هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ايداروبيسين - IDARUBICIN

تعداد بازدید : 1117

موارد مصرف :

 ايداروبيسين به همراه سـاير دارو هـاي ضدلوسمي بـراي درمـان AML در بزرگـسالان مـصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 ايداروبيسين ازطريـق واكـنش بـا آنـزيم توپوايزومراز II مانع ساخت اسيدهاي هستهاي ميشود.

فارماكوكينتيـك:

نيمـه عمـر دارو حـدود 22 سـاعت است. دفع دارو عمـدتاً صـفراوي و بـه صـورت متابوليـت است. ايداروبيسين تا بيش از صد برابر غلظـت پلاسـمائي در ســلولهــاي هــستهدار خــون و مغزاســتخوان تجمــع مييابد.

 هشدارها:

1 -اغلب بيماراني كـه ايداروبيـسين را بامقـادير درمـاني مصرف ميكنند بـه تـضعيف شـديد مغزاسـتخوان مبـتلا ميشوند. اين عارضـه ممكـن اسـت منجربـه مـر گ بيمـار (ناشي از عفونت ويا خونريزي شديد) شود.

 2 -ايداروبيسين ممكن است باعث ايجـاد عـوارض سـمي قلبي شود.

 عوارض جانبي :

 عفونت، تهـوع و اسـتفراغ، ريـزش مـو، اسهال و كرامـپ هـاي شـكمي، خـونريزي و موكوزيـت از عوارض شايع ايداروبيسين هستند.

 نكات قابل توصيه

1 -ايداروبيسين بايد آهسته و طي 15-10 دقيقه تزريـق شود.

 2 -ايداروبيسين هنگام تزريق نبايد باساير دارو ها مخلـوط شود.

 مقـدار مـصرف:

 بـه منظـور درمـان AML مقـدار day /12 به مـدت 3 روز همـراه بـا سـيتارابين m2/mg تزريـق آهـسته وريـدي مـيشـود. ممكـن اسـت مقـدار day /100 به مدت 7 روز بـه صـورت انفوزيـون m2/mg 25 به صورت تزريق واحد همـراه بـا 2 مداوم و يا m/mg day /200 به مدت 5 روز بـه صـورت انف وزيـون m2/mg مداوم نيز مصرف شود.

 اشكال دارويي:

mg 10 , mg 5: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد