هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايبـوپروفن - IBUPROFEN

تعداد بازدید : 1187

رده بارداری: تا قبل از هفته 30 C از شروع هفته 30 و بعد از آن D

موارد مصرف :

ايبـوپروفن در تـسكين درد و التهـاب روماتيسمي، انواع آرتريت (شامل آرتريت جوانان ) و ديگـر اختلالات عضلاني – اسكلتي به كار ميرود. همچنـين در دردهاي ملايم تامتوسط نظير قاعدگي دردناك، درد هـا ي بعــد از عمــل جراحــي، تــب و درد در كودكــان مــصرف ميگردد.

فارماكوكينتيك:

ايبـوپروفن پـس از مـصرف خـوراكي سريعاًجذب شده وحداكثر غلظت سـرمي آن بعـد از 1-2 ساعت ايج اد ميگردد. 99 درصـد دارو بـه پـروتئين هـا ي پلاسما متصل گشته و دركبد متـابوليزه مـي گـردد . نيمـه عمر آن 1/8-2 ساعت بوده و از راه ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت سـابقه وجـود آلرژي شـديد ازقبيـل آنافيلاكـسي يـا آنژيـوادم ناشـي از آسپيرين يا ساير دارو هاي ضـد التهاب غيراسـتروئيدي يـا پوليپ بيني همراه با اسپاسم به علـت مـصرف آسـپيرين، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فـراوان مصرف شود. بيماري التهابي يا اولـسراتيو قـسمت فوقـاني يـا تحتـاني مجراي گوارش (شـامل بيمـاري Crohn، ديورتيكوليـت ، قرحه گوارشـي، كوليـت اولـسراتيو )، همـوفيلي يـا سـاير اخــتلالات خــوني شــامل اخــتلال عملكــرد انعقــادي يــا پلاكتهـا ، عيـب كـار كليـه، اسـتوماتيت و همچنـين در بيماران سالخورده (به علـت عـوارض كبـدي و كليـوي ) و بيماراني كه احتمال بروز خونريزي و زخم گوارشي در آنها زياد ميباشد.

عوارض جانبي:

ناراحتي دستگاه گـوارش نظيـر تهـوع، اسهال و گاهگاهي خونريزي و زخـم ممكـن اسـت ايجـاد گردد. عوارض ديگر شامل واكنش هاي آلرژيـك، بـه ويـژه انژيوادم، برونكواسپاسم و بثورات جلدي، همچنين سردرد، سرگيجه، گيجي، اختلالات شـنوايي نظيـر وزوز گـوش و دفع خون در ادرار ميباشد.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف ايبـوپروفن بـه همـراه مهاركننده هاي آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين (ACE)، سبب معكوس نمودن اثر ضدفشارخون آنها گرديده و نيـز خطـــر نارســـايي كليـــوي وافـــزايش پتاســـيم خـــون احتمـالاًافزايش مـي يابـد . ايبـوپروفن همـراه بـا دارو هـاي ضدميكروبي از دسـته كينولـو نهـا خطـر بـروز تـشنج را افزايش مي دهنـد . اثـر دارو هـا ي پـايين آورنـده قنـدخون سولفونيل اوره، احتمالاًبوسيله اين دارو افـزايش مـي يابـد . مصرف همزمان با سيكلوسپورين خطر سـميت كليـوي را افزايش مي دهد. دفع ليتيم و احتمالاًمتوتركسات بوسـيله ايبوپروفن كاهش يافته و سميت آنها افزايش مي يابد. مهار تجمع پلاكت توسط اين دارو در زخم و خونريزي گوارشي در بيماراني كه تحـت درمـان بـا دارو هـا ي ضـدانعقاد يـا ترومبوليتيك هستند، ممكن است خطرناك باشـد . اثـرات كاهنده فشارخون تريامترن درصورت مصرف همزمـان بـا اين دارو ممكن است كاهش يابـد . مـصرف همزمـان ايـن دارو با اسپيرين توصيه ن ميشود. مـصرف همزمـان اسـيد والپروئيك با اين دارو خطـر بـروز خـونريزي را بـه دليـل تداخل در عملكرد پلاكتها افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بـروز هرگونـه اخـتلال در بينـايي بايـد بـا پزشـك مـشورت شـود، زيرااحتمـال بـروز تنبلـي چـشم (امبليوپاتي) وجود دارد.

2- اين دارو نبايد بيش از مقدار تجويز شده مصرف شود.

3- در صورت مصرف اين دارو در درمـان آرتريـت، دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود . جهت دستيابي به پاسخ مطلوب، ممكن است حداقل 2 هفته زمان نياز باشد. 

4- درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت يـك يـا دوقـرص در روز اسـت، بـه محض به يادآوردن طي يـك يـا دوسـاعت پـس از نوبـت فراموش شده، بايد مصرف شود . اگر رژيم درماني بـصورت بيش از دوقرص در روز است، به محض بـه يـادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شـده و از دوبرابـر كـردن مقدارمـصرف بعدي نيز بايد خودداري شود.

5- به منظور بررسي پيـشرفت درمـان درطـول مـصرف درازمدت، مراجعه به پزشك ضروري است.

6- درصورت مشاهده علائم شبه انفلـوآنزا (لـرز، تـب يـا درد عضلاني ) قبل يا همزمان با بثـورات جلـدي، بايـد بـه پزشك مراجعه شود.

7- احتمال بروز حساسيت به نور وجود دارد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضـد التهاب 1/2-3/2 g/day در سه يا چهار مقدار منقسم مصرف ميشود. پس از حـصول پاســخ رضــايتبخش، مقدارمــصرف بايــد تاپــائين تــرين مقدارنگهدارنده جهت كنتـرل علائـم كـاهش داده شـود . درســاير مــوارد 200-400 ميلــيگــرم هــر 4-6 ســاعت برحسب نياز مصرف ميشود.

كودكان:

به عنوان ضد التهاب، دركودكان 6 مـاه تـا 12 سال، ابتدا 30-40 mg/kg/day در سه يا چهـار مقـدار منقسم مصرف ميشود. پس از حصول پاسخ رضايتبخش، مقدارمـصرف بايـد تاپـائينتـرين مقدارنگهدارنـده جهـت كنتـرل علائـم كـاهش داده شـود. بـه عنـوان ضـدتب،در كودكان 6 ماه تا 12 سال، 5 mg/kg براي تـب كمتـر از 39/17 درجه سـان تيگراد و 10 mg/kg بـراي تـب هـا ي بالاتر مصرف ميشود. مقدارمصرف در صورت نياز هر 4-6 ساعت ميتواند تكرار شود.

اشكال دارويي :

Tablet: 200 mg, 400 mg

Suspension: 100 mg/5 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد