هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

آيدوكـسوريدين(IDOXURIDINE)

ضد ویروس

تعداد بازدید :786

موارد مـصرف :

 آيدوكـسوريدين در درمـان كراتيـت ناشي از ويروس هرپس سـيمپلكس (تبخـال ) بـه صـورت موضعي در چشم مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين دارو به دليـل شـباهت بـا تيميـدين باعث مهار تيميـديلات فـسفوريلاز و پليمـراز اختـصاصي DNA كه براي مـشاركت تيميـد ين در DNA ويـروس ضــروري هــستند، مــيشــود. آيدوكــسوريدين بــه جــاي تيميــدين وارد DNA ويــروس شــده و موجــب نقــصان DNA ميگردد و بدين ترتيب ويروس قـادر بـه عفـوني كردن يا تخريب بافت يا تكثير خود ن ميباشد. اين دارو به DNA سلولهاي پستانداران نيز وارد ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 نفوذ ايـن دارو در قرنيـه خيلـي كـم است و از اينرو در درمان عفونت بافت هـاي عمقـي چـشم )از جملـه عنبيـه)، بـيتـاثير اسـت. آيودوكـسوريدين بـه سرعت توسط دآمينازها يا نوكلئوتيدازها غيرفعال ميشود.

 عوارض جانبي :

بـروز واكـنش هـاي حـساسيت مفـرط )شامل خارش، قرمزي، تورم، درد يا ساير علائـم تحريـك موضعي)، افزايش حساسيت چشم به نور، تنگي يا انـسداد مجراي خروج اشك و به ندرت تيرگي قرنيه با مصرف اين دارو در چشم گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اسيد بوريـك بـا آيدوكسوريدين به دليل احتمـال بـروز تـداخل شـيميائي توصيه نميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

 2- از مصرف اين دارو به مدت طولاني و يـا بـا دفعـات تجويز نشده، بايد خودداري گردد.

مقدار مصرف :

در طول روز هر سـاعت يـك قطـره و طـي شـب هـر 2 سـاعت يـك قطـره در چـشم چكانـده ميشود، يا اينكه هر 4 ساعت هر دقيقه يك قطره براي 5 دقيقه د ر طول روز يا شـب در چـشم چكانـده مـي شـود . درمان بايد تا بهبودي كامل ادامه يابد . سـپس مـي تـوان مقدار دارو را به يك قطره هر 2 ساعت در طول روز و هـر 4 ساعت در طول شب كاهش داد.

 اشكال دارويي :

Ophthalmic Drops: 0.1%

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد