــب بــروز اثــرات ضدافــسردگي ميگردد. آخرين تحقيقات انجام شده نشان داده است كه عصاره گياه هايپريكوم ميتواند ميزان اكـسيژن سـلولي را افزايش دهد.

 اجزاء فرآورده :

 ايـن فـرآورده از عـصاره هيـدروالكلي گياه علـف چـاي (Hypericum perforatum) تهيـه شده است كه هر ميلـي ليتـر آن حـاوي 0/25 ميلـي گـرم هايپريسين ميباشد.

 مــواد مــوثره :

 هايپريــسين، پــزودوهايپريــسين و فلاونوييــدهــاي هــايپيرين، كورســتين، ايزوكورســتين و روتين.

 هشدارها:

 ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود. عوارض جانبي : بامـصرف ايـن فـرآورده احتمـال بـروز واكنشهاي آلرژيك و حساسيت به نور وجود دارد.

 تداخلهاي دارويي:

-1تداخلات اين فرآو رده مربوط بـه اثـر القـاي آنزيمـي سيستم سيتوكروم P450 ميباشـد كـه منجـر بـه كـاهش غلظتهاي پلاسمايي و در نتيجه كـاهش اثـرات درمـاني برخي از فرآوردههاي دارويي ميگردد. 2- اين نكته دربيماران زير بايد موردتوجه قرارگيرد بيمــاران مبــتلا بــه ايــدز تحــت درمــان بــا دارو هــاي آنتيرتروويرال (بويژه اينديناوير ) زيرا مصرف همزمان ايـن فرآورده موجب كاهش اثربخشي درمان ايدز ميگردد.بيماران تحت درمان با دارو هاي ضدافسردگي، زيرامـصرف همزمان، خطر بروز عوارض ناخواسـته دارويـي (بيقـراري، تهوع و اختلالات گوارشي) را افزايش ميدهد. 3- مصرف مقادير بيش از دوز درمـاني ممكـن اسـت بـا ساير داروهاي مهاركننده منوآمينواكسيداز تداخل نمايد. 4- مصرف همزمان با كنتراسپتيو هاي خـوراكي موجـب كـاهش اثربخـشي ايـن داروهـا در جلـوگيري از بـارداري ميگردد. 5- قطع مصرف ناگهاني اين فرآورده ممكن است منجـر بــه افــزايش ســطح خــوني برخــي دارو هــا (بخــصوص سيكلوســپورين، ديگوكــسين، تئــوفيلين و وارفــارين ) و درنتيجه سميت ناشي از آنها گردد.

نكات قابل توصيه:

-1پس از مـصرف دارو از قرارگـرفتن بـيش از حـد در معرض نور و يا آفتاب شديد خودداري گردد. 2- بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود. 3- مـصرف دارو در روزهـاي اول ممكـن اسـت باعـث ايجادناراحتيهاي گوارشي و يا تشديد سـردرد گـردد كـه حداكثر پس از دو تا چهار هفته از بين ميرود.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان: روزي 2-3 بار، هر بار 20-30 قطره كودكان: روزي 2 بار، هر بار 10-15 قطره درنصف ليوان آب و يا آب ميوه ريخته و ميل شود.

 اشكال دارويي:

 Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد